1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Taslak Büyük kaza önleme politika belgesi tebliği taslağı

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 1 Mayıs 2015 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
  BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını,
  BKÖP Belgesi Formatı: 24/01/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ek-1’inde belirtilen biçim ve genel kurallardan ilgili olanları dikkate alınarak hazırlanan ve bu Tebliğin ekinde belirtilen BKÖP belgesinde bulunması gerekli bilginin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralamasını içeren belge düzenini,
  GYS: Güvenlik yönetim sistemini,
  ç) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Yükümlülükler
  İşletmecinin büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili yükümlülüğü
  MADDE 5 – (1) Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğin ekinde yer alan bilgileri içeren ve BKÖP belgesi formatına göre büyük kaza önleme politika belgesi hazırlar veya hazırlatır.
  (2) Hazırlanan BKÖP belgesinin her sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili tarafından paraflanır, son sayfası ıslak imza ile imzalanır ve imza sirkülerinin bir kopyası belge ekine konur. BKÖP belgesini imzalayan kişinin işletmeci tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda bu kişiye ait yetki belgesi de BKÖP belgesine eklenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

  EK
  BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kuruluşa ait Bilgiler
  Bu bölümde aşağıdaki bilgiler yer alır:
  İşletmecinin unvan veya adı/soyadı ile adresi,
  Kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ticari unvanı ve adresi,
  Bağlı bulunduğu şirket grubu,
  Kuruluşun vergi numarası, telefon, faks numaraları ve e-posta adresi,
  Bağlı bulunduğu organize sanayi bölgesi,
  Nace kodu,
  Belgenin hazırlandığı tarih ve revizyon numarası (Örneğin; BÖKP-2016/Rev.1, BKÖP-2018/Rev.2 vb.),

  İKİNCİ BÖLÜM
  BKÖP Belgesinin Unsurları
  2.1. Politikanın Amacı
  Bu bölümde; kuruluşta büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumanın sağlanması için GYS’nin kurulduğu ve sürekliliğinin sağlandığı taahhüt edilir.
  2.2. Politikanın İlkeleri
  Bu bölümde;
  Büyük endüstriyel kaza risklerinin azaltılmasına yönelik mevzuata uygunluk açıklanır.
  BKÖP ile GYS arasındaki ilişki açıklanır.
  İşletmede varsa diğer yönetim sistemlerinin (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 vb) ve/veya uluslararası standartların uygulandığı belirtilir.
  Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içerisinde yaşanan deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen büyük kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgilerin temin edildiği ve kuruluş içerisinde değerlendirildiği taahhüt edilir.
  Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde politikanın güncelleneceği taahhüt edilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Güvenlik Yönetim Sistemi
  İşletmeci;
  3.1. Organizasyon ve Personel
  3.1.1. Kuruluşta büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla uygun bir organizasyon yapısının kurulduğunu,
  3.1.2. Organizasyonda yer alacak, tüm personelin görev ve yetkilerine uygun olarak sorumluluklarının tanımlandığını,
  Alt işveren çalışanları da dâhil kuruluştaki tüm çalışanlar için gerekli olan eğitimlerin sağlandığını,
  Büyük kazaların önlenmesine yönelik alt işverenler ile işbirliği içerisinde çalışıldığını,
  Çalışanlar arasında, güvenlik kültürünün oluşturulduğu ve devamı için faaliyetlerin gerçekleştirileceğini,
  Büyük kazaların önlenmesi amacıyla yapılan işlemlerin uygun usullerle dokümante edildiğini,
  Büyük kazaların önlenmesine yönelik kuruluşta gerçekleştirilen her türlü faaliyetin desteklenmesi amacıyla yeterli kaynağın ayrıldığını,
  Kuruluşun, çevresinde bulunan diğer kuruluşlar ve yetkili idareler ile gerekli bilgi alış verişinin sağlanacağını,
  Büyük Kaza Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
  3.2.1. Dâhili ve harici nedenlerden kaynaklanabilecek büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun yöntemlerin kullanıldığını,
  3.2.2. Tehlikeli maddenin niteliğine göre kuruluşta; toksik yayılım, patlama ve yangın olaylarının hangilerinin meydana gelebileceği belirtilerek, kantitatif bir risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bu risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülen bütün önlemlerin alındığını,
  3.2.3. Kuruluşta meydana gelebilecek her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansının yönetmelikte belirtilen mümkün olan en yüksek önlem seviyesine indirildiğini,
  İşletim Kontrolü
  Güvenli işletme için bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan prosedür ve talimatların bulunduğunu,
  Kuruluştaki depolama ve proses gibi tüm faaliyetlerin işletimi esnasında kullanılan izleme, kontrol ve alarm sistemlerinin bulunduğunu,
  Değişimin Yönetimi
  İşletmede uygulanan değişiklikler için prosedürlerin bulunduğunu ve bu prosedürlere göre faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
  Değişiklikleri planlamak veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler yapıldığını,
  Personel değişiminin izlenmesi ve kontrol edilmesine ilişkin prosedürlerin bulunduğunu,
  Acil Durumlar için Planlama
  Büyük kazaların insan ve çevre sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik bir acil durum planlamasının yapıldığını, kuruluşta uygulandığını ve gerekli hallerde güncelleneceğini,
  Yapılan acil durum planlamasının düzenli aralıklarla tatbik edildiğini,
  Performansın İzlenmesi
  İşletmenin, insan ve çevre güvenliği açısından performansının izlenmesi, GYS içerisinde belirlenen hedeflerle karşılaştırılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için prosedürlerin oluşturulduğunu,
  Büyük kazaların veya ramak kala durumlarının izlenmesi, raporlanması ve bunlara ilişkin gerekli düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi için prosedürlerin bulunduğunu,
  Performansı geliştirmeye yönelik hedeflerin olduğunu,
  Denetleme ve İnceleme
  BKÖP ve GYS’nin sistematik ve periyodik bir şekilde denetlenip, gözden geçirilmesi için prosedürlerin oluşturulduğunu,
  taahhüt eder.

  kaynak

  Ekli Dosyalar: