1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Taslak Güvenlik raporu tebliği taslaği

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 15 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ TASLAĞI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen üst seviye kuruluş işletmecilerinin, ilgili Yönetmeliğin Güvenlik Raporu başlıklı 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Tanımlar başlıklı 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Güvenlik Raporu başlıklı 11 inci ve 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) BKÖP: Büyük kaza önleme politika belgesini,

  b) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Yönetmelik Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgeyi,

  c) Güvenlik raporu formatı: Tebliğin Ek-1’inde belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilginin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini,

  d) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,

  e) Yönetmelik: 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

  f) Tebliğ: Güvenlik raporu tebliğini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Yükümlülükler

  İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri

  MADDE 5– (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri ve güvenlik raporu formatını dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Güvenlik Raporunun İncelenmesi, Güvenlik Raporunun Gizli Bölümleri ve Güvenlik Raporunda Verilen Bilgilerin Dayanakları

  Güvenlik raporunun incelenmesi

  MADDE 6– (1) Güvenlik raporları Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre incelenir.

  Güvenlik raporunun gizli bölümleri

  MADDE 7– (1) Hazırlanan güvenlik raporlarında, Tebliğ’in Ek-2 Bölüm 1.1.6, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 ve üçüncü bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin Gizlilik başlıklı 21 inci maddesi gereğince, gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz.

  Güvenlik raporunda belirtilen bilgilerin niteliği

  MADDE 8- (1)Güvenlik raporunda kullanılan veya belirtilen; güvenilirlik verileri, olasılık verileri, bakım kayıtları, kaza analizleri, enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorojik, hidrografik ve benzeri bilgiler ile referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklardan alındığının gösterilmesi mecburidir.

  Güvenlik raporu ile birlikte gönderilen risk değerlendirmesi

  MADDE 9 - (1) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi tarafından, Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği hazırlanan/hazırlatılan kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporu ile birlikte ancak ayrı bir doküman olarak dijital ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Söz konusu kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporunun herhangi bir bölümünü veya ekini teşkil etmez.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar

  MADDE 10– (1) Güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde Yönetmeliğin “idari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar” başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır.

  Yabancı dildeki kaynaklar

  MADDE 11- (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda, söz konusu bilgilerin ilgili mevzuata göre yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirileri güvenlik raporunun ekinde belirtilir.

  Yürürlük

  MADDE 12- (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  EK-1

  GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI


  1. Genel Şekil ve Yazım Planı

  1.1. Kâğıt Boyu

  Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır.

  1.2. Yazı Karakteri

  Güvenlik raporları yazımında, Times New Roman karakteri 12 punto olarak kullanılır. Güvenlik raporlarında; dipnotların yazımında ve tablo, şekil içlerinin yazımında 10 punto kullanılır.

  1.3. Sayfa Düzeni

  Güvenlik raporları yazımda; her sayfanın üst kenarlarında 3,0 cm, sol kenarlarında 2,75 cm, alt 2,0 cm ve sağ kenarlarda 2,75 cm boşluk bırakılır.

  1.4. Satır Başı ve Satır Aralığı

  Güvenlik raporları, bilgisayar ortamındaki uygun ofis programları (örneğin; word, excel vb.) kullanılarak yazılır. Ondalıklı sayılar virgül; büyük sayılar ise boşluklara nokta veya virgül konulmaksızın, ilgili sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılmak suretiyle yazılır. Güvenlik raporlarında yazılan paragraflara, sayfanın sol kenarından ve girinti verilmeden başlanır. Paragraflar arasındaki geçişte 1,5 (18 nk) satır aralığı boşluk kullanılır. Güvenlik raporu ana metini içinde yazılan, herhangi bir virgül veya noktadan sonra bir karakterlik boşluk verilerek ana metine devam edilir.

  Güvenlik raporları; şekil, resim, harita alt yazıları ve çizelge üst yazıları arasında tek satır aralığı bırakılarak, bölüm başlıkları ile alt bölüm başlıkları ve bunları izleyen ilk paragraf arasında ise 1,5 satır aralığı boşluğu bırakılarak yazılır.

  Güvenlik raporları; iki paragraf arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak ve ana bölümlere daima yeni ve tek numaralı bir sayfadan başlanılmak suretiyle yazılır.

  1.5. Anlatım

  Güvenlik raporu yazımında sade ve akıcı bir dil kullanılmasına özen gösterilir. Yazımda kullanılan dil, isim, teknik deyim, tamlama, kısaltma vb. ifadelerin tümünde, yabancı kökenli kelimeler dikkate alınmaksızın; Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzunun ve yazım kuralların da dikkate alınması suretiyle resmi dil olan Türkçe kullanılır.

  Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi tarafından hazırlanan veya hazırlatılan güvenlik raporunda; üçüncü tekil şahıs dilini içerecek şekilde açık ve anlaşılır bir anlatım kullanılır.

  Güvenlik raporu üzerinde elle ya da yazı düzelticiler kullanılarak düzeltme yapılamaz.

  1.6. Sayfa Numaralanması

  Güvenlik raporlarının, başlangıcından giriş kısmına kadar olan kısım Romen rakamıyla, giriş kısmından itibaren ise numaralandırma doğal sayılar ile (1, 2, 3 vb.) yapılır.

  Sayfa numaraları, yanında parantez veya çizgi gibi işaretler kullanılmadan, Times New Roman karakter ile 9 punto olacak şekilde sayfanın sağ alt köşesine yazılır.

  1.7. Bölüm ve Alt Bölümler

  Güvenlik raporlarında; özel sayfa başlığı büyük harfle koyu olarak 12 punto ve ortalanmış şekilde, birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle koyu olarak 14 punto ve sol tarafa yaslı olacak şekilde, ikinci derece alt bölüm başlıkları her sözcüğün ilk harfi büyük tamamı koyu 12 punto ve sol tarafa yaslı olacak şekilde ve üçüncü derece alt bölüm başlıkları yalnızca birinci sözcüğün ilk harfi büyük tamamı koyu 12 punto ve sol tarafa yaslı olacak şekilde yazılır.

  1.8. Atıflar

  Kaynaklarda yer alan her literatüre, güvenlik raporu ana metini içerisinde atıf yapılır.

  1.9. Kısaltmalar ve Simgeler

  Güvenlik raporu içinde kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak kısaltma yapılır. Yapılan bu kısaltmalar, simgeler ve kısaltmalar bölümü altında alfabetik sıraya göre yazılır.

  1.10. Dipnotlar

  Raporun herhangi bir sayfasında metin içerisinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar bir kaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra iki satır aralık bırakıldıktan sonra, soldan sayfa ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılır. Dipnot yazılar, Times New Roman karakterinde 9 punto ile yazılır.

  2. Tablolar, Şekiller, Resimler ve Haritalar

  2.1. Tablo, Şekil, Resim ve Harita tanımlama

  Güvenlik raporu içerisinde kullanılacak çizelge ve tablolar “Tablo”, fotoğraflar ve görüntülü bilgisayar çıktılar “Resim”, haritalar “Harita” ve bunların dışında kalan grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması vb. “Şekil” olarak tanımlanır.


  2.2. Tablolar, Şekiller, Resimler ve Haritalar

  Güvenlik raporu içinde; yarım sayfa veya daha az yer kaplayan resimlemelere metin içinde, yarım sayfadan fazla yer kaplayan tablo, şekil, resim ya da haritalara ise ayrı bir sayfada yer verilir.

  Tablolar, Şekiller, Resimler ve Haritalar üzerinde yer alacak her türlü çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılar bilgisayar ortamında yazılır. Rakam ve yazılar ise gerektiğinde şablon ile yazılır. Bu tür çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılar gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olur. Rapor sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar ince fotoğraf kâğıdına basılır.

  2.3. Tabloların, Şekillerin, Resimlerin ve Haritaların Yerleştirilmesi

  Şekil ve tablolar ile metin arasında iki satır boşluk bulunur. Aynı sayfaya iki veya daha fazla şekil ya da tablo yerleştirilecek ise, bunların arasında iki satır mesafe bulunur. Yarım sayfadan daha uzun şekil ve tablolar ayrı bir sayfaya tek olarak yerleştirilebilir. Şekil ve tablolar rapor metni içerisinde değinildikleri yerde yer almalı ya da bir sonraki sayfada bulunmalıdır. Ancak bunu sağlamak için yazılar tablo ve/veya şekil aralarına bir iki cümlelik metinler halinde dağıtılmamalı ve sayfalar yarım bırakılmamalıdır. Rapor metni içerisinde katlanmış tablo ve şekillere yer verilmez. Bir sayfaya sığmayacak büyüklükteki tablo ve şekiller "Ek" olarak sunulur. Tablo açıklama yazıları tabloların üstüne, şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılır. Açıklamalar mümkün olduğu kadar kısa ve öz olur. Eklerin çok olması ve ana raporun ekinde yer almaması durumunda, ikinci bir cilt yapılabilir ve hangi raporun eki olduğu ve cilt sayısı, rapor ismi belirtilerek kapakta belirtilir.

  3. Sayfaların Düzenlenmesi

  3.1. Dış Kapak, Özet, İçindekiler Sayfası, Tabloların Listesi Sayfası, Şekillerin Listesi Sayfası, Resimlerin Listesi Sayfası, Haritaların Listesi Sayfası, Simgeler ve Kısaltmalar Sayfası, Güvenlik Raporu Ana Metini İle Kaynaklar ve Ekler

  Güvenlik raporu sırasıyla; dış kapak, özet, içindekiler sayfası, tabloların listesi sayfası, şekillerin listesi sayfası, resimlerin listesi sayfası, haritaların listesi sayfası ve simgeler ve kısaltmalar sayfası, güvenlik raporu ana metini ile kaynaklar ve ekler bölümlerinden oluşur.

  3.1.1. Dış Kapak

  Güvenlik raporunun dış kapağı beyaz kuşe karton üzerine basılı olarak hazırlanır ve Times New Roman karakterinde koyu büyük harflerle 16 punto ve 1 satır aralığında ortalanarak yazılır.

  Güvenlik raporlarına ait kapaklarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı amblemi ve/veya ismi yer almaz. Dış kapakta, yazım şekillerine engel olmayacak şekilde, kuruluşu tanıtıcı bir adet fotoğrafa yer verilebilir. Kapak sayfalarına numaraya yer verilmez. Kapakta yer alan tarih, güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak belirtilir.

  3.1.2. Özet, İçindekiler Sayfası, Tabloların Listesi Sayfası, Şekillerin Listesi Sayfası, Resimlerin Listesi Sayfası, Haritaların Listesi Sayfası ve Simgeler ve Kısaltmalar Sayfası

  3.1.2.1. Özet

  Rapor hakkında kısa bir özet yazılır. Özet bölümü, 12 punto yazı büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılır yazılır. Özet bölüm sayfası, Romen rakamı ile numaralandırılır ve bu bölüm bir sayfayı geçemez.

  3.1.2.2. İçindekiler Sayfası

  İçindekiler sayfası; özet, içindekiler sayfası, tabloların listesi sayfası, şekillerin listesi sayfası, resimlerin listesi sayfası, haritaların listesi sayfası ve simgeler ve kısaltmalar sayfası, güvenlik raporu ana metninin bütün ana ve alt bölüm başlıkları, kaynakları ve ekleri içerir.

  Güvenlik raporunda kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkların tamamı hiç bir değişiklik yapılmaksızın, "İçindekiler" sayfasında yer alır.

  İçindekiler başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak ve koyu yazılır. İçindekiler sayfasının her bir bölümü arasında tek satır aralığı (12 nk) boşluk bırakılır. İçindekiler bölümünde belirtilen her bir başlığın hizasına sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfasının numarası yazılır.

  3.1.2.3. Tabloların Listesi Sayfası

  Numaralandırılmış tabloların listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. “Tabloların Listesi” başlığı büyük harflerle ve koyu olarak sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir sayfadan daha fazla olan tablolara ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Tablolar listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır.

  3.1.2.4. Şekillerin Listesi Sayfası

  Numaralandırılmış şekillerin listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. "Şekillerin Listesi" başlığı büyük harflerle ve koyu olarak, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir sayfadan daha fazla olan şekillere ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Şekiller listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır.

  3.1.2.5. Resimlerin Listesi Sayfası

  Numaralandırılmış resimlerin listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. "Resimlerin Listesi" başlığı büyük harflerle ve koyu olarak, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir sayfadan daha fazla olan resimlere ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Resimler listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır.

  3.1.2.6. Haritaların Listesi Sayfası

  Numaralandırılmış haritaların listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. "Haritaların Listesi" başlığı büyük harflerle ve koyu olarak, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir sayfadan daha fazla olan haritalara ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Haritalar listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır. Büyük ölçülü kâğıda basılı haritalar, ekler kısmında A4 kâğıdı boyutlarında katlanmış olarak verilmelidir.

  3.1.2.7. Kısaltmalar ve Simgeler Sayfası

  Güvenlik raporunda belirtilmiş simgelerin ve kısaltmaların listesi sırasıyla bu sayfada belirtilir. " Kısaltmalar ve Simgeler " başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır.

  Güvenlik raporunda kullanılan simgeler “Simgeler” alt başlığı altında, simgeye ait bilgiler “Açıklamalar” alt başlığı altında sırası ile ve 1,5 satır aralığı ile verilir. Son simge ve açıklamasından sonra 2 satır aralığı boşluk bırakılarak "Kısaltmalar" verilir. Güvenlik raporunda kullanılan kısaltmalar “Kısaltmalar” alt başlığı, bunlara ilişkin bilgiler “Açıklamalar” alt başlığı altında sırası ile ve 1,5 satır aralığı ile yazılır. Bunun yanında kısaltmaların baş harfleri alfabetik olarak yazılır.

  Simge ve kısaltmaların yazımında sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanır. Simge ve kısaltma açıklamaları bir satırdan uzun olamaz. Simgelerin tümü, simgeler alt başlığı altında küçük harfle koyu, buna karşın açıklamaları normal yazılır. Kısaltmaların tümü, kısaltmalar alt başlığı altında büyük harfle koyu, açıklamaları ise sadece baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harfle normal yazılır.

  3.1.3. Kaynaklar

  “Kaynaklar” başlığı, büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır.

  Güvenlik raporunda belirtilen kaynaklar alfabetik sırayla “kaynaklar” başlığı altında sıralanır. Bu sıralama metin içinde kaynak gösterme çeşidine göre yapılır. Kaynakların yazar soyadına göre sıralanmasında her kaynağın ilk satırı yazı alanının sol kenarından başlar ve sağ kenara kadar devam eder. İkinci ve daha sonraki satırlar, tek satır aralıkları ile 1 cm içeriden başlar. Kaynaklar arasında tek satır aralığı bırakılır. Kaynakların numaralandırma sistemi ile sıralanmasında her kaynak ile sayı arasında 0,7 cm girinti bırakılır. Şahsi görüşmeler ve yayınlanmamış çalışmalar kaynaklarda yer almaz. Bu bilgilerin kullanımı gerekli ise bunlar, metin içerisinde uygun şekilde dipnot olarak belirtilir. Güvenlik raporu ana metin bölümü içinde yapılan atıflar kaynaklar ile eşleştirilir. Güvenlik raporu ana metininde kullanılmayan herhangi bir yazara ait kitap ya da makaleye kaynaklar bölümünde yer verilmez.

  Kaynakların yazımında uluslararası yazım şekli dikkate alınır. Yazılı bir kaynağın tanıtılmasında üç tür bilgi verilir. Bunlar, sıra ile “yazar adı”, “eser adı” ve “yayım bilgileri (basım sayısı, cilt ve sayı numaraları, yayın yeri, yayınevi ve yayın tarihi)” dir. Ayrı bölüm yazarlı kitaplarda, önce yararlanılan bölümün yazarı olmak üzere, bölüm yazarı ve derleyen (editör) birlikte kullanılır. Aynı şekilde, eser bir çeviri ise önce yazarın adı, eser adından sonra da çevirenin adına yer verilir.

  Güvenlik raporu içinde, kitap için (örneğin; Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi, sf. 98., Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987). People in organizations (Third edition). New York: Mc Graw-Hill, sf. 87,92. vb.) makale için (örneğin; Kantarcı.M.D., 1991/1. Türkiye’nin Enerji Politikası ve Ormanlarımız 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, (Editor;:Tokgöz,S-Karalök,Y.) sf. 1-18, İzmir, Bulut, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), 1382-1385., Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), sf. 87-92. vb.) ve hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklar için (örneğin; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2013. 2013 yılı Ocak ayı aylık mevsim tahmini, Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu, 2012. 2011 yılı resmi karayolu trafik kaza istatistikleri, Ankara, Türk Standartları Enstitüsü, 2010. TS EN ISO 9001-14001 yönetim sistemi 2012 versiyonu, Ankara, National Institude of Public Health and the Environment, 2009, Reference Manuel Bevi Risk Assessments, Bilthoven (Çeviren: Yeminli Tercüman Özer, M.), sf. 80-81 vb.) uygun kaynak gösterimi yapılır.


  3.1.4. Ekler

  Bu bölüme, “Ekler” yazısının yatay ve düşeyde ortalanarak yazıldığı bir kapak sayfası ile başlanır. Kapak sayfası dâhil olmak üzere sayfa numarası devam ettirilir.

  Rapor metini içerisinde yer alması mümkün olmayan belgeler, ilgili konularına göre gruplandırılarak ayrı Ek numaraları (örneğin; Ek-1 Haritalar (1.1. Örnek Harita 1, 1.2. Örnek Harita 2) Ek-2 Plan (2.1. Örnek Plan 1), Ek-3 Çeviriler vb.) ile gösterilir.

  Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı veya okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalara (örneğin; katlanmış olarak verilmesi gereken çok büyük boyutlu şekil, resim, çizelge ve haritalar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar programları vb.) bu bölümde yer verilir.

  4. Güvenlik Raporunun Yazılı ve Dijital Suret Gönderimi

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, işletmeci tarafından her sayfanın alt ortası paraflanarak ve son sayfası da ıslak imzalanmış yazılı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki üç kopyası ile birlikte sunulan güvenlik raporu; tüm ekleri ile birlikte orijinal metniyle aynı olarak, dijital depolama aygıtına pdf ve word formatında kaydedilmiş olmalıdır. Güvenlik raporu metni ve ekleri aynı dijital depolama aygıtında yer alır. Eklerin rapor ana metnini bozmaması için, bütün ekler ikinci bir dosya olacak şekilde kaydedilir. Dijital depolama aygıtları, arşivlenebilmesi ve muhafazası için, üzerinde işletmecinin unvan veya adı/soyadı, kuruluşun ticari ünvanı, raporun sunum yılı ile revizyon sayı ve tarih bilgilerinin bulunduğu ayrı ayrı zarflar içerisinde teslim edilir.

  Taslağın Tamamını Ekten İndirebilirsiniz...

  Ekli Dosyalar: