1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Hijyen eğitimleri yönetmeliğine göre işyeri hekimleri eğitim verebiliyorlar mı?

Konusu 'İş Hijyeni,Eğitimi ve Fizyolojisi' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 17 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar Merhaba,

  Hijyen eğitimleri yönetmeliğinde, kurulacak komisyonlarca ve ilgili bakanlığın Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğününce verilmesi gerektiğini ve gerekirsede işverence de verilebilmesinden bahsedilmektedir.

  Bazı işyeri hekimlerinin Hijyen eğitimleri verdiklerini bunun normal eğitimlerden öteye geçmiyeceğini,Hijyen eğitimlerinin bakanlıkça yapılacak düzenleme ve eğitimler sonunda sertifika düzenliceklerini belirtmek isterim.

  HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.07.2013/28698
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
  a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
  d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
  (2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlıklar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını,
  b) Belge: Hijyen eğitimlerini alan kişilere Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca verilen kurs bitirme belgesini,
  c) Eğitim: Halk sağlığının korunması amacıyla, her iş koluna uygun olarak verilecek hijyen eğitimini,
  ç) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
  d) Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütününü,
  e) Komisyon: Eğitimleri planlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyonu,
  f) Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerini
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Belge Verilmesi, Hijyen Eğitimi, Komisyon Kurulması ve Eğitimlerin Planlanması
  Belge alan kişilerin çalıştırılması
  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.
  Eğitimlerin veriliş şekli
  MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.
  (2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.
  (3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.
  (4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.
  Komisyon kurulması, komisyonun çalışma usul ve esasları
  MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur.
  (2) Komisyon, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen bir üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
  a) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye.
  b) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı.
  c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu).
  ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan birer temsilci.
  (3) Komisyon, iş kollarının gruplandırmasını yaparak iş koluna göre eğitim konularını ve sürelerini; eğitimlerin, iş yeri sahiplerince veya işletenlerince verilmesi durumunda ise eğitimlere ve belgelendirme işlemlerine ait usul ve esasları belirler.
  (4) Komisyon yılda en az bir kez toplanır. Kararlar, salt çoğunlukla alınır.
  (5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
  Eğitim konuları
  MADDE 8 – (1) Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.
  (2) Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar
  MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:
  a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.
  b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
  c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
  (2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.
  İyileşme hâlinin belirlenmesi
  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmaya engel hastalığı bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını gösteren tabip/uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir veya çalıştırılabilirler.
  Denetim ve müeyyideler
  MADDE 11 – (1) Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.
  Eğitim hazırlık süreci
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlar.
  Yürürlük
  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Sağlık Bakanları yürütür.
 2. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik
  Portör muayenesinin yapılmaması ile ilgili sağlık bakanlığının il sağlık müdürlüğüne gönderdiği yazı da var. Şuan sadece kültür tahlilleri yapılıyor ve biliyoruz ki tahlil muayene demek değil.

  Ortada ciddi bir boşluk var, mesleki eğitimler ile bu hijyen eğitimi meselesini artık çözmeleri lazım. İş arapsaçına döndü...
 3. evet yönetmelikte hijyen eğitimlerinin sadece meb hayat boyu öğrenme genel müd. tarafından verileceği yazıyor. ancak bir çok dnışmanlık firmasında ve bir çok gıda mühendisi arkadaşımız hijyen eğitimlerini veriyor. bunlar geçerli değil mi
 4. değil
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bugün Valilikte MEB binasında Sürekli yaşam boyu öğrenim Gn. md. ne gittik konuyu sorduk.Bize Bakanlık olarak bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezterinin bu eğitimi verebildiklerini ve sistem üzerinden verilerin girildiği Hijyen eğitim konu meslek Grup başlıklarına görede 2 günlük 4'er saatten 8 saat eğititimin verildiğinide ayrıca il Merkez Halk Eğitim merkezinden öğrenmiş bulunmaktayız.
 6. sorum şu;Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.


  buradaki işverenin kendi imkanları ile bu eğitimi verebileceği ifadesi neyi anlatmaktadır?
 7. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir

  Ben bu maddeden şöyle anladım:
  İş yeri bünyesinde ssk'lı görünen iş hekimi veya iş güvenliği uzmanınca bu eğitimi kendi bünyesinde iş veren yaptırır. Katılım belgesi düzenletir. Aynı isg eğitimlerinde olduğu gibi bireysel verilmiyor fakat kendi bünyesinde ssk lı çaşıltığı zaman isg uzmanı bu eğitimi veriyor ve kabul ediliyor, diye yorumluyorum.
 8. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44214
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
  Yorumunuza kısmen katılıyorum.''komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde'' işveren bu eğitimleri verir denmektedir.Komisyonun kimlerden oluşacağı zaten açıklanmış yönetmelikte.Benim araştırdığım zamanda henüz böyle bir komisyon henüz kurulmamıştı araştırmak lazım.Komisyon toplanır biz şu şu şartlarda eğitimleri kabul ediyoruz derse neden olmasın.
  iyi günler.
 9. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik

  Kendi imkanı derken sadece çalışanları arasından birisine verdirmesi anlamı çıkmaz. Bu şekilde maliyetine katlanarak dışardan hizmet de alabilir yorumu çıkar.
 10. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Zaten dediğiniz gibi olacağı söyleniyordu ve anlaşılıyordu, ben alternatif olarak böylede anlam çıkıyor demek istedim
 11. leyla yiğiter İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  "Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir. "

  ifadesini şöyle açıklayayım;
  Eğitimler Genel Müdürlüğe bağlı kurumlarda değilde İşveren eğitim için gerekli ortam ve şartları sağladığı takdirde işyerinde de eğitim verilebilir ama eğtim veren kişi yine Genel Müdürlüğe bağlı kurumların oluşturduğu komisyonlar tarafından verilecektir.
 12. benim çıkardığım anlam ise komisyonca belirlenmiş eğitim içeriğini,işveren kendi imkanları ile (maddi bir imkan olduğu bu maddede belirtilmemiş) verilebileceği ..
  işveren dışarıdan bu hizmeti satında alabilir,kendi içinde bu eğitimi verip komisyona onaylatadabilir
 13. arkadaşlar hijyen eğitimi ile ilgili 11.11.2013 tarihinde meb hayat boyu öğrenme genel müd. valiliklere gönderdiği yazı var. bu eğitimler meb hayat boyu öğrenme merkz. veya halk eğitim merkezinden verilecekmiş.

  Ekli Dosyalar:

 14. Mehmet Akın İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67025
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Biz buna göre belirtilen kurumlarda eğitim alıp kendi işletmemizde verilen bu eğitime göre mi eğitim verebileceğiz.
 15. hayır bu eğitim çalışan eğitimi ,işletmelerde hijyen eğitimi verilemiyecek
 16. Mehmet Akın İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67025
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  çok saçma bir uygulama benim çalıştığım firmada 80 kişi çalışıyor bu ne zaman gidecek eğitim alacak
  küçük esnaf için uygulanabilir fakat fabrika gibi 20 den fazla çalışanı olan işletmelerde kimse uygulamaz
  ben patrona gidip benim verdiğim eğitim olmuyor dediğimde senin ne işin var burda diye sormaz mı ?
 17. yıllardır yaptığımız işi beğenmemiş olacaklar ki böyle bir uygulama getirmişler.iso 22000 kapsamında bu eğitimleri zaten veriliyorduk şimdi elektronik ortama aktarılması ve sertifikalandırılması gerekiyor ve bunun içinde meb görevlendirilmiş durumda..uygulanmasının bende zor olacağı düşüncesindeyim
 18. ozgur keskın İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  111
  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  arkadaslar
  sonuc olarak
  hıjyen egıtımı kım tarafından verılecek

  yorumları okuyunca
  kafam hepten karıstı
 19. Fatih Göksay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  İşyeri hekimi olarak yeni işe giren kişide çalışmasına engel olacak herhangi bir hastalığı var mı araştırmamız gerekiyor. Bu araştırmayı anemnez, fizik muayene ve tetkik ile yapmalıyız. Yemekhanede çalışacak bir personelin bulaşıcı hastalığı olmadığını ortaya koymamız gerekir. Örneğin Hepatit B taşıyıcısı olan bir personeli tespit edip çalışmasına izin vermemeliyiz. Bu tespitler için tahlil yaptırmamız olmazsa olmaz. Binaenaleyh, hijyen eğitimi almadan çalışılmayacak her iş kolunda en azından işe girişlerde bir defa, çalışılmaya devam edilen yıllar içinde (yılda bir defa olabilir) tekraren portör taraması ve serolojik testler yaptırmakta fayda ve gereklilik var diye düşünüyorum.
 20. drketen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Hep B taşıyıcılığı,gıda sektöründe çalışmaya engel değil diye biliyorum. Hep B nin gıdayla bulaştığına dair bir bilgi yok.