1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çalişma hayatinda etik sorular - nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 12 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK


  1. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları doğru-yantış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Etik B) Ahlak

  C) Din D) Felsefe  2. Aşağıdakilerden hangisi etik kurallardan değildir?

  A) Dürüstlük, B) Doğruluk,

  C) Görgü D) Güvenilir olma,  3. Aşağıdakilerden hangisi, etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden deeildir?

  A) Kültür, B) Tarih

  C) Normlar D) Değerler


  4. İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına ne denir?

  A) Mesleki yeterlilik

  B) İş ahlakı

  C) Mesleki bağlılık

  D) Mesleki etik,  5. Aşağıdakilerden hangisi, iş hayatındaki etik davranışların olumlu sonuçlarından biri değildir?

  A) İş ortamında saygınlık ve güvenilirlik kazanma

  B) İş hayatında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kolaylık görememe

  C) İş dünyasında iyi bir imaja sahip olma

  D) İş hayatında kabul görme  6. Aşağıdakilerden hangisi İş hayatında etik dışı davranışlardan biri deeildir?

  A) İlgililerden kanuni haklarını talep etme

  B) Rüşvet isteme veya verme

  c) Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı

  D) İş yerinde ayrımcılık yapma  7. Aşağıdakilerden hangisi, Etik İlkelerinden biri değilidir?

  A) Var olan veri temelinde talepte bulunurken veya tahminde bulunurken dürüst olmak ve gerçekleri söylemek

  B) Teknik iş hakkında dürüst eleştirileri aramak, kabul etmek, önermek, hatalar konusunda bilgilenmek ve düzeltmek, diğerlerine uygun katkılarda bulunmak

  C) Kamunun güvenliği, sağlığı, refahı ile tutarlı kararlar almak ve kamuyu tehlikeye sokacak uygulamalardan kaçınmak

  D) Mesleğini icra ederken öncelikle ulusal çıkartan gözetmek

  8. ICOH' un (Uluslararası İş Sağlığı Komitesi) tüm hekimler için var olan etik kurallardan ayrı "Uluslararası İş Sağlığı Etik Kurallarını" benimsemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İSG uzmanlarının, işçi, İşveren, toplum, halk sağlığı ve sosyal güvenlik ve adalet makamları gibi diğer kurumlarla karmaşık ilişkilerinin bulunması

  B) İş sağlığı alanında çalışanların sayısındaki artış.

  C) İş sağlığı uygulamalarının farklı alanlardan uzmanların katılımını gerekli kılan çok bi-limli bir yapıya dönüşmesi.

  D) Hepsi  9. ICOH' un (Uluslararası İş Sağlığı Komitesi), iş sağlığı ve güvenliği uzmanları İçin hazırladığı Etik İlkeler Rehberi'ne göre; "Sağlık izlem sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçlarının, ilgili işçilere açıklanması; belirli bir işe uygunluğun değerlendirmesi, işin gereklilikleri ve işçinin sağlığı hakkında yeterli bilginin temel alınarak gerçekleştirilmesi...", şeklinde tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşvereni bilgilendirme

  B) İşçiyi bilgilendirme

  C) Ticari sırlar

  D) Bilgi ve uzmanlık  10. ICOH' UN (Uluslararası İş Sağlığı Komitesi), iş sağlığı ve güvenliği uzmanları için hazırladığı Etik İlkeler Rehberi'ne göre; "iş sağlığı j profesyonellerinin etkinliklerindeki temel amaçları işçilerin sağlığı ve güvenliğinden yana olmalıdır; İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır...", şeklinde tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık

  B) Profesyonel bağımsızlık

  C) Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim

  D) Kayıtları tutma  11. ICOH' un (Uluslararası İş Sağlığı Komitesi), iş sağlığı ve güvenliği uzmanları İçin hazırladığı Etik İlkeler Rehberi'ne göre; "iş sağlığı profesyonelleri, insan onuruna saygı göstermek ve iş sağlığı uygulamasının kabul edilebilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, tam bir profesyonel bağımsızlığın ve tıbbi gizliliğin korunmasını garanti etmenin gerekliliği konusunda. İşverenleri, işçileri ve temsilcileri bilinçlendirmelidir....", şeklinde tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Profesyonel bağımsızlık

  B) Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim

  C) Sosyal taraflarla ilişki kurma

  D) Etiği destekleme ve denetim  12. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar rehberine uygun değildir?

  A) Çalışanlar yalnızca işverene başvurarak sağlık durumları hakkında bilgi alabilirler.

  B) Sağlık izleme sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları ilgili işçilere açıklanmalıdır.

  C) Belirli bir işe uygunluğun değerlendirilmesi işin gereklilikleri ve işçinin sağlığı hakkında yeterli bilgi temel alınarak gerçekleştirilmelidir.

  D) Çalışanlara, çıkarlarına aykırı olduğunu hissettikleri bir işe uygunlukları hakkında verilen kararlara ilişkin kuşkularını belirtme olanakları olduğu bildirilmelidir,  13. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında yer almaz?

  A) Tarafsız olma

  B) Hesap verebilirlilik

  C) Kayıtların gizlenmesi 0)Herkese eşit davranma  14. Mesleki etik prensiplerine ilişkin olarak "iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar" aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?

  A) WH0 : Dünya sağlık Örgütü

  B) ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü

  C) ICOH : Uluslararası İş Sağlığı Komitesi

  D) EU - OSHA : Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı  15. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı profesyonelleri için uluslarası etik kurallar rehberine göre İş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri arasında ver almaz?

  A) Bilimsel bilgiye katkı

  B) Sağlığın desteklenmesi

  C) Sosyal destek sağlanması

  D) Toplum ve çevrenin korunması  16. Çalışma hayatında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Zararlılarla ilgili olarak belirlenen sınırların ülkeler arasında farklı olması kaçınılmaz bir durumdur.

  B) Asbestli gemilerin sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslararası açıdan etik bir sorundur.

  C) Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere bırakılması, uluslararası etik sorunlardandır.

  D) Bilimsel araştırmaların konuya ilişkin endüstri tarafından desteklenmesi araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir.  17. Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğru bir açıklamadır?

  A) Töre kelimesiyle aynı anlamı taşır.

  B) Tüm toplumlar İçin geçerli evrensel gerçekleri kapsar.

  C) Kültürel değerler ve idealler ile ilgili doğruları ve yanlışları ve bunlara uygun davranış biçimlerini anlatır.

  D) İnsanın iyi ve kötü olarak nitelendirilmesine neden olan manevi nitelikli huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlardır.  18. Etik kurallarının aşağıdakilerden hangisini içermesi beklenir?

  A) Mesleğin uygulanması ile ilgili kurallar,

  B) Belirli bir alana yönelik yazılı kurallar.

  C) Bireylerin uyması gereken kurallar.

  D) Mesleki eğitim kuralları.

  19. Aşağıdakilerden hangisi " Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik " açısından bakıldığında etik davranış ilkelerinden birisi değildir?

  A) Topluma hizmet bilincinin yaygınlaştırılması

  B) Nezaket ve saygı kurallarının yaygınlaştırılması

  C) Amaç ve misyona bağlılık bilincinin yaygınlaştırılması

  D) Kurumun ticari ve hukuki menfaatlerinin korunması  20. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler konularına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Mesleki bilgilerini uygularken çalışanlardan mesleki anlamda bağımsız olarak çalışırlar.

  B) Sağlık ve Güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar.

  C) Hizmet sundukları kişilere güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm çalışanları eşit olarak değerlendirir.

  D) Yapılan sözleşmelere gerektiğinde mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulabilir.  21. Mesleki uygulamalarda etik değerlere aykırı davranılması aşağıdakilerden hangisine yol

  atmaz?

  A) Mesleğin saygınlığında kayıp

  B) Mesleğin güvenirliğinde kayıp

  C) Hizmet verilen kesimlerin haklarının korunması

  D) Aynı meslekten olan kişilerle ilişkilerde sorunlar
  1-A 2-C 3B 4 D 5B 6-A 7-D 8-D

  9-B 10-A 11-C 12-A 13-C 14-C 16-C 16-A

  17-B 18-B 19-D 20-D 21-C