1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

iş sağlığı ve güvenliği merkezi OSGB nasıl açılır?

Konusu 'OSGB' forumundadır ve rastin277 tarafından 11 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  A sınıfı ile C açabilior...hekim ile c açabiliyor..
 2. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  sen öyle bil.
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  osgb kurucusu A sınıfı ve Hekimdir..espiri burda..anla da.C ile C açamaz..ama C yanına A alırsa Açar..mesela
 4. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Peki, mevzuat maddesini söylermisin bana ,başka birşey sormuyorum ve söylemiyorum
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Tuğba hanım haklısınız,işyeri hekimi ve isg uzman kesin olacak,A sınıfı da yanına sonuçta hekim alması zorunlu..yani A sınıfı C ile açamıyor osgb..konu kapanmıştır..yanlış bilmişim.cahilliğimi mazur gör..ben zaten öğreniyom bu sitede yaw..
 6. suleymanulus İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  benim bildiğim kadarıyla osgb açmak için hekim veya uzman şartı yok.tam zamanlı hekim ve tam zamanlı uzman çalıştırma şartı var.
  bunlardan 1 taneside mesul müdür olacak.yanlış biliyorsam düzeltin lütfen.yani herhangi bir yatırımcıda osgb açabilir şayet tam zamanlı hekim ve uzman bulabilirse.
 7. kofo İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  bir işyeri hekimi A,B, veya C sınıfı arketmez isg uzmanı ve bir sağlık personeli gerekiyor tabi mvzuatın belirlediği şartlara uygun birde işyeri belirli bi metrekare olmalı.Ayrıca işyeri ekimi tamzamanlı olmalı danışmanlığınıeksiklik yapmalı.İsg uzmanı yada işyeri hekiminden birisi mesul müdür olmalı. bunları biliyirum bu kesin ama işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi değilim banada işin yürütme kısmı lazım bu konuda bilgisi olan ltfen paylaşsın
 8. kofo İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Ortak sağlık ve güvenlik birimi
  MADDE 9 –(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;
  a) En az bir işyeri hekimi,
  b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
  c) En az bir diğer sağlık personeli,
  istihdamı zorunludur.
  (2) Birinci fıkrada sayılan kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz.
  (3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde; en az 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.
  (4) OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
  (5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.
  (6) OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.
  (7) OSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır.
  Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri
  MADDE 10 – (1) Kurulacak OSGB’ler, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda belirtilen ekler ile başvururlar:
  a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  b) Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi, iş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,
  c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı,
  ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,
  d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
  e) Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,
  f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
  g) İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
  (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
  (3) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Bakanlıkça tasdiki yapılır.
  (4) OSGB’lerde görevli işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.
  Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi
  MADDE 11 –(1) OSGB’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında otuz günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç on gün içerisinde Bakanlıkça Ek-2’deki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açıldığı takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
  (2) Yetki belgelerinin, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
  (3) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.
  (4) OSGB’ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:
  a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evraklarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır,
  b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin
  Çalışma Usul ve Esasları
  İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 12 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;
  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,
  b) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,
  c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
  ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
  d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,
  e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
  sorumludurlar.
  (2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.
  (3) İSGB ve OSGB’ler bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
  (4) İSGB ve OSGB’ler, işverenin, işçilerin ve bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
  (5) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
  Görevlendirme belgesi ve sözleşme
  MADDE 13 – (1) İSGB’lerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında; OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile OSGB arasında sözleşme imzalanır.
  (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.
  (3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri OSGB’de kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya OSGB’lerce Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’teki örneklerine uygun olarak düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.
  (4) İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.
  (5) Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
  İşbirliği ve koordinasyon
  MADDE 14 –(1) İSGB ve OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında, kendi aralarında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.
  (2) İSGB ve OSGB’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.
  (3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.
  Yıllık çalışma planı
  MADDE 15 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.
  Yıllık değerlendirme raporu
  MADDE 16 – (1) İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  İSGB ve OSGB’lere ilişkin çeşitli hükümler
  MADDE 17 – (1) Yetki alan OSGB’ler, yetki aldıkları adreste Bakanlıkça yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
  (2) OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Bakanlık onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
  (3) Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda İSGB ve OSGB’leri denetler.
  OSGB için belge alma ve vize işlemleri
  MADDE 18 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen OSGB’lerin;
  a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
  b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,
  gereklidir.
  (2) Yetkilendirilen OSGB’ler beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırkbeş gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe vize işlemleri sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgeleri iptal edilerek durum on gün içinde yazı ile bildirilir.
  (3) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
  İhtarlar
  MADDE 19 – (1) OSGB’ler için yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, Ek-7’de belirtilen şekilde ihtar puanları uygulanır.
  (2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.
  (3) İhtar gerektiren bir ihlali yalnızca bir kez işlemiş olan kurumların, o ihlale ilişkin ihtar puanları üç yıl sonunda, beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kurumların ise ihtar puanının verilmesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.
 9. Aylin Bilgic İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  OSGB açmanın bir takım detayları var bunlardan bazılarına örnek vereyim;
  bir OSGB açmak istiyorsanız

  ilk olarak bir iş güvenliği uzmanı, bir iş yeri hekimi (tam zamanlı) (bunlardan birisi sorumlu müdürlük görevini de yürütecek) bir hemşire (kısmı çalışan da olabilir) almalısınız.
  OSGB lerin kurulması için en az 60m2 alan yeterli oluyor. tercihen tek katlı iş yeri sayılan (tapuda mesken olanlar kabul edilmiyor) bir yerde açılabiliyor (katlı binalar iiçin baya evrak istiyorlar binanın tamamının işyeri olduğuna dair). bu 60 metre karelere İSG uzmanı, acil müdahele ve ilk yardım odası, muayene odası bekleme salonu, arşiv WC den oluşması şart ki bunların her birisinin kaç metrekare olması gerektiği mevzuatta bulunuyor. odaların kapı üst yanlarına oda adını tanımlayıcı tabela asılmalı.
  İş yeri hekiminin kullanması için malzeme listesi var ilaç ve tıbbı malzemeler . bunlar alınmak zorunda, bir adet yangın tüpü bulundurmak zorundasınız. dış kapılarınız dışa doğru (acil durum için) açılmak zorunda. Yine bakanlığın yönetmeliğinde ek 8 de buluna OSGB'nin bakanlık logolu belirli ölçülerde tabelası bina dışına asılmak zorunda. OSGB nin ısıtma sistemine suyuna elektriğine bakıyorlar denetlemede eksiksiz olmak zorunda.
  bakanlığa OSGB açmaya dair yaklaşık 10 000 gibi bir ücret ödüyorsunuz. istenen evraklarda kira sözleşmeleri tapu kaydı yangın raporu İSU uzmanının belge aslı hekimin belge aslı hemşirenin belge aslı...
  şuan aklıma gelen bunlar.
 10. Halit Forever İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  MADDE 12 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
  a) İşyeri hekimi,
  b) İş güvenliği uzmanı,
  c) Diğer sağlık personeli,
  istihdamı zorunludur.
 11. ufuk keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  57661
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İKİ EYLÜL OSGB
  Osgb kurmak için düğmeye bastık. Kuran arkadaşların denetlemede özellikle şunlara dikkat et diyebileceği konuları merak ediyorum. Başvuruyu yaptıktan kaç gün sonra denetlemeye geliyorlar , ve bir kere de alabilen varmı?? merak ediyorum.??
 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
 13. Ferhat ALPAR İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  osgb kurmayı düşünüyoruz. sertifikam daha gelmedi. İSG-Katipten yetkim açıldı kurabilirmiyim?
 14. Haydar Darılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  OSGB kurmak isteyen arkadaşlar 2013 te aldığımız PUKO OSGB marka adını domain(alan adı) leriyle beraber satmayı düşünüyoruz. ilgilenen arkadaşlar iletişime geçebilir. http://www.pukoosgb.com.tr/ Saygılarımla...
 15. slh027 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93774
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  osgb
  merhaba arkadaşlar,
  B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım, İş yeri hekimi bir arkadaş arıyorum OSGB kurmak için veya PUKO osgb yi satın alabiliriz.İlgilenen hekim arkadaşların iletişime geçmeleri rica olunur.
 16. gülşah çamurlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  OSGB BİNASININ İÇ YAPSINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIĞIMIZ ZAMAN BAKANLIĞA HABER VERMEMİZ GEREKLİMİDİR
 17. Abdullah Gökçen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  Gökçen OSGB
  Gereklidir. Yapılan değişikliklerin plan üzerinde gösterilerek bildirilmesi gerekiyor.