1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

portör muayenesi ne kadar sürede tekrar edilmeli

Konusu 'İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler' forumundadır ve yaşarsalur tarafından 1 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Ertuğrul Özbek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  38400
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  5 Temmuz 2013 tarih, 28698 no.lu Resmi Gazete'de Hijyen Eğitimi Yönetmeliği yayınlandı. Eğitimi kimlerin alması gerektiği , eğitimi kimin vereceği belirtilmiş. Bakarsanız faydalı olur.
 2. Murat Kural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  150844
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  gıda işletmelerinde yaptıgımız risk analizlerine bogaz kültürü gaita kültürü ciger filmi gibi tetkiklerin yaptırılması gerekir yazıyordum bundan sonra sadece hijyen eğitimi alması gerekir mi yazcm....yazdıgım diger analizlerin yaptırılma zorunlulugu kalktımı...
 3. portörü yaptırmanın hiç bir manıtığı o an için olanı gösteriyor.Akciğer tamam da gaita falan gereksizdi zaten kaldırıldı bence iyi oldu.
 4. Ertuğrul Özbek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  38400
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  İşe ilk girişte ve devamında zaten sağlık gözetimi var. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde işe giriş sağlık muayenesi olmadan kişiyi işe başlatamazsınız, işe giriş sağlık raporunun amacı da kişinin sağlığının yapacağı işe uygun olup olmadığını belirlemektir. Diyelim ki işyerinizde mutfağa veya çayocağına personel alacaksınız. İşe başlatmadan önce, eskiden portör muayenesinde istenen tetkiklerin yapılması yerinde olur diye düşünüyorum. Murat Bey; bence risk analizine "hijyen eğitimi " maddesini ilave edin, ancak diğer muayeneleri periyodik olarak "sağlık gözetimi" adı altında devam ettirin. Tuncay bey; "gereksizdi" yorumunuza katılmıyorum. Geçmiş çalışmalarımda yaptırdığımız portör muayenelerinde hastalığından habersiz kişilerden birinde tüberküloz, birinde de sarılık vakası ortaya çıkmıştı. Herkese sağlıklı, kazasız belasız işler, günler dilerim.
 5. Zühal Bıyıklı İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  peki az tehlikeli olan marketlerde bünyesinde (kasabı da var,yemek yapanıda) sağlık muayenesini iş yeri hekimi görevlendirmesi yapılmamıssa kim yapmalı?
 6. Ertuğrul Özbek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  38400
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Çalışma Bakanlığı'nın Duyurusu:
  İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ DUYURU
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.
  Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı maddenin yürürlük tarihi “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.
  Bahsi geçen işyerleri için işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu işyerleri için 5 inci maddedeki “sağlık raporlarının” kademeli geçiş süresi boyunca işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle kamuoyunda sağlık raporları ile ilgili tereddüt hasıl olmuştur.
  Diğer yandan Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün görünmemektedir.
  Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 7. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 28103 (Mükerrer)


  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
  HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


  Karar Sayısı: KHK/663

  Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 58-...

  (11) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;

  a) 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.

  Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.”

  b) 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.

  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.”

  “GEÇİCİ MADDE 1-127 nci maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.”
 8. drketen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Yazılan yorumların hepsini okudum;katıldıklarım var katılmadıklarım var.Ama konunun can alıcı noktasına hiç değinilmediğini gördüm ve biraz o kısımdan bahsetmek istiyorum.
  Benim yeni hizmet vermeye başladığım bir fabrikada;yıllık tüm çalışanlara rutin portör muayenesi yapılmış.Mobil araç dediğimiz bir tıp merkezinden yönlendirilen bir araçta yapılmış diğer testlerle birlikte.Geçmişe yönelik kontrol yaptıgımda hiç kimsede olumsuz bir sonuç çıkmamış.Şimdi burada yapılan testleri düşünelim;staff taşıyıcılığı,toplumda taşıyıcılığın %10-15 civarında olduğu söyleniyor;ama bu fabrikada yıllarca bu test yapılmasına rağmen(yaklaşık 200 çalışan var) hiç birinde taşıyıcılık saptanmamış;şüphe duyulması gerekiyor.İkinci test gaitada salmonella ve shigella.Gruber Widal;Salmonella için yapılan test bir aglütinasyon testi ;bu testin taşıyıcılığı tespit etmede yetersiz olduğu yani duyarlılığının ve özgüllüğünün çok çok düşük olduğu bilimsel bir gerçek.Şhigella için anti-Vi antijen bakılması gerekiyor;bu testide öyle basit bir tıp merkezinde yapmak çok olası değil diye biliyorum.Örnekler çoğaltılabilir.

  Sonuç olarak yapılan testlerin belli bir standartizasyonu olmadığından ve bu testleri yapan merkezlerin bir kontrolü olmadığından;bu şartlarda yapılan portör muayenesinin işveren açısından gereksiz maaliyet çalışan açısından da gereksiz zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.
 9. ersinisci İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  17832
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİLKENT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜH.DAN.EĞİTİM HİZ.LTD.ŞTİ.
  OSGB mize acil işyeri hekimi alınacaktır.İlgilenen arkadaşlar aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirler.
  BİLKENT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş
  İletişim: 0555 303 21 95
  Mail: bilkentisg@gmail.com
 10. KursatMurat İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Merhaba..
  Tüm yazılanları okudum
  15 yıllık işyeri hekimliği tecrübeme dayanarak nacizane bilgi vermek isterim
  Kanunen portör muayeneleri yaptırma zorunluluğu MAALESEF kaldırıldı ancak insiyatif her zaman işyeri hekimindedir
  Ben gittiğim her işletmede yiyecek içecek işi ile uğraşanlardan mutlaka en geç 6 ayda bir portör tetkiki istiyorum
  Zaten yemek firmalarına bakarsanız hepsi portör yaptırıyor
  Ancak bilinen herhangi bir rahatsızlığı yoksa akciğer filmini 2 yılda birden sık çektirmemekte fayda var.
  Nedenine gelince, her çekilen filmde radyasyon alındığı ve sık aralıklarla tekrarlanan filmlerde bu dozun artacağı bilinmelidir.
  Film çektirerek kendimizi güvenceye alıyoruz derken sık çekilen filmler nedeniyle karşılaşılabilecek bir hukuki durumda daha çok sıkıntı yaşanabilir dikkatli olmakta fayda var
  ÇSGB müfettişleri bazen denetimde portörleri soruyor ve aynen diyor ki ;
  ''evet ben bunu senden kanunen sorgulayamam ancak olası bir besin zehirlenmesi durumunda asıl sebep çalışanlardan birinin bulaşıcı ve portörle ortaya çıkabilecek tıbbi bir rahatsızlığı ise o zaman vay haline'' :eek:
  İşin özü;
  Türkiyede yaşadığımızı unutmadan, kanunlar çerçevesinde, önce çalışanın sağlığını sonra da kendi hukuki güvencemizi sağlamak amaçlı gerekli tüm tetkiklerin yapılması taraftarıyım.
  Ben öneririm, yaptırılmazsa deftere yazarım, yine olmazsa .......... (bugüne kadar hep oldu) ;)