1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Risk yönetimi ve değerlendirmesi sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ


  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne denir?

  A) Risk B) Tehlike

  C)Olay D) Kaza


  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; risk değerlendirmesi işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibi içinde yer almaz?

  A) İşveren veya işveren vekili

  B) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten iş güvenliği uzmanları il işyeri hekimleri

  C) Diğer sağlık personeli

  D) İşyerindeki çalışan temsilcileri


  3. I. Tehlikeleri tanımlama

  II. Riskleri belirleme ve analiz etme

  III. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

  IV. Dokümantasyon

  V. Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; risk değerlendirmesi; sırasıyla yukarıdakilerden hangi aşamaları İzlenerek gerçekleştirilir?

  A) II — 1 - III — IV — V

  B) I — II — V — III — IV

  C) I — II — III — IV — V

  D) II — I — IV — III — V


  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; İşverenin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır

  B) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmış olur.

  C) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

  D) İşveren, İhtiyaç duyulduğunda risk değerlendirme ekibine destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.


  5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisinde risk kontrolünde uygulanacak adımlar sırasıyla verilmiştir?

  A) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması- Planlama - Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması-Uygulamaların izlenmesi

  B) Planlama - Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması - Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması - Uygulamaların İzlenmesi

  C) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması- Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması -Planlama - Uygulamaların İzlenmesi

  D) Planlama - Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması - Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması _ Uygulamaların izlenmesi


  6. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

  B) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  C) Risk kontrol adımları uygulanırken kişisel koruma önlemlerine, toplu koruma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

  D) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.


  7. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; risk değerlendirmesi, çok tehlikeli İşyerlerinde ne kadar aralıkla yenilenmelidir?

  A) Yılda bir defa

  B) İki yılda bir defa

  C) Dört yılda bir defa

  D) Altı yılda bir defa


  8. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; risk değerlendirmesi tehlikeli işyerlerinde ne kadar aralıkla yenilenmelidir?

  A) Yılda bir defa

  B) İki yılda bir defa

  C) Dört yılda bir defa

  D) Altı yılda bir defa


  9. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; risk değerlendirmesi az tehlikeli işyerlerinde ne kadar aralıkla yenilenmelidir?

  A) Yılda bir defa

  B) İki yılda bir defa

  C) Dört yılda bir defa

  D) Altı yılda bir defa


  10. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; bir işyerinde bir veya birden fazla alt işveren bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sadece ellinin üzerinde çalışanı bulunan alt işverenler yürüttükleri işler ile İlgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

  B) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile İlgili İhtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

  C) Asıl işveren, alt işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

  D) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.


  11. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; "İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Önleme

  B) Koruma

  C) Kontrol

  D) Risk değerlendirmesi


  12. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; "İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Kaza 8) Hasar

  C) Ramak Kala Olay D) Ucuz Atlatma


  13. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine İlişkin ilgisine göre aşağıdakilerden hangisi asgari olarak toplanacak bilgilerden birisi değildir?

  A) Artık ve atıklarla ilgili işlemler

  B) Çalışanların geçmiş dönemlerde çalıştıkları İşyerlerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler

  C) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları

  D) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri


  14. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin İlgisine göre aşağıdakilerden hangileri asgari olarak toplanacak bilgilerdendir?

  I. Kullanılan maddeler

  II. Üretim süreç ve teknikleri

  III. İşyerinin teftiş sonuçları

  IV. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar

  V. İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri

  A) 1,11 III B)l, II, V

  C) 1,11, III, IV D) 1,11, III, IV, V


  15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri ve risklerine yönelik bilgiler aşağıdaki formlardan hangisi kullanılarak elde edilir?

  A) Müstahzar formları

  B) Sağlık denetim formları

  C) Malzeme güvenlik bilgi formları

  D) Kullanılan malzeme listesi formları


  16. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Risklerin belirlenmesi ve analizine yönelik aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. 8u belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz Önünde bulundurulur.

  B) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden sadece biri kullanılarak analiz edilir.

  C) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde hususlar her bir bölüm için tekrarlanır. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

  D) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.


  17. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme dokümantasyonu ile

  ilgili yanlıştır?

  A) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler belirtilmelidir.

  B) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri olmalıdır.

  C) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi yazılmalıdır.

  D) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanabilir fakat kesinlikle bu ortamlarda arşivlenemez. ^


  18. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekliliğine yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

  B) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

  C) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin değişmesi.

  D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.


  19. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, İş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, İşyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu kimin tarafından yapılır?

  A) Yönetim

  B) İş güvenliği uzmanları arasından seçilen temsilci

  C) Yönetimin görevlendirdiği iş güvenliği uzmanı

  D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu


  20. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, İş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu sırasında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için uyarılan ve uyarılara uymayan işverenlerin Bakanlığa bildirim yetkisi kimdedir?

  A) İş güvenliği kurulu

  B) İş güvenliği uzmanları arasından seçilen temsilci

  C) Yönetim

  D) Yönetimin görevlendirdiği İş güvenliği uzmanı


  21. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğİ'ne göre; Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi hususunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

  b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları İle ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

  C) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

  D) Asıl işveren hazırladığı risk değerlendirmesinin bir nüshasını alt işverenlere verir. Alt İşveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirir.


  22. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Risk değerlendirmesi ekibinde bulunması gereken "İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten İş güvenliği uzmanları İle İşyeri hekimleri" zorunluluğu günümüz tarihi ile aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

  A) Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için zorunludur.

  B) 50'den çok çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde zorunludur.

  C) 50'den çok çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde zorunludur.

  D) 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için bu hizmetleri sağlama yükümlülüğü doğuncaya kadar zorunlu değildir.


  23. Aşağıdakilerden hangisi hedefler üzerindeki belirsizlik etkisini ifade eden terimdir?

  A) Tehlike b) Olasılık

  C) Şiddet d) Risk


  24. Aşağıdakilerden hangileri risk analizi adımlarıdır?

  I. Tehlikelerin belirlenmesi

  II. Risklerin tahmini

  III. Risklerin derecelendirilmesi

  IV. Önlemlerin belirlenmesi

  V. İzleme

  A) I,II b) I,II,III

  C)I,II,III,IV d) I,II,III,IV,V


  25. Aşağıdakilerden hangileri risk değerlendirme adımlarıdır?

  I. Tehlikelerin belirlenmesi

  II. Risklerin tahmini

  III. Risklerin derecelendirilmesi

  IV. Önlemlerin belirlenmesi

  V. İzleme

  A) I,II B) I,II,III

  C)I,II,III,IV D) I,II,III,IV,V


  26. Aşağıdakilerden hangileri risk yönetimi adımlarıdır?

  I. Tehlikelerin belirlenmesi

  II. Risklerin tahmini

  III. Risklerin derecelendirilmesi

  IV. Önlemlerin belirlenmesi

  V. İzleme

  A) 1,11 B) I, II, III

  C) 1,11, III, IV D) 1,11, III, IV, V


  27. "Kuruluşun riski değerlendirmek ve sonuçta takip etmek, sürdürmek, almak ve ondan kaçınmak ile ilgili yaklaşımı." olarak

  tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk yönetimi

  B) Risk değerlendirme

  C) Risk tutumu

  D) Risk analizi


  28. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodolojisinin seçiminde göz önüne alınması gereken parametrelerden değildir?

  A) Risk değerlendirme yapılacak sektörün özellikleri

  B) Yöntemin İlgili standartlarda tanımlanmış olması

  C) Risk değerlendirme ekibinin bilgi-birikim ve tecrübeleri

  D) Sonuçların riskin yönetimini sağlayabilme derecesi


  29. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodolojileri ile ilgili yanlıştır?

  A) Risk değerlendirme öncesinde makro ayrıştırma haritaları oluşturulmalıdır.

  B) Kantitatif metodlar kalitatif metodlara göre daha İyi sonuçlar üretir.

  CJ Risk değerlendirme ekibinin bilgi-birikim ve tecrübeleri değerlendirmenin başarısını etkiler.

  D) Metodoloji ve kullanılacak verilerin nitelik ve nicelikleri değerlendirme sonuçlarını etkiler.


  30. Aşağıdaki risk değerlendirme metodolojilerinden hangisi kalitatiftir?

  A) HAZOP B) ETA

  C)FTA D) FMEA


  31. Aşağıdaki risk değerlendirme metodolojilerinden hangisi kantitatiftir?

  A) PHA

  B) what-if

  C) HACCP

  D) Sebep sonuç analizi


  32. "İyi tasarlandığında uzmanlık bilgilerini değerlendirmelerde kullanılmasına olanak sağlar, ortak sorunların unutulmasını engeller ve uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir."

  Yukarıda ifade edilen özellikler aşağıdaki metodolojilerden hangisini işaret etmektedir?

  A) PHA

  B) what-if

  C) Kontrol listeleri

  D) Sebep sonuç analizi


  33. İş Güvenlik Analizi olarak bilinen risk değerlendirme metodolojisi için kutlanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) PHA B)JSA

  C) PRA D) WSA


  34. Birincil Risk Analizi olarak bilinen risk değerlendirme metodolojisi için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) PHA B) JSA

  C) PRA D) HAZOP

  35. Tehlike ve İşletilebilme Çalışması olarak bilinen risk değerlendirme metodolojisi için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) PHA BJFMEA C) PRA D) HAZOP


  36. Aşağıdaki risk değerlendirme metodolojilerinden hangisi özellikle Kimya endüstrisinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir?

  A) HAZOP B) L tipi Matris

  C) FMEA D) HACCP


  37. Hata Türleri ve Etkileri Analizi olarak bilinen risk değerlendirme metodolojisi için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) HACCP B) FMEA

  C) PRA D) HAZOP


  38. Hata Ağacı Analizi (FTA) ile Olay Ağacı Analizi (ETA) İçin aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

  A) ETA kantitatif FTA ise kalitatiftir.

  B) Her ikisi de tümevarım prensibini kullanır.

  C) ETA tüme varım FTA ise tümden gelim prensibini kullanır.

  D) FTA kantitatif ETA ise kalitatiftir.


  39. Aşağıdaki yöntemlerden hangileri MIL-STD -882 standardından türetilmiştir?

  I. Başlangıç Tehlike Analizi

  II. Fine- Kinney

  III. Zürih Tehlike Analizi

  IV. Ltipi matris

  A) I ve IV B) I, II, IV

  C) II, III, IV D) I, II, III, IV


  40. Fine-Kinney risk değerlendirme metodunda şiddet ölçeğinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) 1-10 B) 0,2-10

  C) 1-100 D) 0,2-100


  41. Fine-Kinney risk değerlendirme metodunda kabul edilebilirlik açısından Kabul edilemez risk değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) R>20 B) R > 400

  C)R<20 D) R<400


  42. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi risk değeri hesaplamasındaki bağımsız değişken sayısı açısından diğerlerinden farklıdır?

  A) Başlangıç Tehlike Analizi

  B) Fine- Kİnney

  C) Zürih Tehlike Analizi

  D) Ltipi matris


  43. Risk değerlendirme metotlarından Olası Hata Türleri ve Etkileri Analİzi'nde şiddet ölçeğinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) 1-10 B) 0,2-10

  C) 1-100 D) 0,2-100


  44. "Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi" risk değerlendirme metodunda kabul edilebilirlik açısından Kabul edilemez risk öncelik sayısı değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  ) A) RÖS>40 B} RÖS >100

  C) RÖS<40 D) RÖS<100


  45. "Fark edilebilirlik" kriteri aşağıdaki risk değerlendirme metotlarından hangisinde kullanılmaktadır?

  A) Fine-Kinney B) HAZOP

  C) FTA D) FMEA


  46. "Sıklık" kriteri aşağıdaki risk değerlendirme metotlarından hangisinde kullanılmaktadır?

  A) Fine-Kinney B) HAZOP

  C) FTA D) FMEA


  47. Proses akım semasındaki ^ sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşlem B) Yoklama

  C) Taşıma D) Faaliyet  48. Proses akım semasındaki I 1 sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşlem B) Yoklama

  C) Taşıma D) Faaliyet


  49. Proses akım semasındaki sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir'

  A) İşlem B) Yoklama

  C) Taşıma D) Faaliyet


  50. Proses akım semasındaki D sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşlem B) Yoklama

  C) Taşıma D) Faaliyet


  51. Proses akım semasındaki v sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşlem B) Yoklama

  C) Depolama D) Bileşik etkinlik


  52. Proses akım semasındaki L A sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşlem B) Yoklama

  C) Depolama D) Bileşik etkinlik


  53. Kabul edilebilir risk tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Kanuni zorunluluklar ve işletmenin kendi sağlık ve güvenlik politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk.

  B) Kanuni zorunluluklardaki düzeye indirilmiş risk.

  C) Çalışanlarda meslek hastalığı ve yaralanmaya neden olmayacak seviyeye indirilmiş risk.

  D) Risk değeri açısından orta risk bölgesi altındaki risk.
  l-B 2-C 3-C 4-B 5-B 6-C 7-B 8-C 9-D 10-A 11-A 12-C 13-B 14-D 15-C 16-B 17-D 18-C 19-A 20C 21-D 22-A 23-D 24-A 25-C 26-D 27-C 28-B 29-B 30-A 31-D 32-C 33-B 34-C 35-D 36-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B 42-B 43-A 44-B 45D 46-A 47-A 48-B 49-C 50-D 51C 52-D 53-A