1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isg profesyonellerine ek gelir, bilirkişi nasıl olunur?

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Selman Doğan tarafından 1 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA
  BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM :

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsamMadde 1 - Bu Yönetmelik, her yıl için il adlî yargı adalet komisyonları tarafından düzenlenecek olan bilirkişi listelerinin hazırlanmasında, uzmanlık alanlarının belirlenmesini, başvurabilecek olanların niteliklerini, müracaat usulünü, değerlendirme esaslarını, listelerin oluşturulmasını ve gerekli durumlarda bu listelerde yer verilenlerin çıkarılma usul ve esaslarını düzenler.
  Dayanak Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  TanımlarMadde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık: Adalet Bakanlığını, Bilirkişi: Çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişiyi, Komisyon: İl adlî yargı adalet komisyonunu, Liste: İl adlî yargı adalet komisyonu tarafından her yıl için oluşturulan bilirkişi listesini, Yıl: Takvim yılını ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM :

  Genel Hükümler
  Uzmanlık alanlarının belirlenmesi Madde 4 - Komisyonlar, her yıl en geç 15 Eylül tarihine kadar, il merkezi ve ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarından savcılık ve ceza mahkemelerinde hangi alanlarda bilirkişiye müracaat edildiğini 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister. Komisyonlar topladığı bilgiler ve başvurulardan yararlanmak suretiyle uzmanlık alanlarını belirler.
  İlânMadde 5 - Komisyonlar, bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin komisyon başkanlığına müracaat etmelerini 15 Ekim tarihine kadar ilân eder ve bu hususu il ve ilçelerdeki gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına yazıyla bildirir.
  İlân, duyuru metninin adliye divanhanesine asılması ve mahallî bir gazetede yayımlanması suretiyle yerine getirilir. Bu konuda gerekirse diğer mutad vasıtalar da kullanılabilir.
  İlânda, listeye kabul edilenlerin yemin için hazır bulunmaları gereken tarih ya da tarihler de gösterilir.
  Listeye kabul şartları Madde 6 - Listeye kayıt olabilmek için:
  1) Gerçek kişilerin;
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
  c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,
  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
  2)Tüzel kişilerin;
  a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
  b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.
  Başvuru usulüMadde 7 - Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
  Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurur. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
  Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.
  Başvuru dilekçesine eklenecek belgelerMadde 8 - Başvuru dilekçesine;
  a) Nüfus cüzdanı örneği,
  b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
  c) Adlî sicil kaydı,
  d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
  e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
  f) İki adet vesikalık fotoğraf eklenir.
  Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.
  Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
  Başvuruların değerlendirilmesi Madde 9 - Başvurular, komisyonca tutulacak ayrı bir deftere başvuranların adları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve telefonları yazılmak suretiyle kaydedilir.
  Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
  Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.
  Yemin Madde 10 - Listeye kabul edilenlere, komisyonca daha önce belirlenen ve ilân edilen gün veya günlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilir.
  Listelerin ilânıMadde 11 - Yemin eden bilirkişilerden oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa, il çevresindeki adlî yargı adalet komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir.
  Komisyonlarca yazılı ve disket hâlinde hazırlanarak Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler bu birimlerce birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır.
  Listeden çıkarılma sebepleriMadde 12 - Listede yer alan bilirkişilerin:
  a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,
  b) Kanunî bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınması,
  c) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca listeden çıkarılması teklifinin komisyonca uygun bulunması,
  d) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,
  e) Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulması durumunda adı listeden çıkarılır.
  Listeden çıkarılma usulüMadde 13 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde sayılan çıkarılma sebeplerinin gerçekleşmesi hâlinde bilirkişinin adı komisyon kararıyla listeden çıkarılır.
  Listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkişilere ilişkin komisyon kararı ilgiliye tebliğ edilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen usule göre ilân edilir.
  Listelerin yenilenmesi usulüMadde 14 - Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.
  Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre listeden çıkarılmasına karar verilenler bir yıl geçtikten sonra gerekli şartları taşımaları durumunda listeye yeniden yazılabilir. Ancak 12 nci maddenin (e) bendi gereğince çıkarılanlar bir daha listeye yazılamaz.
  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2005 yılı için ayrıca bir liste oluşturulmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

  Yürürlük ve Yürütme
  Yürürlük Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  D. En Çok İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları :
  Arkeolog, Ateşli Silahlar Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, Ambalaj Tasarımcısı, Aktüerya, Ayakkabıcı, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Balistik, Basın-Yayın Uzmanı, Belge İnceleme Uzmanı, Biyolog, Bina Yöneticiliği, Bestekar, Bilgi Teknolojileri Uzmanı, Bilişim Uzmanı, Bankacılık Bilişim Uzmanı, Banka Müdürü, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayar Mühendisi, CD-DVD Çözümleyici, Çevre Mühendisi, Çanta İmalatçısı, Çevre ve Orman Mühendisi, Derici, Deri Eşya Yapımcısı, Doğalgaz Mühendisi, Deniz Ticareti Uzmanı, Değerli Taş Uzmanı, Dudak Okuma Uzmanı, Deniz Taşımacılığı Uzmanı, Deniz Kirliliği Uzmanı, Diş Hekimliği, Ev Ekonomisi Uzmanı, Elbise Tasarımcısı, Eczacılık, Emniyet Müdürü, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Elektrik Mühendisi, Ekonomist, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Eski Eser Uzmanı, Eşya Değer Tespiti Uzmanı, Edebiyat, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Uzmanı, Fen Memuru, Fizik Mühendisi, Fikir ve Sanat Eserleri Uzmanı, Fizikçi, Fuarcılık, Farmakolog, Film Yapımcısı, Fotoğraf Uzmanı, Film ve Sahne Aktörleri, Film Yönetmenleri, Grafoloji, Gıda Mühendisi, Göz Hastalıkları Uzmanı, Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Gazeteci, Gastroloji Uzmanı, Gemi Kaptanı, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Gıda Mühendisi, Grafiker, Grafik Tasarımcı, Güzellik Uzmanı, Güvenlik Sistemleri Uzmanı, Gümüş Eşya ve Takı Uzmanı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, Güfteci Söz Yazarı, Gıda Toptancısı, Genetik Mühendisi, Genel Cerrahi Uzmanı, Hesap Uzmanı, Hasar Eksperi, Haberleşme Mühendisi, Halı Uzmanı, Halkbilimci (Forklor), Hattat, Hazır Yemek Üretim Uzmanı, Harita ve Kadastro Mühendisi, Heykeltraş, Havacılık ve Sivil Havacılık Uzmanı, İnşaat Mühendisi, İMKB ve SPK Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, İç Mimar, İletişim Mühendisi, İşletme Mühendisi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, İktisatçı, İstatistik Uzmanı, İmar Kirliliği Uzmanı, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Kontrol Mühendisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Kardiyolog, Kardiyoloji Uzmanı, Kozmetik Uzmanı, Konser Organizatörü, Kostüm Yapımcısı, Kütüphane Uzmanı, Konfeksiyoncu, Kuyumcu, Kitap Yayıncılığı, Kimya Mühendisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Kriminoloji, Kağıt Ürünleri Uzmanı, Lojistik Uzmanı, Marka Patent Uzmanı, Matematik Uzmanı, Muhasebeci Mali Müşavir, Muhasebeci, Mobilyacı, Malzeme Mühendisi, Makine Mühendisi, Maden Mühendisi, Metalürji Mühendisi, Müzik Yapımcısı, Mücevher Uzmanı, Mimar, Narkotik Maddeler Uzmanı, Otel, Orman Mühendisi, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv Uzmanı, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Optisyen, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf ve Adet Hukuku ile Yürürlükten Kalkmış Hukuk Uzmanı, Profesyonel Fotoğrafçı, Parfümeri, Pastahane İşletmecisi, Petrol ve Ürünleri Uzmanı, Patent Vekili, Psikolog, Psikiyatrist, Pilot, Pilot Eğitmeni, Pedagog, Peyzaj Mimarı, Ressam, Resim Karşılaştırma Uzmanı, Reklamcı, Radyo Sahne Rejisörü, Renk Ayrımcı, Serbest Mimar, Şehir Plancısı, Seyahat İş ve İşlemleri Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı, Sayıştay Uzmanı Denetçisi, Ses Sanatçısı, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sigorta Ekspertiz Uzmanı, Su Ürünleri Mühendisi, Saatçi, Sovtaj Uzmanı, Sanat Tarihçisi, Tapu Kadastro Uzmanı, Tekstil Mühendisi, Tesisatçı, Telif Hakları Uzmanı, TV Program Yapımcısı, Tasfiye Hukuku Uzmanı, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Ticaret Hukuku Uzmanı, Tarım ve Ziraat Uzmanı, TSE Uzmanı, Trafik Kazaları Uzmanı, Tasarımcı, Turizm, Tıp Doktorları (Tüm alanlar), Ulaştırma ve Uluslar arası Taşımacılık, Uyap Yazılım Uzmanı, Üretim Mühendisi, Veri Tabanı Uzmanı, Veteriner, Vokalist, Vergi Uzmanı, Yazılım Mühendisi, Yazar, Yabancı Hukuk, Yangın Uzmanı, Yalıtım İzolasyon Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir, Züccaciye, Ziraat Mühendisi, Web Tasarım Uzmanı.
 2. Hüsameddin Cebre İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  106078
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba.Listede iş güvenliği uzmanını göremedim acaba mahkemelerin igu lara ihtiyacı olmuyormu.Her herhangi bir iş kazasında bilir kişi olarak kimi çağırıyorlar ? ben bilir kişi olmak isterim nasıl bir yol izlemeliyim.Erzincanda bilir kişilik yapmak istiyorum.
 3. ENES GÜRLER İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Adalet Komisyonlarının yayınladığı ihtiyaç listelerinde iş güvenliği uzmanı yer alıyor.
 4. Salih ŞENER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  100394
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu/NEVŞEHİR
  İş Güvenliği Uzmanlığı'na ek iş gözüyle bakanları eleştiriyor iken, Bilirkişilik'i ek iş olarak düşünmek ne kadar doğru ?