1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği uzmanlari mesleki sorumluluk sigortasi

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Serkan Sü tarafından 16 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Yaptırmak isteyenler kendileri araştırabilir yada benimle temasa geçebilir. Teminat ve prim tutarları aşağıdaki gibidir;

  9.2.1.1.3. Teminat limiti / prim (TL)


  İş güvenliği uzmanının belge sınıfı ve teminat limitlerine göre belirlenen primler aşağıda belirtilmiştir.

  Teminat Limiti
  Belge Sınıflarına Göre Net Prim​

  A sınıfı​
  B sınıfı​
  C sınıfı​
  50.000 ​
  630​
  100.000 ​
  882​
  200.000 ​
  1.260​
  250.000 ​
  1.407​
  300.000 ​
  1.575​
  400.000 ​
  1.785​
  500.000 ​
  1.974​

  9.2.1.1.4. Muafiyet :


  Her bir talepte en az 1.000 TL olmak üzere hasarın %10’u muafiyet uygulanacaktır.

  Serkan SÜ
  İş Güvenliği Uzmanı
  Sertifika No: 28857
  GSM : 0 530 304 37 32
  Email : serkansu@nasgrup.net
  [​IMG]
  Adres : Giyim Sanatkarları San. Sit. 3. Ada No 611, Ziyagökalp Mh., İkitelli, Başakşehir, 34306 İstanbul, Türkiye
  Tel :+90 212 671 79 57
  Fax :+90 212 671 79 57
  E-mail : info@nasgrup.net

  Sigorta Konusu

  Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

  Teminat Kapsamı

  a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için, - Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve sigorta Şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.

  b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçebaşlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir.

  c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Manevi Tazminat tutarı için davanın kabul red oranına bakılmaksızın başlangıçta talep edilen tutar için avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti ödenecektir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davacı lehine hükmolacak yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve davalının avukatlık ücreti dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti aşmayacaktır.

  d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.

  Teminat Limiti

  Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi içingerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır.

  a) Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir.)

  b) Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya

  c) Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.

  Muafiyet

  Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.

  İstisnalar

  Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;

  a) -Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler, -Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu şirketler, -Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen şirket ve diğer tüzel kişilikler -Sigortalı tarafından istihdam edilen kişiler tarafından öne sürülen tazminat talepleri;

  b) Sigortalının meslekî faaliyetini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında değerlendirilebilecek bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı

  c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara ilişkin tazminat talepleri, d) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

  e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri,

  f) Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerin sonucu olan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

  g) Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri,

  h) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin sözleşmesinde belirtilen edimin yerine getirilmemesi, yarım bırakılması, tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından dolayı uğranılan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

  i) Sözleşme ile verilen ve sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan özel taahhüt ve garantilerden doğan sorumluluklarla ilgili tazminat talepleri,

  j) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar,

  k) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri: - Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş - Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı - Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda Şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan Şiddet eylemlerini de içermektedir. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır.

  l) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri,

  m) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri,

  n) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar,

  o) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

  s) Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları ve/veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri,

  t) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar,

  Sigortalının Yükümlülükleri  a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

  b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir. Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir Şekilde yararlanamaz. Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak Şekilde söz sahibidir.

  c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

  Teminat kapsamı :

  Mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümleri ve ekli özel şartlar çerçevesinde geçerlidir.

  Sigorta süresi :

  Sigorta süresi 12 aydır.

  Risk Grupları

  İş güvenliği uzmanlarından;

  (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,
  (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda,
  (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

  Muafiyet

  Her bir talepte en az 500 TL olmak üzere hasarın %10’u muafiyet uygulanacaktır.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFELERİ
 2. Ömer Daşdan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16875
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İstanbul Destek OSGB
  Hocam özetle bu işin bize faydası ne olacak. Açıklarsanız çok sevinirim
 3. Fatih Kartay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  teminatlar azmış benim bir arkadaşım yaptırdı bana söyledi ordan biliyorum 250.000 TL için 830 tl yıllık istedi.?
 4. Ömer Daşdan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16875
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İstanbul Destek OSGB
  bu konuyla ilgili bilgisi olan bir arkadaş açıklarsa sevinirim
 5. Fatih Kartay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ömer bey uzman olarka çalıştığınız süreler içerisinde veya sonraki dönemlerde iş kazası veya maddi/manevi davalarda sizi sigortalıyorlar eğer siz iş kanuna göre tüm presüdürü uylayıp ama işin gereyinden dolayı yaptırım para cezasına çarptırılsanız sigorta sizin adınıza ödüyor bu masrafları.Ama siğorta policesi maddelerini yi okumak ve şartlar nedir dikkatli oluyup imzalak gerkir.
 6. Ömer Daşdan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16875
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İstanbul Destek OSGB
  peki siz daha önce yaptırdınız mı bilginiz var mı bu konuda
 7. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  Teminat Kapsamı


  c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Manevi Tazminat tutarı için davanın kabul red oranına bakılmaksızın başlangıçta talep edilen tutar için avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti ödenecektir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davacı lehine hükmolacak yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve davalının avukatlık ücreti dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti aşmayacaktır.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Ağustos 2013 ---
  biz yaptırdık. ne olmaz ne olmaz. bugun bır dava acılsa avukatlara odeyecek para bıle cok fazla.
 8. Ömer Daşdan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16875
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İstanbul Destek OSGB
  İyi de bizim şirkete söyleyeyim bu durumu. Ne kadar bunun maliyeti acaba
 9. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  C sınıfı​
  Teminat Prim Tutarı TL
  50.000 630​
  100.000 882​
  200.000 1.260​
  250.000 1.407​
  300.000 1.575​
  400.000 1.785​
  500.000 1.974​
 10. Fatih Kartay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  serkanbey taksit var mı.?
 11. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  elbette var. kredi kartlarına uygun taksıtler mevcut.
 12. Ömer Daşdan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16875
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İstanbul Destek OSGB
  yılda bir kez ödüyoruz doğru mu, kim yapıyorki bu sigortayı, güvenilir birilerini bulmak lazım
 13. Fatih Kartay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ömer bey evet yıllık bu.Ayrıca serkan beyin söylediği fiyatlar pahalı bence biraz araştırın derim.
 14. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  Turkıye suan 2 şirket yapıyor. İş Bankası iştiraki olan Anadolu sigorta verdiğim fiyat. Grup olarak çalıştığım sigorta şirketi üzerinden irtibata geçirebilirim ve aklınıza yatarsa yaptırırsınız. Bizim OSGB izin patronu bizdeki tüm İG uzmanlarına yaptırdı sağolsun.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Ağustos 2013 ---
  Arastırın ancak dediğim gibi Turkiye de sadece iki firma uygulama yapıyor. Birçok şirketin var ancak henuz poliçe kesmiş değiller.
  Biz de çok araştırdık.
 15. Ömer Daşdan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16875
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İstanbul Destek OSGB
  Tamam bana bir telefon numarası verin bende bizimkilerle irtibata geçerim bakalım büyük ihtimal yaptırırız
 16. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  Serkan SÜ
  İş Güvenliği Uzmanı
  Sertifika No: 28857
  GSM : 0 530 304 37 32
  Email : serkansu@nasgrup.net
  [​IMG]
  Adres : Giyim Sanatkarları San. Sit. 3. Ada No 611, Ziyagökalp Mh., İkitelli, Başakşehir, 34306 İstanbul, Türkiye
  Tel :+90 212 671 79 57
  Fax :+90 212 671 79 57
  E-mail : info@nasgrup.net