1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik taslağı yayınlandı

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 28 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1-
  (1) Bu Yönetmelik, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinde işin durdurulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.
  Kapsam

  MADDE 2-
  (1) Bu Yönetmelik, 30/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.
  Dayanak

  MADDE 3-
  (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar

  MADDE 4-
  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını
  b) Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyeri: Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikkapsamına giren işyerlerini,
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini,
  ç) Heyet: Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten oluşan heyeti,
  d) İl Müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü,
  e) Kurul Başkanlığı: İş Teftiş Kurulu Başkanlığını,
  f) Maden işleri: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamına giren işyerlerini,
  g) Metal işleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden metal işkolunda olan işyerlerini,
  ğ) Müfettiş: İşyerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini,
  h) Mülki İdare Amiri: Büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamı, illerde valiyi,
  ı) Yapı işleri: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmelik kapsamına giren işyerlerini,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Heyetin Oluşturulması, Görevleri ve Kararlar
  Heyetin oluşturulması
  MADDE 5-
  (1) İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurmaya karar vermeye yetkili heyet,üç müfettişten oluşur. Heyete başkanlık edecek müfettişi kurul başkanlığı belirler.
  (2) Kurul başkanlığı birden fazla heyet görevlendirebilir.

  Heyetin görevleri ve kararlar

  MADDE 6-
  (1) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır.
  (2) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte yazar.
  (3 ) Gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde heyet inceleme yapabilir ve kararını incelemenin sona erdiği tarihten itibaren iki gün içerisinde verir.
  (4) İşverenin geçici olarak çalışma talepleri ile işyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporların değerlendirilmesi heyet tarafından yerine getirilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması

  İşin durdurulması

  MADDE 7-
  (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
  (2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile hayati tehlike oluşturabilecek tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde işyerinin tamamında iş durdurulur.
  (3) Müfettişçe, işyerinde (1) ve (2) nci fıkralarda belirtilen durumlardan biriyle karşılaşıldığında, tespitin yapıldığı tarihte durumu belirtir rapor düzenlenirve rapor en geç ertesi gün ilgili heyete gönderilir. Raporda, durdurmayı gerektirecek hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir.
  (4) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir.
  (5) Heyet işin durdurulmaması kararını verdiğinde, idari tedbir raporu işleme konulmaz. Rapor Kurul Başkanlığınailetir.

  Durdurma kararının uygulanması

  MADDE 8-
  (1) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmidört saat içinde yerine getirilir.
  (2) İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş, kararda belirtildiği şekilde durdurulur ve kolluk kuvvetlerince mühürlenir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır.
  Mühürlerin geçici olarak sökülmesi
  MADDE 9-
  (1) İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir. Durdurmanın 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçekleşmiş olması durumunda, hayati tehlikenin giderilmesi için iş güvenliği uzmanınca planlanan tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve işverenin taahhüdü ile hazırlanan dosya ıslak imzalı ve dijital ortamda ayrıntılı olarak dilekçe ekinde verilir. Durdurmanın 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleşmesi durumunda ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgi dosyaya eklenir.
  (2) İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün dijital ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına gönderir.
  (3) Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini heyete intikal ettirir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde bulunan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.
  (4) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasında konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderir.
  (5) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar, işverene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
  (6) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.

  Durdurma kararının kaldırılması

  MADDE 10-
  (1) İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmalar, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi belge ve yeterlilik sertifikaları, tedbirlerin alındığıbölgelerin fotoğrafları ve işyeri risk değerlendirmesini içerenbir dosyabildirimekinde yazılı ve dijital ortamdaİl müdürlüğüne sunulur.
  (2) İl Müdürlüğü talebi aynı gün dijital ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığınagönderir.
  (3) İşverenin başvurusu en geç yedi iş günü içerisinde incelenir. Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır ve karar verilir.
  (4) Durdurmanın kaldırılmasına karar verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir ve mülki idare amiri tarafından yerine getirilir.
  (5) Yapılan inceleme sonucunda yeterli tedbir alınmadığının tespit edilmesi halinde ise durdurmanın devamının önerildiği rapor ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Son durum hakkında il müdürlüğü tarafından işverene gerekli bildirim yapılır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Acil Haller

  Acil hallerde yapılacak işlemler

  MADDE 11-
  (1) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte
  ise, tespiti yapan müfettiş, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulması kararını verir.Müfettişçe durumu, alınması gereken tedbirlerin niteliğini,İş kolu ve işyerlerinin farklı fiziki ve teknik özellik göstermesi nedeniylemühürlemenin usul ve esaslarınıbelirten rapor düzenler, birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili valiliğe, teftiş tarihini takip eden iş günü içerisinde il müdürlüğüne veheyete verir.
  (2) Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.
  (3) İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş, mülki idare amiri tarafından durdurulur ve raporda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetlerincemühürlenir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır.
  (4) Durum, müfettişçe, Kurulu Başkanlığına bildirilir.
  (5) Heyet tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır ve karar verilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Geçici ve Son Hükümler

  İlamların yerine getirilmesi

  MADDE 12-
  (1) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.
  (2) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
  (3) İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları, uygulanmak üzere, il müdürlüğünce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki amirin emriyle işyeri kolluk kuvvetlerince açılır. Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır.

  Son hükümler

  MADDE 13-
  (1) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
  Bu süre içerisinde çalışanın yazılı talebi olmadıkça işveren sigorta primini ödemeye devam edecektir.
  (2) Yapı işkolunda uygulanan durdurma süresince imalata yönelik çalışma yapılmayacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen sigorta primleri asgari işçilik tutarında hesaba katılmayacaktır.

  Mevcut durdurma ve kapatma kararları

  GEÇİCİ MADDE 1-
  (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte durdurma veya kapatma yapılmış işyerinde bu uygulamaların kaldırılmasına kadar geçecek sürede “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.
  Yürürlük

  MADDE 14-
  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  MADDE 15-
  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar Taslaklar yayınlanmadan oflayıp puflamamak için şimdiden kafa patlatmak ve kafa yormakta fayda var..Bu yüzden şimdiye kadar çıkan taslakları İSGforum Profesyonellerinin görüşlerine açıyoruz.bu taslak hakkındaki görüşleriniz world formatında düzenlenerek İSGDER yönetimine sunulacaktır,ordan bakanlığa sunulacaktır.

  Saygılarımla,