1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş kazasından iguzmanı ne kadar sorumlu dur?

Konusu 'Kaza İnceleme ve Araştırmaları' forumundadır ve bencaglayan tarafından 1 Ocak 2015 başlatılmıştır.

 1. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  İş güvenliği uzmanının tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma durumundan yola çıkalım.
  • Tam zamanlı çalışan İSG uzmanı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine göre “işveren vekili” dir. Çünkü, işverenle arasında yapılan sözleşme “hizmet akti” dir. Hizmet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Madde 3933'e göre çalışanın işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
  İş Kanunu madde 2/1'e göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye çalışan, çalışan çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

  Bu sözleşmeye göre İş Güvenliği Uzmanı hem çalışandır hem de işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimsedir. Yani işveren vekilidir denilebilir. İşveren vekilliği durumu, çalışanlara tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmamakla birlikte, İş Kanunu’nda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanacağından İşveren vekili konumundaki İş Güvenliği Uzmanı için durum değişmemektedir.

  • Yarı zamanlı çalışan İş Güvenliği Uzmanı, bir tür işverendir. Dolayısıyle; İş güvenliği konusunda hizmet talep eden ise “diğer bir işveren” dir. 4857 sayılı İş kanununun 2/5 maddesi dikkate alındığında; bir işveren (İGU) ile diğer bir işveren olan işyeri sahibi arasında "iş güvenliği" konusunda kurulan uzmanlık gerektiren bu ilişki "Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi"dir ve aralarında yaptıkları sözleşmede “Eser Sözleşmesi” dir.
  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 470' e göre Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

  Eser sözleşmesi (istisna akti) de denir. Modern hukukta istisna akdi, bir tarafın diğer tarafın vermeyi taahhüt ettiği hizmet mukabilinde bir şeyi taahhüt ettiği akid olarak tarif edilmektedir.

  Eser sözleşmesi (istisna akti) ile iş sahibi ücret vermeyi taahhüt ederken, karşılığında yüklenici, iş sahibine ait eseri meydana getirip teslim etmeyi borçlanmaktadır. Eser sözleşmesinde, yüklenici kural olarak işi, işverene bağımlı olmaksızın serbestçe yaptığı halde, iş sözleşmesinde çalışan, işverene bağımlı olarak ve onun talimatı altında çalışır. Eser sözleşmesi ile yüklenici bir eser meydana getirme (sonuç borcu) görevini üstlenir. İş sözleşmesi ile çalışan çalışanın sonuç borcu yoktur. Çalışanın işi yapmaya hazır olması gerekir ve çalışan işverenin gösterdiği işi yapar.

  Kusurluluğun bir türü olan ve failin öngörülebilir bir sonucu öngörmemesi biçiminde tanımlanabilen Taksir, 765 sayılı TCK’da tanımlanmamakla birlikte yeni TCK m. 22/2’de “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen sonucu öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.’’ biçiminde tanımlanmıştır. Buna göre taksir, genel olarak, istenen bir davranışın istenmeyen sonucundan doğan sorumluluktur.

  İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları, Türk Ceza Kanunu’nun madde 22' ye göre “taksirli suç”a girmektedir. İş kazası; işyerinde, İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereği alınması gereken önlemin alınmaması sonucu olmuşsa bu önlemi almayan kişinin gereken özeni göstermemesi ihmali sonucu olmuştur. Ceza sorumluluğunun şahsiliğinden yola çıkarsak, tüzel kişiliklere Ceza Kanunu’nun 20. maddesine göre ceza yaptırımı uygulanmaz. Çünkü ceza sorumluluğu şahsidir ve gerçek kişilere uygulanır. Ölümlü iş kazasında hapis cezasının muhatabı önlemi alması gereken kişidir. Yani, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde tanımı yapılan işveren vekilidir. Bu işveren vekili İş Güvenliği Uzmanı da olabilir.

  İşveren vekili, işveren adına işin tamamının sevk ve idaresinden sorumlu olan, imza yetkisi, çalışan alma ve çıkartma ve bir takım yasal gerekler nedeniyle harcama yetkisi olan kişi olarak değerlendirilebilir. İşyerinin bir bölüm veya bölümlerden sorumlu olan müdür seviyesindeki kişi işin tamamının sevk ve idaresinden ve de harcamalarından sorumlu olarak kabul edilmemişse , işveren vekili olarak nitelenemediği gibi ve sorumlu da tutulamaz. Dolayısıyla, iş kazalarından sorumlu tutulamadığı gibi rücu davalarından da yargılanamaz. Kendi kusur ve ihmalinden dolayı bir kişi zarar görmesi durumu müstesna.

  4857 sayılı İş Kanununun 77.maddesinde "İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." denmektedir. Bu durumda tüm sorumluluk işverendedir. İşveren vekili durumunda olan kişiler ise işveren yetkilerini kullanan kişidir.

  Burdan yola çıkarak şöyle bir sonuca gidilebilir. Yukarıda bahsedilen 77. maddedeki yükümlülüğün tamamını yerine getirmesi için mali imkanlarla beraber, İş Güvenliği uzmanına yetkiyi verdiği ve bunu da yazılı bir sözleşmeyle devrettiyse, iş güvenliği uzmanı da buna rağmen önlemi almadığı için ölüm meydana geldiyse hapis cezası ile yargılanabilir.

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512
  İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792
  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri


  MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir
  a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

  b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

  MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  (2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

  (4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

  Yönetmeliklerden anlaşıldığı üzere Uzmanın iş kazası olmaması için alınması gerekli önlemleri alma görevi dolaylıdır. Önlemi almak çalışanın amiri yani işveren/işveren vekilidir. Uzmanın sorumluluğu sadece gözleme ve kontrol görevini yaparken uygunsuzluk gördüğünde yazılı olarak (onaylı defter burda önem arzediyor) uyarmamışsa, kısaca önlemin alınmasında gereken çabayı göstermemişse ortaya çıkmaktadır.

  Anlatılanlardan yola çıkarak; "Yarı zamanlı İSG Uzmanı, Tam zamanlı İSG Uzmanına göre daha avantajlı gibi görünmektedir" şeklinde bir çıkarımda bulunulabilir mi onu da sizin düşüncelerinize bırakalım.

  Burada yaptığımız yorumların sadece kişisel görüşler olabileceğini, fikir edinmek olarak değerlendirmek gerektiğini unutmamak gerekir.
 2. nilgün özbey İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İşyerinin bir bölüm veya bölümlerden sorumlu olan müdür seviyesindeki kişi işin tamamının sevk ve idaresinden ve de harcamalarından sorumlu olarak kabul edilmemişse , işveren vekili olarak nitelenemediği gibi ve sorumlu da tutulamaz. Dolayısıyla, iş kazalarından sorumlu tutulamadığı gibi rücu davalarından da yargılanamaz. Kendi kusur ve ihmalinden dolayı bir kişi zarar görmesi durumu müstesna.

  devamında soru,sorumlu müdür sözleşmesinin noter onaylı değilde , işveren ile EK-4 e benzer bir şekilde yapılması durumunda ,ayrıca sorumlu müdür ve işgüvenliği uzmanı ayrı ayrı kişiler belirteyim.... .Böyle bir sözleşme iş güvenliği uzmanını zor durumda bırakır mı ? Yukarıdaki ifadeye göre bırakır gözüküyor.Bu konuda bilgisi olan açıklasın.Teşekkürler.
 3. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  İşyerinde tam zamanlı çalışan İG uzmanı İş Kanunu’nun 2. maddesi hükmü gereği “işveren vekili”dir. Çünkü, işverenle arasında yapılan sözleşme “hizmet akti” dir.
  İşveren vekili, işveren adına işin tamamının sevk ve idaresinden sorumlu olan, imza yetkisi, çalışan alma ve çıkartma ve bir takım yasal gerekler nedeniyle harcama yetkisi olan kişi olarak değerlendirilebilir. İşyerinin bir bölüm veya bölümlerden sorumlu olan müdür seviyesindeki kişi işin tamamının sevk ve idaresinden ve de harcamalarından sorumlu olarak kabul edilmemişse , işveren vekili olarak nitelenemediği gibi sorumlu da tutulamaz. Dolayısıyla, iş kazalarından sorumlu tutulamadığı gibi rücu davalarından da yargılanamaz. Kendi kusur ve ihmalinden dolayı bir kişi zarar görmesi durumu müstesna.
  Yarı zamanlı iş güvenliği uzmanı işverenle eser sözleşmesi şeklinde hizmet sözleşmesi yapmış ise yani ben size sadece iş güvenliği konusunda tavsiye ve önerilerde bulunurum derse sözleşmede(eser sözleşmesinde olduğu gibi), o zaman sadece danışmanlık yapmış olmaktadır.Eğer sözleşmede hem tavsiyede bulunur hem de uygulamasından sorumlu olurum derse o zaman,işverenle birlikte sorumludur.
  Kısaca;
  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri madde 11/2 maddesinden hareketle işverene karşı sorumluluğu, işverenin vekili şeklinde" işyerinin tümünden sorumlu olma noktasına gelirse" sorumluluk bahsettiğiniz noktaya gelir.Her şey sözleşmeye ne yazdığınızla başlar,neyi kabul ettiğiniz,neyin sorumluluğunu kabullendiğinizle alakalıdır.
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  6331 nolu İSG kanununda profesyoneller bu kanunun işleyişi bakımından işveren hükmünde tutulmuştur;
  • Tespit ve öenelerini yazılı olarak sunmassa,
  • Rehberlik hizmetini sunmassa,takibini iyi yapmassa,
  • Hayati tehlike arz eden durumların devamında işverene yazılı olarak işin durdurlması ve tedbirlerin alınmasını istemesse,
  • 3. madde yazılan işin durdurulması istemine rağmen hayati tehlike arzeden durum işveren tarafından giderilmediği taktirde işkur yada bölge müdürlüklerine yazılı olarak bildirmediyse; İş Güvenliği profesyonelleri iş kazalarında birinci dereceden sorumlu tutulacaktır,özellikle ölümlü kazalarda.
  • sonuç,bizler 4. madde nediylede aslında 10 numara proaktif müfettişleriz de bunu gülhane parkında ceviz ağacıda biliyor artık..
  sevgiler....
 5. Altan şahin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  130118
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bizim maaşı devlet vermiyor MALESEF iş veren veriyor. Öyle kolaymi işi durdurmak, bildirim yapmak

  Redmi 3 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 6. Cumhur Gültekin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  80759
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Vakıf Üniversitesi
  İş Güvenliği Uzmanlığı ne işveren vekilidir, ne de işverendir. İş Güvenliği Uzmanlığı çalıştığı kurumda Çalışma Bakanlığı adına, Çalışma Bakanlığı'nı temsil eden kişi olarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapar.
 7. berat onur atalar İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  102326
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İşveren vekilliği mi kusura bakmayın da saçmalığa bak şimdi madem işveren vekiliyim tam zamanlı olarak çalışıyorum İSG kurulu oluşturulduğunda neden İSG uzmanı işveren vekili adı altında toplantıya başkanlık etmiyor da sekretarya olarak geçiyor. kaldı ki İSG uzmanının görevi tespitte bulunup bunun düzeltilmesi için iş verene tebliğ ve takip etmekle sorumlu değil mi? elimizde ki tek yaptırım gücü bakanlığa şikayet etmekse nerde benim işveren vekilliğim ya da işverenliğim. En basitinden şantiye de çalıştığım zamanlar da işin durdurulması diye tutanak tuttuğum da Ana firma uzmanı aradı sen nasıl tutarsın bunu diye. bu ülkede bu çakma uyarlanmış copy paste yasalarla hiçbir halt olmaz.
 8. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  İş Kanunu Madde 2'ye bakarak iş güvenliği uzmanlarının işveren vekili olacağı sonucunu çıkarmak çok zorlama olur.

  "İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir."

  4857, Madde 2'de geçen işveren vekili tanımı bu şekilde. Burada işveren adına hareket etme ve yönetimde görev alma faaliyetlerini nasıl yorumlayıp iş güvenliği uzmanlarını işveren vekili olarak görebiliriz ki ? Yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluklarda böyle bir yönetim görevi yok. İş güvenliği uzmanının en aktif yer aldığı "yönetim" kademesi isg kurulu ve onda da sekreter görevi var.

  İş güvenliği uzmanları, sorumluluklarını yerine getirmemişse taksirli suçlardan ceza alabilir ancak bunun işveren vekili sıfatı ile olması çok mantıklı ve olası değil.

  İşveren'in yazılı olarak işveren vekili olarak atadığı uzmanların ise hangi konularda işveren vekili olduklarına bakmak lazım. İş güvenliği uzmanı işveren vekili olarak atanmış ama harcama yetkisi var mı ? işi durdurma yetkisi var mı ? satın alma ve reddetme yetkisi var mı ? personel hakkında karar verme yetkisi var mı ? Bunlar yoksa veya görev tanımında yazılmamışsa bence fiili olarak işveren vekilliğinden bahsedemeyiz. Bunlara yetkisi olmayan bir kişi, iş kazalarını önleme konusunda ne yapabilir ki ?
 9. Bilal Ç. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Yasalar, kanunlar yoruma açık yada üzerinde yorum yapılabilen unsurlar olmamalı esasında.. Bana kalırsa bu en büyük eksikliklerden biri.. Hal böyle olunca yasa maddeleri arasında türlü türlü mealler gezip duruyor.
  İş veren vekilliği burada anlatılmaya çalışandan daha kapsamlı bir konu kanaatindeyim. Örneğin aklıma ilk gelen, iş veren vekili; işletme adına para harcama yetkisine sahiptir. Yada bir kişiyi işe alabilir veya haklı sebepler var ise işten uzaklaştırma verebilir... gibi.
  Bu tarzdaki yetkilere sahip bir uzaman olabileceğini düşünmüyorum. Bunlar sadece ilk etapta aklıma gelenler idi. Örnekler temsiller çoğaltılabilir.
  Kanun maddeleri üzerinde oynamaktansa bu maddeleri çalıştığımız yerlerde en yalın hali ile nasıl uygulayabiliriz? sorusu bana daha kıymetli geliyor.
  Hiç çalıştığı bir firmayı Bakanlığa şikayet eden var mı aramızda ? Sayıya vursak yüzde kaçlık bir yer tutar..
  Daha kanunun bize verdiği yetkiyi adam akıllı kullanamazken iş veren vekili olmak burada nasıl bir çözüm olabilir?

  Bizler yasa yapıcı değiliz.. Yasaları yorumlamak da bizim yetki ve sorumluluğumuzda değil.. Yıllardır bu iş ile meşgulüz fakat görünen o ki statü konusuna takıldık ve çıkamıyoruz..
  Statüye benzer bir kaç açmazımız daha var biz bunlarla boğuşup duruyoruz..
 10. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  İş güvenliği uzmanı ayrıca bir iş akdi ile belirtilmemiş ise işveren vekili değildir. Mazur görün ama lütfen öküz altinda buzağı aramayın artık. Mevcut yasalarda bir çok sorumluluk ve yükümlülük işveren ve vekiline aitken ne diye uzmani çeşit çeşit yükümlülükler altına almaya çalışıyoruz.
 11. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  En güzeli iş sözleşmesi yaparken konumunuzun ne olacağının sınırları kağıt üzerinde belirlemek. Organizasyon planında yeriniz tam olarak belli olsun.
 12. oğuzhan Torun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Tespitlerini deftere yazıp önlemlerin alınmasını sağlamak için kırk takla atan işveren vekili gördünüz mü? Madem öyle herkes uzman alsın, sözleşme yapsın ama harcama yapmasına kesinlikle izin vermesin sadece kuzu kuzu önlem isteyecek bir kurban bulsun.Sıfır risk, sıfır harcama ve yüksek kar Var mı dünya da böyle yağma! Heryerde buna gülerler. Ayrıca hakimlerimiz gerizekalı mı!
 13. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  şimdi ben burdan isg uzmanı işveren vekilidir cümlesini çıkaramıyorum . bence alakasız olmuş direkt bir bağ yok
  "bu elmadır , bu armuttur. o yüzden şu da portakal oluyor." önermesi gibi.

  biz işin idaresinden sorumlu bir çalışan değiliz hizmet akdi demek "ben sana hizmet edeceğim" demek. hizmet akdi olan herkes işveren vekiliyse benim hatta çalışan operatörün de hizmet akdi var. o zaman herkes işveren vekili.

  işin tamamının sevk ve idaresinden sorumlu olan, imza yetkisi, çalışan alma ve çıkartma ve bir takım yasal gerekler nedeniyle harcama yetkisi olan kişi

  değiliz biz.

  sevk ve idare sorumluluğumuz yok. biz "kaynak" adamız. bilgi veririz . şöyle yapılmalı deriz . amir yapar müdür yapar, işveren yapar. sözleşmede de "iş güvenliği uzmanlığı" yazmalı. kalkıp "işin idaresi onda" yazdırırsanız kaleye gol atarsınız

  biraz konukarışmış gibi.
 14. Osman Ç. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  12. Ceza Dairesi 2015/……. E. , 2016/……… K.
  Mahkemesi : …………….Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Taksirle öldürme

  Taksirle öldürme suçundan sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D..'un mahkumiyetlerine ilişkin hükümler ……….. temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  1- Sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D.. hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesine gelince;
  ……
  Olay tarihinde,
  sanık A.. Ö..'in fabrika genel müdürü,
  sanık K.. B..'nın paketleme bölümü genel müdürü,
  sanık A.. D..'un iş güvenliği uzmanı,
  sanık A.. G..'ın ise makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğu ………………..Şirketi'nde PAKETLEME BÖLÜMÜNDE İŞÇİ OLAN ÖLENİN DEĞİRMEN BÖLÜMÜNDEN GELEN BAHARATLARI ÇUVALLARA DOLDURDUKTAN SONRA DİKİŞ MAKİNESİ İLE ÇUVALLARIN AĞIZ KISMINI DİKEREK ÇALIŞTIĞI ESNADA, TUTMA SAPI İZOLESİ KIRIK KISMI BANTLA SARILI OLAN, ELEKTRİK HATTININ BAĞLI OLDUĞU PANODA KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNMAYAN VE ELEKTRİK KABLOLARINDA TOPRAKLAMA SİSTEMİ OLMAYAN DİKİŞ MAKİNASINDAKİ KAÇAK ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜĞÜ OLAYDA;

  Sanık A.. Ö..'in şirketin genel müdürü olduğunu, makinalarla ilgili arızaların ilgili birim amirlerine yapıldığını, kendisinin bu konuda bilgilendirilmediğini, şirketin iş güvenliğinden sorumlu, iş güvenliği uzmanı olarak sanık A. ın görev yaptığını beyan ettiği, sanık K.. B..'nın, anılan şirkette paketleme müdürü olarak görev yaptığını, makinalardaki arızaların bakım ve onarımdan sorumlu kişilere bildirildiğini, elektrik sistemindeki aksaklıktan haberinin olmadığını beyan ettiği, SANIK A.. D..'UN, SÖZLEŞMELİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK ……...2011 TARİHİNDE ANILAN ŞİRKETTE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞINI, İŞYERİNDE, ÇALIŞANLARIN ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLANABİLECEK TEHLİKELERİ TESPİT ETTİĞİNİ VE İŞVERENE BU KONULAR HAKKINDA GEREKLİ UYARILARDA BULUNDUĞUNU BEYAN ETTİĞİ, sanık A.. G..'ın, fabrikadaki makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğunu, olaya konu dikiş makinası ile ilgili kendisine bir ihbarda bulunulmadığını, dikiş makinasına elektrik sağlanan panoda kaçak akım rölesinin olmadığını, olaydan sonra kaçak akım rölesinin taktırıldığını, olay tarihinde makinanın tutma sapının bantlarla sarılmış olduğunu gördüğünü, yapılan tamiratı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği, tanık Selahattin Arda'nın beyanlarında ölen ile birlikte 6 aydır paketleme bölümünde çalıştıklarını, makinada elektrik kaçağı olduğunu ilgili müdürlere bildirdiğini, müdürlerin anılan makinanın arızalı olduğundan haberdar olduğunu söylediği, tanık İ.. T..'ün, değirmen bölümünde çalıştığını, ölen ve Selahattin Arda'nın çalıştığı makinanın sürekli arızalandığını, makinanın bulunduğu bölümde acil stop düğmesinin bulunduğunu ancak stop düğmesinin uzun zamandır bozuk olması nedeniyle makinanın üst katta bulunan düğmeden kapatıldığını beyan ettiği, tanık F.. A..'in beyanlarında, anılan fabrikanın hammade bölümünde ustabaşı olarak çalıştığını, olaydan sonra genel müdürün, şirket avukatı, iş güvenliği uzmanı ve elektrik mühendisi ile olaya konu makinayı incelediğini, fabrikada görevli olmayan elektrik mühendisinin, makinanın topraklama sisteminin olmadığını tespit ettiğini söylediğini,

  ANILAN ŞİRKETE AİT DOSYADA MEVCUT ONAYLI İŞ YERİ DEFTERİNE, ŞİRKETTE AÇIK UÇLU KABLOLARIN BULUNDURULMAMASI, ÜNİTELERDE BULUNAN ELEKTRİK PANOLARINA KAÇAK AKIM RÖLESİ TAKILMASI İLE ELEKTRİK TESİSAT VE TOPRAKLAMA SİSTEMLERİNİN YILDA EN AZ BİR KEZ KONTROL EDİLMESİ GEREKTİĞİ İŞ GÜVENLİĞİNİ UZMANI SANIK A…. TARAFINDAN YAZILDIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET YÖNETMELİĞİ'NİN 7. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA, ONAYLI DEFTERE YAZILAN TESPİT VE ÖNERİLERİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞININ BELİRTİLMESİ KARŞISINDA;

  1-GÖREV SORUMLULUĞU KAPSAMINDA İŞYERİNDEKİ OLAYA KONU AKSAKLIKLARI TESPİT EDEN VE İŞ YERİ DEFTERİNE MADDELER HALİNDE YAZARAK GÖREV VE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİREN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SANIK A.. D..'A OLAY NEDENİYLE KUSUR İZAFE EDİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMEDEN BERAATİ YERİNE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ,

  2- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TARAFINDAN, OLAY TARİHİNDEN ÖNCE, OLAYA KONU EKSİKLİKLERİN TESPİT EDİLEREK ONAYLI İŞYERİ DEFTERİNE YAZILDIĞI VE YÖNETMELİK GEREĞİNCE ONAYLI DEFTERE YAZILAN ÖNERİLERİN İŞVERENE TEBLİG EDİLMİŞ SAYILMASI İLE TANIK BEYANLARINDAN, OLAYA KONU MAKİNANIN UZUN ZAMANDIR ARIZALI OLDUĞUNUN, BAKIM VE ONARIMININ YAPILMADAN KULLANILMASINA DEVAM EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; SANIKLAR K.. B.. VE A.. G.. HAKKINDA BİLİNÇLİ TAKSİR KOŞULLARININ OLUŞTUĞU GÖZETİLMEKSİZİN HATALI DEĞERLENDİRME SONUCU BİLİNÇLİ TAKSİR NEDENİYLE CEZADA ARTTIRIM YAPILMAMASI,

  3- FABRİKA GENEL MÜDÜRÜ SANIK A.. Ö..'İN, FABRİKADA ÇALIŞAN İŞÇİ SAYILARI DA NAZARA ALINARAK, FİİLİ DENETİM SORUMLULUĞUNUN OLUP OLMADIĞININ ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİNDEN SONRA SANIĞIN KUSURUNUN BULUNMASI HALİNDE BİLİNÇLİ TAKSİR HÜKÜMLERİ DE DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ YERİNE EKSİK KOVUŞTURMAYA DAYALI OLARAK TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ,
  Kanuna aykırı olup, …………..BOZULMASINA, ………..2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.