1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği kurulu ile çevre kurulu çalişma esaslari talimati

Konusu 'Talimatlar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İŞ GÜVENLİĞİ KURULU İLE ÇEVRE KURULU ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI
  1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı İş Güvenliği Kurulu ile Çevre Kurulu Çalışma esaslarını tanımlamaktır. Bu talimat İş Güvenliği ve Çevre Kurulu üyelerini kapsar.
  2. SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından İş Güvenliği ve Çevre Kuruluüyeleri sorumludur.
  3. TANIMLAR ve KISALTMALAR:
  4. PROSEDÜR AKIŞI:
  4.1İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (R.Gazete No:25426 Tarih: 07.04.2004) hükümleri gereğince ve İş Kanununun 80. Maddesine uygun olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm şantiyelerde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu” oluşturulması zorunludur.
  4.1.1Kurul Üyelerinin Belirlenmesi
  a- İşveren veya işveren vekili, (Firma tarafından atanan yetkili)
  b- İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu
  c- Personel ve İdari İşler sorumlusu
  d- İşyeri Hekimi
  e- Baş formen veya formen (ve yedeği)
  f- İşçi Temsilcisi
  Olmak üzere en az 6 üyeden oluşur.
  Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili; sekreter ise İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusudur. (a), (b), (c),(d), (f) bendinde sözü edilen kurul üyeleri işveren tarafından atanır. (e) bendinde belirtilen kurul üyesi ve yedeği işyerindeki formenler tarafından seçilirler. (g) bendinde yazılı üye ve yedeği işyerindeki işçiler arasından seçimle belirlenirler.

  4.1.2 Kurulun Görevleri
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:
  ·İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri tespit etmek ve işveren veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak, işyerinin niteliğine uygun bir işçi sağlığı ve iş güvenliği iç yönetmeliği taslağı hazırlamak ve işverenin veya vekilinin onayına sunmak, iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek.
  ·Makine ve tezgahlarda gerekli koruyucuların güvenlik verici bir şekilde yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel korunma araçları, işyerinin temizliği gibi işyerinde, işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlayacak bir düzen kurulması için işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak.
  ·Ölüm ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri bir rapor halinde tesbit ederek işveren veya vekiline vermek.
  ·İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve uygulanmasını izlemek.
  ·İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanıp yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, bu konudaki ilginin devamı ve pekiştirilmesi için yayınlar yapmak, konferanslar verdirmek ve benzeri çalışmalarda bulunmak.
  ·Tesislerin bakım ve onarımlarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve kontrol etmek.
  ·İşyerinin özelliklerine göre işçilerin periyodik sağlık muayene ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını izlemek.
  ·İşyerinde yangınla ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, bu konuda işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak.
  ·Sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilikleri izlemek, bu konudaki bilgileri toplamak ve değerlendirmek ve bunlara ilişkin tedbirlerin alınmasını teklif etmek.
  ·İşyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili, yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek, işverene teklifte bulunmak.
  4.1.3 Kurulun Çalışma Esasları
  ·İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, inceleme, denetleme ve uyarma öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar;
  ·Kurullar ayda en az bir kez toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati, kurul başkanı, bulunmadığı hallerde kurulun sekreteri tarafından toplantıdan en az 48 saat önce “Yazışma Formatı ” ile iç iletişim kurar ve kurul üyelerine bildirilir.
  ·Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
  ·Kurul olağan toplantılarının süresi, toplam olarak ayda 24 saati geçemez. Kurulun toplantılarında geçecek süreler, günlük çalışma süresinden sayılır. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.
  ·Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir.Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı sağlar.
  ·Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılamadığı hallerde, durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
  ·Her toplantıda, görüşülen konular “Toplantı Tutanağına” kayıt edilir. Toplantıya katılan başkan veya üyeler tarafından imzalanır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel bir dosyada saklanır.
  ·Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulmasında fayda umulan konular, işyerinde ilan edilir.
  ·Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında, başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

  4.1.4Kurulun Yükümlülüğü
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları yapacakları teklif ve tavsiyelerde, işyerinin durumu ve işverenin olanakları göz önünde bulundururlar.
  Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki, teknik ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
  Kurullar, işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimine yetkili memurların kendi işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırırlar ve onlara yardımcı olurlar.
  4.2ÇEVRE KURULUNUN OLUŞTURULMASI
  a-Çevre Kurulu şantiyelerde aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
  b-İşveren veya işveren vekili
  c-Şantiye Çevre Sorumlusu
  d-İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu
  e-Personel ve İdari İşler sorumlusu
  f-Baş formen veya formen (ve yedeği)
  g-İşçi Temsilcisi
  Olmak üzere en az 6 üyeden oluşur. Çevre Kurulu, iş güvenliği kurulu gibi her ay toplanır ve şantiyedeki çevresel uygulamaları ve çevre performansı gözden geçirir. Çevre etki/boyut analizi, mevzuata uyum ve çevresel gereklilikler ve uygulamalar değerlendirilir. Varsa ihtiyaçlar belirlenir ve üst yönetimin bilgi ve onayına sunulur.
  5.İLGİLİ DOKÜMANLAR
  F-16.02 Toplantı Tutanağı

  Ekli Dosyalar:

 2. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Bu talimat son yönetmeliğe göre değil,kullanacak olan arkadaşlar ,güncellesin direkt alıp,kullanmasın!