1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işe girişlerde imzalatılan iş akdi sözleşmesi yardım.

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve Cihan Yılmaz tarafından 4 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Cihan Yılmaz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  32596
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sünpor Isı Yalıtım
  Herkese Merhabalar ;


  Acaba elinde İş akdi sözleşmesi örneği olan var mı ? Hazırcı gibi görünmek istemem üzerinde değişiklikler yapabileceğim tarzda olsa yine yeter.

  Çalıştığım firmada daha önceleri kullanılan genellikle heryerde olan belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği var. Ancak işin içine İş Sağlığıda girince Sizlerden yardım almak istedim belki daha farklı bir işe giriş sözleşmesi vardır diye.

  Birde 4857 de geçen bazı maddeler var araştırınca gördüm , bunlar 6331 ile birlikte tamamen ortadan kalktımı , yenisi çıkana kadar yürürlükte mi ?

  Elimizde şuanda işe girenlere imzalattığımız sözleşme örneğinide eke iliştirdim. Zaten internet sitelerinde bu heryerde var.


  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Ekli Dosyalar:

 2. Turgut Gökyıldız Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  İŞVEREN :
  Temsilen :
  Unvanı :
  Adresi :
  SSK İşyeri Sicil No :

  PERSONEL
  Adı Soyadı :
  SSK Sicil No :
  T.C. Kimlik No :
  Doğum Yeri ve Yılı :
  İkametgâh Adresi :

  SÖZLEŞMENİN
  Türü :
  Başlangıç Tarihi : …/…/2012
  Ücret ( NET ) : TL/ aylık
  Deneme süresi : 2 (İKİ) aydır

  Sözleşmede adı geçen işveren deyimi FİRMA ÜNVANI personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen .......................’yı ifade eder.
  1. PERSONELİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  1.1 Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında ve Fazla mesai haricinde belirtilen aylık net ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
  1.2 Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin iç yönetmelik ve genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
  1.3 Personel, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
  1.4 Personel, görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü alet, iş makinesi ve elektronik teçhizatı, vb. eşyanın muhafazasından ve hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
  1.5 Personel, görevi nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez.
  1.6 İşçinin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
  1.7 Personel, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.
  1.8 Personel, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.
  1.9 Personel, görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve Büyükşehir belediye sınırları içindeki bir başka işyerine nakledilebilir.
  1.10 Personel, işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar verilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti kesilir.
  1.11 Personel, ücretleri NET ücrettir.
  1.12 Personel, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz eder. Bir hafta içerisinde itiraz da bulunulmaması halinde ücret bordrosuna mutabık kalındığını kabul eder.
  1.13 Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, gereğinde telafi çalışmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
  1.14 Çalışılan ulusal bayram ve genel tatillerde çalışılan her gün için ve Fazla mesai yapılması halinde fazla mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin %100 Fazlası ödenir. Hafta içi normal mesai haricinde yapılan fazla mesainin her bir saati karşılığında ise normal saat ücretinin %50 fazlası ödenir.
  1.15 Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
  1.16 Personel, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
  1.17 Personel;4857 sayılı İş Kanunu ve veya üst mercilerince çıkarılacak genelgeler, yazılı talimat ve emirlere uymakla yükümlüdür.
  2. ÖZEN BORCU VE DÜRÜSTLÜK
  2.1. Personel, üstlendiği görevleri işverenin diğer personeli ile işbirliği içinde ve gerekli özen ve dürüstlüğü göstererek yerine getirmekle yükümlüdür.
  2.1.2 Personel tüm iş gücünü işverenin hizmetine tahsis etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
  3. SADAKAT
  Personel, şirket ve isletmedeki çıkar ve şöhretini en iyi şekilde korumakla yükümlüdür.
  4. İŞVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1 İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
  4.2 Personelin ücretine yapılacak zam tamamen işverenin takdirindedir.
  4.3 İşveren, personele evlilik halinde, ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde, eşinin doğum yapmasında İş Kanunu uyarınca tespit edilen izinleri verir. Ancak, bu izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren, İş Kanununda belirtilen kıdeme göre yine bu kanunda öngörülen ücretli izni vermek zorundadır.
  4.4 Personelin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince işçiye herhangi bir ücret ödenmez.

  5. ÜCRET
  5.1 İşveren, personel’e …………………… TL (net) tutarında aylık maaş ödeyecektir.
  5.2 İşveren, bu ücrete ilişkin vergi tevkifatlarını ve sair kesintileri yasalar çerçevesinde gerçekleştirmek ve ilgili mercilere tediye etmekle yükümlüdür.
  5.3 Maaşlar çalıştığı her ayı takip eden ayın ilk haftası personel tarafından bildirilen banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
  6. YILLIK İZİN
  İşçi, her bir takvim yılı için kanuni yıllık izin hakkına haizdir.
  1 – 5 yıl 14 işgünü
  5 – 15 yıl 20 işgünü
  15 yıldan fazla 26 işgünü
  50 Yaş ve üstü 20 işgünü
  Yıllık izin işçi tarafından paraya tahvil edilemez. Hastalık gibi durumlar dışında bir sonraki yıla devredilemez, ilgili yılda kullanılmak zorundadır. Yıllık izin zamanı yönetim ile birlikte tespit edilir. Yıllık iznin kullanılmasına ilişkin bir belge düzenlenir ve izin defterine işlenir. Bunun dışında şirket için yönetmelikler geçerlidir.
  7. FESİH
  7.1 Tarafların her biri işbu sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak ve herhangi bir fesih öneli tanımaksızın derhal fesih edebilir. Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan sebepler personel açısından, 25. maddesinde sayılan sebepler ile işverenin “Şirket Yönetmeliği”ne aykırı davranışlar İşveren açısından haklı sebep oluşturur.
  7.2 Personelin İş Kanunu’nun 17. maddesinde belirlenen ihbar öneline uyarak, işverenin ise aynı kanununun 17–19. maddelerinde düzenlenen geçerli sebebe dayanarak işbu sözleşmeyi feshetme hakları saklıdır.
  8. SON HÜKÜMLER
  8.1 Sözleşme taraflarının yukarıda belirtilen adresleri tebligata elverişli adresleri olup bunlarda oluşabilecek değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe söz konusu adreslere yöneltilen tebligatlar tebliğ olunamasa bile hukuken geçerli sayılacaktır.
  8.2 İşbu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak ek ve/veya değişikliklerin yazılı olarak yapılması gerekir. İşbu husus yazılı olma şartının kaldırılması için de geçerlidir.
  8.3 İşbu iş sözleşmesinin herhangi bir hükmünün hukuken batıl veya geçersiz olması sözleşmenin geri kalan bölümünün geçerliliğini etkilemez.
  8.4 Burada tespit edilmeyen hususlarda kanuni hükümler uygulanacaktır.
  8.5 Uyuşmazlık halinde (BAĞLI BULUNDUĞU İL) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
  8.6 İşbu hizmet akdi, ...../..../2012 tarihinde okundu ve kabulle imzalandı.
  İşbu sözleşme, toplam sekiz (8) madde, dört (4) sayfa ve bir ekten (“Şirket Yönetmeliği”) ibarettir. Taraflarca imzalanmış birer nüsha her iki tarafa teslim edilmiştir. Aykırılıkların ya da uyuşmazlıkların bulunması halinde personelin elindeki suret asıldır.


  Personel İş veren
  Adı soyadı İŞVEREN :
  Temsilen :
  Unvanı :
  Adresi :
  SSK İşyeri Sicil No :

  PERSONEL
  Adı Soyadı :
  SSK Sicil No :
  T.C. Kimlik No :
  Doğum Yeri ve Yılı :
  İkametgâh Adresi :
  Telefon ( Ev / cep ) :

  SÖZLEŞMENİN
  Türü : Belirsiz süreli
  Başlangıç Tarihi : …/…/2012
  Ücret ( NET ) : TL/ aylık
  Yapılacak işin konusu :
  Deneme süresi : 2 (İKİ) aydır

  Sözleşmede adı geçen işveren deyimi XXXXX ’i, personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen .......................’yı ifade eder.
  1. PERSONELİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  1.1 Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında ve Fazla mesai haricinde belirtilen aylık net ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
  1.2 Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin iç yönetmelik ve genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
  1.3 Personel, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
  1.4 Personel, görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü alet, iş makinesi ve elektronik teçhizatı, vb. eşyanın muhafazasından ve hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
  1.5 Personel, görevi nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez.
  1.6 İşçinin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
  1.7 Personel, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.
  1.8 Personel, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.
  1.9 Personel, görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve Büyükşehir belediye sınırları içindeki bir başka işyerine nakledilebilir.
  1.10 Personel, işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar verilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti kesilir.
  1.11 Personel, ücretleri NET ücrettir.
  1.12 Personel, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz eder. Bir hafta içerisinde itiraz da bulunulmaması halinde ücret bordrosuna mutabık kalındığını kabul eder.
  1.13 Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, gereğinde telafi çalışmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
  1.14 Çalışılan ulusal bayram ve genel tatillerde çalışılan her gün için ve Fazla mesai yapılması halinde fazla mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin %100 Fazlası ödenir. Hafta içi normal mesai haricinde yapılan fazla mesainin her bir saati karşılığında ise normal saat ücretinin %50 fazlası ödenir.
  1.15 Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
  1.16 Personel, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
  1.17 Personel;4857 sayılı İş Kanunu ve Serbest Bölgeler Mevzuatı hükümleri ile Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü veya üst mercilerince çıkarılacak genelgeler, yazılı talimat ve emirlere uymakla yükümlüdür.
  2. ÖZEN BORCU VE DÜRÜSTLÜK
  2.1. Personel, üstlendiği görevleri işverenin diğer personeli ile işbirliği içinde ve gerekli özen ve dürüstlüğü göstererek yerine getirmekle yükümlüdür.
  2.1.2 Personel tüm iş gücünü işverenin hizmetine tahsis etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
  3. SADAKAT
  Personel, şirket ve isletmedeki çıkar ve şöhretini en iyi şekilde korumakla yükümlüdür.
  4. İŞVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1 İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
  4.2 Personelin ücretine yapılacak zam tamamen işverenin takdirindedir.
  4.3 İşveren, personele evlilik halinde, ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde, eşinin doğum yapmasında İş Kanunu uyarınca tespit edilen izinleri verir. Ancak, bu izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren, İş Kanununda belirtilen kıdeme göre yine bu kanunda öngörülen ücretli izni vermek zorundadır.
  4.4 Personelin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince işçiye herhangi bir ücret ödenmez.

  5. ÜCRET
  5.1 İşveren, personel’e …………………… TL (net) tutarında aylık maaş ödeyecektir.
  5.2 İşveren, bu ücrete ilişkin vergi tevkifatlarını ve sair kesintileri yasalar çerçevesinde gerçekleştirmek ve ilgili mercilere tediye etmekle yükümlüdür.
  5.3 Maaşlar çalıştığı her ayı takip eden ayın ilk haftası personel tarafından bildirilen banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
  6. YILLIK İZİN
  İşçi, her bir takvim yılı için kanuni yıllık izin hakkına haizdir.
  1 – 5 yıl 14 işgünü
  5 – 15 yıl 20 işgünü
  15 yıldan fazla 26 işgünü
  50 Yaş ve üstü 20 işgünü
  Yıllık izin işçi tarafından paraya tahvil edilemez. Hastalık gibi durumlar dışında bir sonraki yıla devredilemez, ilgili yılda kullanılmak zorundadır. Yıllık izin zamanı yönetim ile birlikte tespit edilir. Yıllık iznin kullanılmasına ilişkin bir belge düzenlenir ve izin defterine işlenir. Bunun dışında şirket için yönetmelikler geçerlidir.
  7. FESİH
  7.1 Tarafların her biri işbu sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak ve herhangi bir fesih öneli tanımaksızın derhal fesih edebilir. Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan sebepler personel açısından, 25. maddesinde sayılan sebepler ile işverenin “Şirket Yönetmeliği”ne aykırı davranışlar İşveren açısından haklı sebep oluşturur.
  7.2 Personelin İş Kanunu’nun 17. maddesinde belirlenen ihbar öneline uyarak, işverenin ise aynı kanununun 17–19. maddelerinde düzenlenen geçerli sebebe dayanarak işbu sözleşmeyi feshetme hakları saklıdır.
  8. SON HÜKÜMLER
  8.1 Sözleşme taraflarının yukarıda belirtilen adresleri tebligata elverişli adresleri olup bunlarda oluşabilecek değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe söz konusu adreslere yöneltilen tebligatlar tebliğ olunamasa bile hukuken geçerli sayılacaktır.
  8.2 İşbu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak ek ve/veya değişikliklerin yazılı olarak yapılması gerekir. İşbu husus yazılı olma şartının kaldırılması için de geçerlidir.
  8.3 İşverenin “Şirket Yönetmeliği” işbu sözleşmenin ayrılmaz bir cüzü olup İşgören söz konusu genel şartları aynen kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir.
  8.4 İşbu iş sözleşmesinin herhangi bir hükmünün hukuken batıl veya geçersiz olması sözleşmenin geri kalan bölümünün geçerliliğini etkilemez.
  8.5 Burada tespit edilmeyen hususlarda kanuni hükümler uygulanacaktır.
  8.6 Uyuşmazlık halinde KOCAELİ mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
  8.7 İşbu hizmet akdi, ...../..../2012 tarihinde okundu ve kabulle imzalandı.
  İşbu sözleşme, toplam sekiz (8) madde, dört (4) sayfa ve bir ekten (“Şirket Yönetmeliği”) ibarettir. Taraflarca imzalanmış birer nüsha her iki tarafa teslim edilmiştir. Aykırılıkların ya da uyuşmazlıkların bulunması halinde personelin elindeki suret asıldır.  PERSONEL Gözlemci İdrİşl İŞVEREN
  Adı soyadı Adı soyadı Adı soyadı
  İmza
 3. Cihan Yılmaz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  32596
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sünpor Isı Yalıtım
  Çok teşekkür ederim Turgut Bey :)
  Allah razı olsun :..!=)
 4. neye imza atarsan at kanuna aykırı olan sözleşmenin geçerliliği yoktur..ama sen yine 20 gün ücret ödemesini her ayın ilk 10 günü diye değiştir.Fazla mesaiyi peşinen kabul etme..İzinlerini kendine göre ayarlayabilmelisin.
 5. Turgut Gökyıldız Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Önemli değil
  Önemli değil işin görüldü mü önemli olan o !
 6. Cihan Yılmaz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  32596
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sünpor Isı Yalıtım
  Saolsın şimdilik sorunu çözdüm..