1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği uzmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve Gökhan Ustaosmanoğlu tarafından 19 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Gökhan Ustaosmanoğlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  29 Aralık 2012 Tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak 30/12/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" ile işverenler,
  ya gerekli niteliklere sahip çalışanları arasından ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alarak, iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadırlar.
  Bu zorunluluk iş güvenliği uzmanının vergilendirilmesini gündeme getirmiştir. İş güvenliği uzmanlığı faaliyetinin bir işyerine bağlı ve bir işverene tabi olarak yapılması durumunda elde ettiği gelir, ücret olarak değerlendirileceğinden, iş güvenliği uzmanına ödenen ücret kaynaktan kesinti yoluyla vergilendirilecektir. Bu durumda, ücretin ödenmesi sırasında, işveren, sorumlu sıfatıyla tevkif ettiği(kestiği) vergiyi bir beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve ödemek zorundadır.
  Anacak, iş güvenliği uzmanlığı hizmetinin bir işyerine bağlı ve bir işverene tabi olunmaksızın kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde çalışan iş güvenliği uzmanlarının serbest meslek defteri tasdik ettirerek, ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesinden mükellefiyet kaydı açtırmaları gerekmektedir.
  Konuyla ilgili mevzuat ne diyor?
  Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmü yer almaktadır.
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesi gereğince, işverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, söz konusu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır. Yine aynı yönetmeliğin 8.Maddesinde, iş güvenliği uzmanlığı belgesinin ancak mühendis, mimar veya teknik elemanlara verilebildiğinden bahsedilmiştir.
  Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, iş güvenliği uzmanının icra ettiği faaliyetin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan serbest meslek faaliyeti olduğu aşikardır.
  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İş Yeri" başlıklı 156 ıncı maddesinde de; "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." hükmü bulunmaktadır.
  Söz konusu madde hükmüne göre, mükelleflerin faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için, bu yerlerin faaliyetin icrasına tahsis edilmesi veya faaliyetin icra edildiği yer olma özelliğini taşıması gerekmekte olup, faaliyet konusunun ayrı bir işyeri açılmasını gerektirmeyecek nitelikte olması halinde ikametgah adresinin işyeri olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.
  Ayrıca, 128 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Vergi Tevkifatı ve Esasları " başlıklı bölümünün (4) numaralı bendinde; "... Hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edileceğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.
  Yukarıdaki mevzuat birlikte değerlendirildiğinde iş güvenliği uzmanları mesleklerini seyyar olarak değişik işyerlerinde icra etmeleri durumunda, ikametgah adreslerinin işyeri olarak gösterilmesi mümkündür. Bu durumda hem ikamet edilen hem de işyeri olarak kullanılan konut için yapılan kira ödemelerinden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre ödemelerin tamamı üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

  http://www.calisanlar.net/index.php...ligi-uzmanligi-faaliyetinin-vergilendirilmesi
 2. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Yalnız yönetmeliğe bakarsanız ya kendi çalışanları arasından yada osgb den demiş. serbest meslek sahibi isgu lar dememiş.
  yani serbest meslek faaliyeti ile çalışan isgu yasalmıdır sizce?
  bence değil.. yönetmelik çok açık..
  "ya gerekli niteliklere sahip çalışanları arasından ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alarak"
 3. A.Sait Külekçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46434
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Süreklilik Arz Etmeyen Faaliyetlerin Vergilendirilmesi

  - 22.06.2012 -

  Soru: Süreklilik arz etmeyen faaliyetlerin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?
  Cevap: I- GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu faaliyetleri devamlı olarak yapanların elde ettikleri kazançlar " serbest meslek kazancı" olarak adlandırılmıştır.
  Aynı Kanunun 61 inci maddesinde; Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir." hükmüne yer verilmiştir.
  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
  Gelir Vergisi Kanununun Arızı Kazanç başlıklı 82 nci. maddesinin 4 üncü fıkrasında; serbest meslek faaliyetlerinin arızî olarak yapılmasından doğan kazançlar da" arızı kazanç" olarak tanımlanmıştır.
  Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazancın, bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2012 yılı için 20.000 TL kısmı gelir vergisinden müstesnadır.
  Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1- a bendinde kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı için beyanname verilmeyeceği belirtilmiştir.
  II-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:
  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1 inci maddesine göre Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi olacağı, aynı maddenin 2 nci fıkrasında ise bu faaliyetlerin kapsamı, niteliği ve devamlılığının Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
  Buna göre, serbest meslek faaliyeti kapsamında ifa edilecek hizmetler KDV Kanununun 1/1 inci maddesi çerçevesinde KDV ye tabidir. Ancak, bu faaliyetlerden arızi nitelik taşıyanlara ise KDV uygulanması söz konusu değildir.

  Koray ATEŞ
  SMMM-E. Öğretim Görevlisi
  Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
  Fax:0224 224 53 54
  korayates@muhasebetr.com
 4. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  tamam ama bu iş serbest meslek tanımı ile yapılamaz.. yapanlar var illaki. ama denetimlerde ortaya çıkarsa cezası olur muhtemelen
 5. A.Sait Külekçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46434
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş dediğiniz iş nedir ?
 6. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  isg uzmanlığı
 7. Gökhan Ustaosmanoğlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı

  Yasaldır Ali bey, aktif olarak bunu yapan bir çok insan vardır..
 8. A.Sait Külekçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46434
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Uzmanlık serbest olarak nasıl yapılır ki?
  RD belki ama uzmanlık sanmıyorum. Yönetmelik 2 yol göstermiş.
  3 değil
 9. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Gökhan Bey nasıl yasaldır? Dayanağı nedir? Yapan var bende biliyorum. Bizzat yapan tanıdığım söyledi bana yapıyorum ama yasal dayanağı yok diye.
  Yönetmelik çok açık ve net. Sadece bünyesindeki isgu ve osgb ler.. başka bir seçenek yok..
 10. Koray Pehlivanoğlu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  32082
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Serbest Çalışıyor
  Uzmanlık serbest yapılacak bir şey değil. Sanırım kastedilen Risk değerlendirme işi yapan uzmanlar. Bunlar iş yerleri fatura isterlerse zaten bir şirket kurup oradan fatura kesmek zorundalar. Bunun üzerinden vergilendilirler.