1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kanunlarda iş sağliği ve güvenliği sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 23 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


  1. Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kanun numarası hangisidir?

  A) 4857 B) 5510

  C) 6331 D) 1475


  2. 6331 sayılı İSG Kanunu aşağıda belirtilen aşağıda belirtilenlerden hangisine uygulanmaz?

  A) Kamu'ya ait bütün işlere ve işyerlerine

  B) Özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine

  C) Çırak ve stajyerlere

  D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam veya hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlara.


  3. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanunu'nda belirtilen İstisnalardan degil-

  dir?

  A) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri

  B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri

  C) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

  D) Yalnızca elli ve üzerinde çalışan istihdam eden işyerleri


  4. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanunu'nda belirtilen tanımlardan değildir?

  A) "Çalışan": Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu ve özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

  B) "İşveren": Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları;

  C) "İşyeri": Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerlerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

  D) "İş kazası": İşyerinde meydana gelen, ölüme sebebiyet veren olayı ifade eder.


  5. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre hangisi van-I ıştır?

  A) "İş güvenliği uzmanı": İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

  B) "İşyeri hekimi": İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

  C) "Çalışan temsilcisi": İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

  D) "İşyeri sağlık ve güvenlik birimi": İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık yetkilendirilmiş birimi ifade eder.


  6. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

  taramaz?

  A) Kamu kurum ve kuruluşları

  B) Üniversiteler

  C) Organize sanayi bölgeleri

  D) Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler


  7. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluştur?

  A) Aile sağlığı merkezi

  B) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

  C) Ortak sağlık ve güvenlik birimi

  D) İş sağlığı ve güvenliği eğitim merkezi


  8. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlık yetkilendirilen kuruluşlar arasında değildir?

  A) Üniversiteler

  B| Kamu kurum ve kuruluşları

  C) Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler

  D} Organize sanayi bölgeleri


  9. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi teknik eleman dfiğilcjjı?

  A) Teknik öğretmen

  B) Mimar

  C) Fizikçi

  D) Kimyacı

  10. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre aşağıda yer alanlardan hangisi "Genç İşçi" yi tanımlamaktadır?

  A) 16 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını doldurmamış çatışanı,

  B) 15 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını doldurmamış çalışanı,

  C) 14 yaşını bitirmiş, ancak 16 yaşını doldurmamış çalışanı,

  D) 16 yaşını bitirmiş, ancak 20 yaşını doldurmamış çalışanı.


  11. I. Mesleki risklerinin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi İçin çalışmalar yapmak

  II. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak

  III. Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak

  IV. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz Önüne almak

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işverenin genel yükümlülükleri yukarıdakllerden hangileridir?

  A) I ve II B) II ve IV

  CJ 1,11 ve IV D) 1,11, III ve IV


  12. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, aşağıdakilerden hangisi risklerden korunma ilkelerinden değildir?

  A) Risklerden kaçınmak veya kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

  B) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

  C) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

  D) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.


  13. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunul-masına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenin yükümlülükleri arasında olmayan hangisidir?

  A) İşveren çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

  B) Tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde , bu hizmetin yerine getirilmesini işveren kendisi de üstlenebilir.

  C) Tam süreli İşyeri hekimi görevlendirilen İşyerlerinde, diğer sağlık personelinin de tam süreli görevlendirilmesi zorunludur.

  D) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu işveren sağlar.


  14. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre kamu kurum veya kuruluşları hariç , en fazla kaç çalışanı bulunan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesinden faydalanabilir?

  A) S B)10 C) 15 D) 20


  15. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kamu kurum veya kurutuşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.

  B) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kollan için toplanan primlerden kaynak aktantmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

  C) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlan esas alınır.

  D) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi İle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten beş yıl süreyle faydalanamazlar.


  16. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak hususlardan değildir?

  A) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

  B) İşyerinin tertip ve düzeni.

  C) İşyerindeki çalışan işçi sayısı.

  D) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.


  17. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar nereye başvurarak durumunun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir?

  A) İşverene

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na

  C) Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne

  O) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na


  18. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun bulunmadığı işyerlerinde, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya katan çalışanlar nereye başvurarak durumunun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir?

  A) İşverene

  B) İş Güvenliği Uzmanına

  C) Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne

  D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na


  19. " İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmesi için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde..........sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az..........sınıfı, az tehlikeli sınıfta

  yer alan işyerlerinde ise en az........sınıfı iş

  güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır."

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun İfadeler sırasıyla hangisidir?

  A)C,B,A B)C,A,B

  C)A,B,C D)A,C,B


  20. " Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; İşveren, ........................................kurar."

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?

  A) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

  B) Ortak sağlık ve güvenlik birimi

  C) İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  D) Acil durum ekipleri


  21. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirim yükümlülüğü kime aittir?

  A) İşveren

  B) Çalışan

  C) İşyeri hekimi

  D) İş güvenliği uzmanı


  22.6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, meydana gelen iş kazasını kazadan sonraki kaç iş günü içerisinde ilgili birime bildirir?

  A) 4 B)3 C) 2 D)l


  23. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren , sağlık hizmeti sunucuları veya İşyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren kaç iş günü içerisinde ilgili birime bildirir?

  A) 10 B)4 C)3 0)2


  24. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre meydana gelen İş kazalarının bildirimi hangi kuruma yapılır?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

  C) Sosyal Güvenlik Kurumu

  D) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü


  25. "İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları, .................................. tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder."

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) Sağlık Bakanlığı

  C) Sosyal Güvenlik Kurumu

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü


  26. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunu-1 cuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içinde ilgili birime bildirir?

  A) 10 B)7 C)3 D) 2


  27. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden İş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları hangi kuruma bildirirler?

  A) Sağlık Bakanlığı

  B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  D) Sosyal Güvenlik Kurumu


  28.6331 sayılı İSG Kanunu'na göre sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

  A) Çalışan

  B} İşveren

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  D) Sosyal Güvenlik Kurumu


  29. I. Az Tehlikeli Sınıfta İL Tehlikeli Sınıfta

  III. Çok Tehlikeli Sınıfta

  ".................................yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatıla-

  maz."6331 sayılı İSG Kanunu'na göre boş bırakılan yere yukarıdakilerden hangileri gelmelidir?

  A) Yalnız II B) Yalnız III

  C) II ve III D) 1,11 ve III


  30. I. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

  II. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

  III. Aile hekimi

  IV. Devlet Hastaneleri

  6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında alınması gereken raporlar hangisi / hangileri tarafından verilir?

  AJ İve III B) 1,11 ve III

  C) I, M ve IV 0)1,11, İM ve IV


  31. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, aşağıdaki hallerden hangisinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda d.eğjldir?

  A) Tüm işyerlerinde periyodik olarak yılda bir defa

  B) İşe girişlerinde

  C) İş değişikliğinde

  D) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra çalışanın talep etmesi halinde


  32. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre çalışanların eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yjnilSfil?

  A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

  B) Çalışanlara verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

  C) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

  D) Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak en az yılda bir defa yenilenmelidir.


  33. 1. Az Tehlikeli Sınıfta

  II. Tehlikeli Sınıfta

  III. Çok Tehlikeli Sınıfta

  IV. Ağır ve Tehlikeli İşlerde

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre boş bırakılan yere yukarıdakilerden hangileri gelmelidir?

  "Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan

  ........işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim

  aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz."

  A) II ve III B) 1,11 ve III

  C) II, III ve IV D) 1,11,111 ve IV


  34. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, 2- 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirir?

  A)l B)2 C)3 D) 4


  35. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, 51 -100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirir?

  A)l B)2 C)3 D) 4


  36.. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, 101- 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirir?

  A)1 B)2 C)3 D) 4


  37. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, 501 -1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirir?

  A)l B)2 C)3 D)4


  38. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre İşveren, 1001 - 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirir?

  A) 6 B)5 C)4 D) 3


  39. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işveren, iki-bin bir ve üzeri arasında çalışanı bulunan İşyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirir?

  A) 6 B)5 C)4 D) 3


  40. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyelerinden birisi değildir?

  A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir Genel Müdür

  C) Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı

  D) Ekonomi Bakanlığından bir Genel Müdür


  41. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 'nin sekretaryası kim tarafından yürütülmektedir?

  A) Bakanlık Müsteşarı

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

  C) Çalışma Genel Müdürü

  D) İş Teftiş Kurulu Başkanı


  42. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 'nin Başkanı kimdir?

  A) Bakanlık Müsteşarı

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

  C) Çalışma Genel Müdürü

  D) İş Teftiş Kurulu Başkanı


  43.6331 sayılı İSG Kanunu'na göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile İlgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur.

  B) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.

  C) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu karan belirler. Çekimser oy kullanılamaz.

  D) Konsey, yılda bir defa olağan toplanır.Baş-kanın veya üyelerinin üçte birinin teklifi İle olağanüstü olarak da toplanabilir.


  44. I. Elli veya daha fazla çalışanın bulunduğu İşyerleri,

  II. Altı aydan fa2İa süren işlerin yapıldığı işyerleri

  İli. Sanayiden sayılan işyerleri

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangisi /hangileri iş sağlığı ve güvenliği İle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır?

  A) Yalnız I B)l-ll C)l-lll D) I - II - III


  45. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, altı aydan fazla süren asıl işveren - alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde oluşturulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

  B} Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş İse, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar.

  C) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar.

  D) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla olsa bile , birlikte bir kurul oluşturma zorunluluğu yoktur.


  46. "Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon ...................tarafından

  sağlanır.................., işyerlerinde iş sağlığı ve

  güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır.Bu uyarılara uymayan işverenleri.........................bildirir"

  6331 sayılı İSG Kanunu'na göre yukarıdaki cümlede bırakılan boşluklara hangileri gelmelidir?

  A) En çok çalışanı olan işveren / Yönetim / Bakanlığa

  B) En çok çalışanı olan işveren / Yönetim / Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  C) Yönetim/Yönetim/Bakanlığa

  D) Yönetim / Yönetim / Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne


  47. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, işyerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikelerden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan İle çalışanlar dikkate alınarak, İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.İşveren, işin durdurulma kararının yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir?

  A) 6 işgünü B) 7 işgünü

  C)10 iş günü D) 30 işgünü


  48. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, işyerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikelerden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çatışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurul ur.İşveren, yetkili iş mahkemesinde İşin durdurulması kararına İtiraz edebilir. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve kaç iş günü içinde karara bağlar?

  A) 6 işgünü B) 7 işgünüC) 10 iş günü D) 30 işgünü

  49. 6331 sayılı İSG Kanunu'na göre, işyerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya İş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikelerden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan İle çalışanlar dikkate alınarak, İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdu-rulur.İşveren İşin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır?

  A) 6 gün B)7gün C) 10 gün D) 30 gün


  50. I. Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan'

  ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler.

  II. Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar.

  III. İşinin gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.

  6331 sayılı İSG Kanunu 'na göre yukarıda-kilerin hangisi / hangilerinde çalışanlar için ( alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz?

  A) Yalnız l B) I — II

  C)I-III D)I-II- III


  51.3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sürekli kurulu olan Çalışma Meclİsİ'nln sekreterya işleri aşağıdaki hangi birim tarafından yerine getirilir?

  A) Strateji Geliştirme Başkanlığı

  B) Personel Dairesi Başkanlığı

  C) Çalışma Genel Müdürlüğü

  D) iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü


  52. I. Merkez teşkilatı

  II. Taşra teşkilatı

  III. Yurt dışı teşkilatı

  IV. Bağlı ve ilgili kuruluşlar

  3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatını meydana getirir?

  A) Yalnız I B) II ve III

  C) 1,11 ve III D) 1,11, III ve IV


  53. 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ana hizmet birimleri arasında yer almaz?

  A) İş Teftiş Kurulu

  B) Çalışma Genel Müdürlüğü

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  D) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı


  54. I. Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak

  II. İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak

  III. Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren İlişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirle almak

  IV. Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek

  3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri Çalışma Bakanlığı görevleri arasında yer alır?

  A) II ve III B) III ve IV

  C) I ve IV D) I, II, III ve IV


  55.3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre, iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak görevi aşağıdaki birimlerden hangisine verilmiştir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 8) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

  C) Çalışma Genel Müdürlüğü

  D) Teftiş Kurulu Başkanlığı


  56. T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi çalışanların hakkıdır?

  A) Dinlenmek

  B) Yemek yemek

  C) Sportif faaliyetlerde bulunmak

  D) İşe gidiş gelişlerde servis kullanmak


  57. I. Kadınlar

  II. Küçükler

  III. Ruhi yetersizliği olanlar

  IV. Bedeni yetersizliği olanlar

  T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri "çalışma şartları" bakımından özel olarak korunurlar?

  A) 1,11 ve III B) 1,11 ve IV

  C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV


  58. T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?

  A) Bakanlar Kurulu ve bakanları atamak

  B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

  C) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek

  D) Bakanlar Kuruluna belli konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek


  59. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre işçiye ait kişisel verileri, İşveren hangi durumda veya durumlarda kullanabilir?

  A) Her zaman kullanabilir.

  B) Hiçbir zaman kullanamaz.

  C) İşçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin İfası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir.

  D) İşçinin hizmet sözleşmesini tek taraflı feshi veya işten atılma sonrasındaki mahkeme sürecinde iş yeri hekiminin izniyle kullanabilir.


  60. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda "Genel Hizmet Sözleşmeleri" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur.

  B} Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi mümkündür.

  C} İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir.

  D) İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması halinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür.


  61. Türkiye'de ilk İş Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

  A)1932 B)1934

  C) 1936 D} 1938


  62. Ülkemizde yürürlükte olan İş Kanunu'nun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 3008 BJ931

  C) 1475 D) 4857


  63. İşçi sayıları dikkate alındığında, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre aşağıdaki işyerlerinden hangisinde İş güvencesi hükümleri uygulanmalıdır?

  A) Yirmi beş işçinin çalıştığı işyerleri

  B) Otuz beş işçinin çalıştığı işyerleri

  C) Kırk beş işçinin çalıştığı işyerleri D} Altmış işçinin çalıştığı işyerleri


  64. Anayasa'nın hangi maddesinde "Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır." denilerek çalışma hakkı tanınmıştır?

  A) 49.Madde B) 50.Madde

  C) 55.Madde D) 60.Madde


  65. Anayasa'nın hangi maddesinde, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir." denilmektedir?

  A) 49.Madde B) 50.Madde

  C)55.Madde D) 60.Madde


  66. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sigortalılığın başlaması ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İş sözleşmesi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, sigortalı sayılır.

  B) İşçi ile işveren arasında deneme süresi kararlaştırılmış ise, sigortalık deneme süresi bitiminde başlar.

  C) Sigortalı sayılanlar, çalışmaya başlamalarıyla sigortalılıkları başlar.

  D) Kanunda belirtilen istisnalar dışında, işverenin işe başlamadan önce sigortalıyı Kurum'a bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.


  67. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak kaç yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak ispatlayabilirler?

  A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl


  68. I. İş kazası

  II. Meslek hastalığı

  III. Hastalık ve analık halleri

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, yukarıdakilerin hangisi/hangilerinde geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılır?

  A) Yalnız l BJI-IIC)l-lll D) I-II-III

  69. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, iş kazası durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için en az kaç prim günü sınırı bulunmaktadır?

  A)l gün B) 10 gün

  C) 30 gün 0)90 gün


  70. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, meslek hastalığı durumunda geçici İş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için en az kaç prim günü sınırı bulunmaktadır?

  A) 1 gün BJ10 gün

  C) 30 gün D) 90 gün


  71. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hastalık ve analık halinde, geçici iş göremezlik Ödeneğine hak kazanılabilmesi için son bir yıl içinde en az kaç prim günü sınırı bulunmaktadır?

  A) 1 gün B) 10 gün

  C) 30 gün D) 90 gün


  72. Süreksiz işlerde (30 günden az süren İşler) sadece ücrete İlişkin koruyucu düzenlemeler aşağıdaki hangi Kanunla düzenlenmiştir?

  A) İş Kanunu

  B) Borçlar Kanunu

  C) Türkiye İş Kurumu Kanunu

  D) Kabahatler Kanunu c


  73. Süreksiz işlerde (30 günden az süren işler) sadece ücret dışındaki konularda aşağıdaki hangi Kanun hükümleri uygulanır?

  A) İş Kanunu

  B) Borçlar Kanunu

  C) Türkiye İş Kurumu Kanunu

  D) Kabahatler Kanunu


  74. İş Kanunu'na göre,İş sözleşmelerine konulan deneme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Deneme süresi en fazla 2 aydır.

  B) Toplu iş sözleşmeleri ile bu süre 4 aya kadar artırılabilir.

  C) Deneme süresi her iş sözleşmesinde mutlaka olmalıdır.

  D) Deneme süresi içinde taraflar sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeye gerek kalmaksızın feshedebilir.


  75. İş Kanunu'na göre belirli süreli iş sözleşmeleri İle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

  yanlıştır?

  A) Belirli süreli sözleşmenin düzenlenmesi, " yapılacak işin belirli süreli olması " na bağlıdır.

  B) Belirli süreli iş sözleşmesinde, işin sona ereceği süre önceden belirlenemiyorsa, sözleşmeye işin sona ereceği tarih yerine " İşin tamamlanması " veya " belirli bir olgunun ortaya çıkması " da sözleşme sonu olarak konabilir.

  C) Belirli süreli iş sözleşmesi, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılabilir.

  D) İşin niteliği itibariyle belirli süreli olması mümkün olmayan bir sözleşmenin sırf ihale yoluyla alınan bir iş çerçevesinde yapılması, o işte çalıştırılan işçilerle yapılacak sözleşmelerin belirli süreli olması gerektiği sonucunu doğurmaz.


  76. İs Kanunu'na göre gece süresi/çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vanlış-ÎLC?

  A) Günlük yasal çalışma süresinin yarısından Çoğu gece dönemine rastlayan iş gece işi sayılır.

  B) Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de başlayarak en erken saat06:00'ya kadar geçen dönemdir.

  C) Gece çalışmaları yedi buçuk saati aşamaz.

  D) Gece çalışmalarında fazla çalışma yapılabilir.


  77. I. 18 yaşını doldurmamış işçiler

  II. Sağlığının elvermediği sağlık raporu ile belgelenen işçiler

  III. Gebe işçiler

  IV. Emziren işçiler (ilk 6 ay)

  V. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan İşçiler

  İŞ Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yukarıdakilerden hangilerinde "fazla çalışma" yapılamaz?

  A) I-II-III

  B) I-III-IV

  C) l-lll-V

  D) I-II-III-IV-V


  78. İş Kanunu'na göre telafi çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Telafi çalışması için işçinin yazılı onayı alınmalıdır.

  B) İki ay içinde yaptırılabilir.

  C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırıla-maz.

  D) Telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.


  79. İş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi "ücretli mazeret izni" değildir?

  A) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar verilen izinler.

  B) Ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş ve çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilen İzinler.

  C) Kadın işçilere verilen doğum İzinleri.

  D) Erkek işçilerin, eşlerinin doğum yapması durumunda verilen izinler.


  80. İş Kanunu'na göre "geçici iş ilişkisi" en fazla ne kadar süreyle kurulabilir?

  A) 3 ay B) 6 ay

  C) 12 ay D) 18 ay  CEVAP ANAHTARI

  l-C 2-D 3-D 4-D 5-D 6-B 7-C 8-D 9-B 10-B ll-D 12-D 13-C 14-B 15-D 16-C 17-B 18-A 19-C 20-A 2I-A 22-B 23-C 24-C 25-C 26-A 27-d 28-B 29-C 30-A 31-A 32-D 33-A 34-A 35B 36-C 37-D 38-B 39-A 40-D

  41-B 42-A 43D 44 B 4S-D 46-C 47-A 48-A 49-B 50-D 5l-C 52-D 53A 54-D 55-A 56-A 57-D 58-A 59-C 60-B 61-C 62-D 63-A 64-A 65-D 66-B 67D 68-d 69-A 70-A 71-D 72-A 73-B 74-C 75-C 76-D 77-D 78-A 79-D 80-B
 2. esma hat İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  30. sorunun cevabı osgb ve isgb
 3. olgumumu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İş Arıyorum
  Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.