1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik taslağı yayınlandı

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 15 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA
  YÖNETMELİK TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM​
  Amaç, Kapsam, Dayanak​
  Amaç
  MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.
  Dayanak ve tanımlar
  MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelik, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir.
  (2) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlandığı gibidir.
  İKİNCİ BÖLÜM​
  Genel Hükümler​
  İşverenin yükümlülüğü
  MADDE 4- (1)Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
  (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
  a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işverende, kurulca alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere alt işveren vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 5 inci maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
  (3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun veya aykırı olmayan kurul kararlarını uygular.
  Kurulun kurulacağı diğer işyerleri
  MADDE 5 — (1)İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporları, en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.
  Kurulun oluşumu
  MADDE 6— (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
  a) İşveren veya işveren vekili,
  b) İş güvenliği uzmanı
  c) İşyeri hekimi,
  ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  d) Varsa sivil savunma uzmanı,
  e) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
  f) Varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi,
  g) Çalışan temsilcisi.
  (2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) veya (c) bendinde sözü edilen kişidir.
  (3) Bu maddenin (b), (c), (ç), (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
  (4) Bu maddenin (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir.
  (5) Bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
  (6) İşyerinde sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde (f) bendine göre ayrıca üye seçimi yapılmaz.
  (7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır. Bu durumda kurulun sekreteri asıl işverenin iş güvenliği uzmanıdır.
  Eğitim
  MADDE 7 — (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;
  a) Kurulun görev ve yetkileri,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
  c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
  ç) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
  d) Etkili iletişim teknikleri,
  e) Acil durum önlemleri,
  f) Meslek hastalıkları,
  g) İşyerlerine ait özel riskler.
  ğ) Risk değerlendirmesi
  (2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.
  Görev ve yetkiler
  MADDE 8 — (1) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
  a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
  c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
  ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
  d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,
  e) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
  f) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
  g) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,
  ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerini acilen toplanarak karar vermek,
  (h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
  (2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı dezavantajlı duruma düşürülemez.
  kaynak:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yeniyönetmelik

  Ekli Dosyalar:

 2. Mehmet Ali İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan Bey, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Bu taslağa göre kurulda işçi sağlığı ve güvenliği temsilcisi yok. Ve işçi temsilcisini seçimle seçmeyeceğiz. Bu taslağa göre mi kurul oluşturacağız? Her ay değilde kurulun kararıyla 3 ayda bir toplantı yapabileceğiz. Doğru mu anlamışım? Bu taslak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek mi? Yardımcı olursanız sevinirim..
  Saygılarımla....
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  size katılıyorum..az yada tehlikeli kurul her ay toplanmalı..anlaşılan patronlar bu yönetmelikte baskı yapmışlar..bir çok maddesi çakallık dolu ben yorum yapmaya bile tenezzül etmiyorum..çünkü tüm yönetmelikleri kimler hazırlıyorlarsa işi bilmeyen ve ızdırap çekmeyen cebi dolu kişiler..
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar Taslaklar yayınlanmadan oflayıp puflamamak için şimdiden kafa patlatmak ve kafa yormakta fayda var..Bu yüzden şimdiye kadar çıkan taslakları İSGforum Profesyonellerinin görüşlerine açıyoruz.bu taslak hakkındaki görüşleriniz world formatında düzenlenerek İSGDER yönetimine sunulacaktır,ordan bakanlığa sunulacaktır.

  Saygılarımla,