1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği kitabı-1

Konusu 'Faydalı Yayınlar' forumundadır ve efecan tarafından 24 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. efecan İSGforum Üyesi

  Teşekkürler
  Prof.Dr.Alp Esin​
  (Ankara, Mayıs 2004)​
  ÖN SÖZ

  Giderek liberalleşen dünyada, giderek katılaşan tek şey, iş sağlığı ve güvenliğine ve çevreye ilişkin mevzuattır, demek abartma olmayacaktır. Bu nedenle, ileri ülkelerdeki uygulamalar ülkemizin de gündemine girmiştir. Avrupa ülkelerinin bu alandaki çalışmalarını yönlendiren Çerçeve Direktif (89/391/EEC Avrupa Birliği Konsey Direktifi) ve bundan doğan diğer direktifler de artık ülkemizdeki mevzuat arasındadır. 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile başlayan değişiklikler, ardışık olarak yayınlanan yeni yönetmeliklerle, ülkemizdeki uygulamalara da yeni boyutlar getirmektedir.

  Gelişmeleri görerek, bu kitabı iki yıl önce kaleme almaya başlamıştım. Değişik nedenlerle, bitirebilmem uzun sürdü. Bir anlamda, iyi de oldu; çünkü ülkemizde yürürlüğe giren yeni mevzuatın bir bölümüne bu kitabın kapsamı içinde değinebilmek olanağı doğdu. Ancak, ülkemizdeki mevzuat hızla değişmekte olduğundan, okurların yenilikleri ve değişiklikleri izlemeleri çok önemlidir.

  Günümüzde, kalite çalışmaları ile iş hastalıkları ve güvenliği konusuna yaklaşım arasında tam paralellik vardır. Uzun yıllara dayalı kalite konusundaki birikim ve deneyimim, bu kitabı biçimlendirmeme ve konulara vermem gereken önem ve ağırlığa ışık tuttu. Özellikle, okurlarımın ilerideki değişikliklere ve gelişmelere hazırlıklı olmalarını sağlayacak bir anlatım tarzı benimsedim. Çünkü, nasıl bir kuruluşun tutturabildiği ve sürdürebildiği kalite düzeyi kendine özgü ise, bir kuruluşun iş hastalıkları ve kazalarını önleme ve riskleri azaltmada göstereceği başarı da kuruluşa özgüdür.

  Bunun bir yarış olduğu unutulmamalıdır. Çünkü, günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği insancıl bir sorun olmanın yanı sıra, bir maliyet etmeni olarak da ön plana çıkmıştır. Başta insanlara olmak üzere, uğranılan zararlar, kaydedilen iş günleri ve nitelikli iş gücü, artık değişik anlayışla hesaba katılmaktadır. Yeni anlayış, iş hastalıklarına ve güvenliğine risk anlayışı, neyin neye veya nelere yol açabileceği açısından yaklaşımdır. Gerekeni zamanında ve gerektiği biçimde yerine getiremeyen kuruluşlar, mevzuatın katı ilkeleri nedeni ile sorumlu duruma düşmenin yanı sıra, rekabet açısından da kayıplı olacaklardır.

  Ülkemizdeki başlıca sorunlardan biri, çoğu kez, işverenin kendisinin sakıncalı biçimde ve koşullar altında iş yapmasıdır. Bu nedenle KOBİ’lerin kendilerini yeni gereklere uyarlamada güçlükleri olacağından, kitaptaki anlatım tarzı en geniş kitleye hitap edecek biçimde seçilmiş ve konular, yeni gereklerin ve mevzuatın ışığında, örneklerle ele alınarak işlenmiştir.

  İlk iki bölümde (bölüm 1 ve 2) , güncel konular ve temel noktalar ele alınmış, günümüzdeki ilkelere yol açan gelişmelerin üzerinde durularak, kavramlar açısından ortak anlayış sağlanmasına yardımcı olacak noktalar irdelenmiştir. Bu bağlamda, AB’nin iş sağlığı ve güvencesi açısından öncelikleri ve hedefleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Günümüzdeki mevzuatın yasal dayanaklarına ikinci bölümde özel yer verilmiş ve yeni uygulamaların gereği olarak ortaya çıkan “iş güvenliği uzmanlığının” üzerinde, gerektirdiği önemle durulmuştur.

  Bölüm 3 ve 4, kitaptaki konuların temelini oluşturan güvenlik ve tehlikelerin kaynakları konularına ayrılmıştır. Güvenlik gereklerinin okurlar tarafından hayata geçirilmesini kolaylaştırabilmek amacı ile, konuya yazarın “üç ana ilkesi” ile yaklaşılmış ve bu ilkelerin nasıl hayata geçirileceği, örnekler ve ilgili mevzuatla karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. İş hastalıkları ve iş güvenliği açısından tehlikelerin kaynakları üzerinde geniş biçimde durulmuş ve bunlar da örneklerle ele alınmıştır.

  Bir işyerindeki tehlikeler ve risklerin olasılığa dayalı olduğu göz önünde tutularak, “Olasılık ve Risk” kavramları 5. Bölümde işlenmiştir. Böylece okurların, günümüzdeki etkinlik ve çabaların başlangıç noktasını oluşturan “Tehlikelerin Belirlenmesi- Bölüm 6”ve“Risklerin Değerlendirilmesi- Bölüm 7” konularının kavramasal dayanaklarını daha iyi izleyebilmeleri sağlanmıştır. Yeni mevzuatla bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış olan risklerin değerlendirilmesi için kullanılan yöntemler en geniş biçimde ele alınmış ve bu yöntemlerin uygulamadaki zorlulukları göz önünde tutularak, yazarın basitleştirmiş olduğu bir yöntem sunulmuştur.

  Risklerin kontrolü (Bölüm 8), iş yerindeki tehlikelerden doğan riskleri önlemeye veya etkilerini azaltmaya yönelik süreçtir. Uygulamada kullanılan yöntemlerin yanı sıra, risklerin öncelik sırasının daha basit yoldan saptanmasını sağlayan yazarın yukarıdaki yönteminin kullanımı, alınabilecek önlemler ve kontrolların olması gereken hiyerarşik sırası, örneklerle açıklanmıştır.

  Tehlikelerin iletilmesi (Bölüm 9), işyerindeki tehlikeler ve bunların doğurabileceği sonuçlardan, çalışanların “münasip bir biçimde haberdar” edilmesidir. Özellikle kimyasal maddelerin kullanımının yaygınlaşması, tehliklerin iletilmesini en güncel konular arasına sokmuştur. Etiketleme, uyarılar ve MGVY (malzeme güvenlik veri yaprakları) gibi zorunlu uygulamaların ilkeleri ve bu ilkelerin uygulamaya yanıyan yönleri, temel noktaları ile tartışılmış ve kitabın EK’leri arasında, ayrıntılı biçimde, MGVY ile kimyasalların tehlike sınırlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

  Tehlikelerin iletilmesi konusunda özel yeri olan uyarıların (Bölüm 10), özelliklerinin iyi bilinmsei gerekir, çünkü bunların hazırlanışları ve kullanımı, bilgi ve özen gerektirir. Ticaretin küreselleşmesi ve ülkeler arasındaki işçi hareketleri, uyarıların (levha ve etiket olarak) kullanımına yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu nedenle konu, değişik ülkeler açısından ele alınarak, geçerli ve uyulması gereken kurallar örneklerle gösterilmiştir.

  Ülkemizde, kolayına kaçılarak, bir güvenlik önlemi olarak kabul edilen dikkat konusu, insan etmeni ile birlikte, tüm yönleri ile Bölüm 11’de ele alınmış ve bu konudaki dayanaksız beklentiler, örneklerle irdelenmiştir.

  Bölüm 12, güvenlik önlemleri arasında özel yeri olan “Koruyuculara” ayrılmıştır. Hangi tehliklere karşı ner tür koruyucunun etkili olacağının bilinmesi, bunların özelliklerinin ve kısıtlarının iyi anlaşılmış olmasına bağlıdır. Bu nedenle konu, gereken tüm ayrıntıları ile ele alınmış ve kavramlar örneklerle açıklanmıştır.

  Kişisel Koruyucu Donanımın (Bölüm 13) seçimi ve kullanımı özellikler gösteren bir konudur. Tehlikelere karşı ne derecede etkili olabileceğinin yanı sıra (koruma faktörü), kullanım kolaylığı, eğitim, bakım ve saklama gibi noktaların da tümleşik olarak ele alınması gerekir. Dolayısı KKD uygulaması bir paket program olarak düşünülüp ele alınmadığında beklenilen yararı sağlayamaz.

  Bölüm 14’de Kaza Raporları ele alınmıştır. Kaza raporlarının, kazaların kök nedenleri inme ve ileride olabilecek kazaları önlemede büyük rolü vardır. Bu bölümde, raporlardan beklentiler ve öneriler konularının üzerinde ağırlıklı biçimde durularak, ülkemizdeki uygulamaların da yeni mevzuatın gereklerine uyum sağlaması için okurlara yol gösterilmektedir.

  Kitabın EK’leri de oldukça zengin tutulmuş ve ana metinlerde ele alınmış olan noktalara ilişkin olarak verilmesinde yarar olan bilgiler ve uygulamalar, değişik başlıklar altında toplanmıştır.

  İş hastalıkları ve kazalarına karşı alınacak önlemler, artık, sistem anlayışı ile olmak zorundadır. Birinci cildin kapasamını oluşturan temel konuları sistem anlayışının ilkeleri ile sınırlı hacim içinde birleştirmek mümkün olmadığından, konuya sistem yönetimi anlayışı ile yaklaşım ikinci cilde saklanmıştır.

  Bir çok Yargıtay HD kararının Çerçeve Direktifin ortaya çıkmasından çok önce alınmış olduğu göz önünde tutulduğunda, yorumlardaki isabet derecesi, bu kararların her açıdan yol gösterici olarak kullanılmalarını gerektirmektedir. Söz konusu kararları izleyen diğer kararlar da, günümüzdeki en son gelişmelere dahi ışık tutatacak anlatım ve yorum zenginliğine sahiptir.Bu nedenle, kitabın içinde ilgili Yargıtay Hukuk Dairesi kararlarına sık sık gönderme yapılmış ve ele alınmış olan konular, gereken yerlerde, eldeki yeni ve eski mevzuat ve Yargıtay HD kararları ile desteklenmiştir.

  Bir ülkenin insana verdiği değerin göstergesi olarak görülen işyeri sağlığı ve güvenliği uygulamaları, mevzuatın gereği olarak değil, insanlığın gereği olarak ele alınmalıdır. Üyesi olmaya çalıştığımız uygar dünyanın bu konıdaki değer yargıları, açık yüreklilikle kabul etmemiz gerekir ki, ülkemizdekilerin çok üstündür. İleri ülkelerdeki uygulamalara kendimizi uyarlama konusunda geçirecek vaktimizin olmadığına ve daha çok çaba göstermemiz gerektiğine kendimizi inandırmalıyız. Konunun, gereken önem ve ciddiyetle ele alınarak, yüksek öğretim kuruluşlarımızca bir eğitim dalı olarak benimsenmesi en candan dileğimdir...............Devamı Kitaptan ulaşabilirsiniz.


  Teşekkürler
  Prof.Dr.Alp Esin​
  (Ankara, Mayıs 2004)​
  [​IMG]
 2. goxel İSGforum Üyesi

  kitapların paylaşılması hoş olmuş teşekkürler ..
 3. BURAK 1967 İSGforum Üyesi

  kitap ve daha bir çok yararlı bilgiyi burada paylaşıma açmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum.
 4. efecan İSGforum Üyesi

 5. efecan İSGforum Üyesi

  link ve şifre kaldırılmıştır..kolaylıkla indirmeniz ve açmanız mümkündür...

  Ekli Dosyalar:

 6. Güray İSGforum Üyesi

  teşekkürler
 7. filizfiyci Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TAÇKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  çok teşekkürler .
 8. ELCIBEG İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  bu kitabın sonunda ekler bölümü var, ama onlar mevcut değil onları da ekleyebilir misiniz?
 9. baris_pep İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Linkte bir sıkıntı var sanırım...İndirme gerçekleşmiyor.
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman

  Ekli Dosyalar:

 11. baris_pep İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkürler...;)
 12. Nilüfer06 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  teşekkürler
 13. Elif25 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  .
  indirdim ama açamadım neden acaba ......
 14. Nilüfer06 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Bir problem yok dosyada, gayet kolay açılıyor. Belki indirme sırasında bir hata olmuştur. yeniden indir...........
 15. Elif25 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  .
  teşekkürler yeniden denerim :)
 16. tamer ergün İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  teşekkürler...
 17. Özgür ÖZÇELİK İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  114744
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ÖZÇELİK Mühendislik & Danışmanlık
  Guzel paylasim olmus, tesekkurler. Bu kitabin 2. Cilt'i mevcut mu?