1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Sağlik bakanliği denetim hizmetleri başkanliği yönetmeliği

Konusu 'Eğitim Duyuruları' forumundadır ve Çağdaş Aydın tarafından 7 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Çağdaş Aydın İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

  Posted at 04 Ekim 2013 | By : isgbirimi | Categories : Blog | 0 Comment

  İlgili yönetmelik aşağıda ki gibidir ;
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Denetim Hizmetleri Başkanlığının ve sağlık denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim faaliyetlerine, sağlık denetçi yardımcılarının giriş sınavına, mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarına, yükselmelerine, görevlendirilmelerine ve denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenler.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16, 40 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bağlı Kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,
  b) Bakan: Sağlık Bakanını,
  c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  ç) Başkan: Denetim Hizmetleri Başkanını,
  d) Başkanlık: Denetim Hizmetleri Başkanlığını,
  e) Denetçi: Bakanlık sağlık başdenetçisi, sağlık denetçi ve sağlık denetçi yardımcısını,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Başkanlığın Kuruluş, Bağlılık ile Görev ve Yetkileri
  Kuruluş ve bağlılık
  MADDE 4 – (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, bir Başkan ile yeteri kadar başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bakana bağlıdır.
  (2) Denetim Hizmetleri Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, bilgi işlem, kütüphane ve benzeri işleri Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimlerce yürütülür.
  Görev merkezi
  MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankaradır. Bu merkez, denetçilerin ve birimlerin personelinin de görev merkezidir.
  (2) Başkanlık, gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında da görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen talimatların yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli denetçilerden biri Başkanlığın teklifi üzerine Bakanın onayı ile görevlendirilir.
  Başkanlığın görev ve yetkileri
  MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
  a) Bakanlığın görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.
  b) Bakanlık teşkilatının, gerektiğinde bağlı kuruluşların ve denetime tabi diğer kurum ve kuruluşların, düzenlilik, sistem, performans, risk odaklı ve bilgi teknolojileri denetimleri ile performans ölçümlerini, değerlendirmelerini ve analizlerini yapmak.
  c) Bakanlığın denetimine tabi tüm kamu/özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlıkla ilgili diğer kuruluşların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilgili mevzuat, plan ve program çerçevesinde denetimini yapmak.
  ç) Bakanlık teşkilatının, bağlı kuruluşların, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
  d) Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
  e) Bakan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.
  Başkanın atanması, görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 7 – (1) Başkan, atama tarihi itibariyle Bakanlıkta en az on yıl denetçilik yapmış başdenetçiler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri yapmışolanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir. Başkan, başdenetçi sıfat ve yetkilerini haizdir.
  (2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
  b) Denetim ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.
  c) Denetçileri görevlendirmek, denetçi ve denetçi yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmalarıyerinde denetlemek.
  ç) Denetçilerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesi ile yanlışlıkların düzeltilmesini, bilahare işleme konulmasını sağlamak ve ilgili birimlere göndermek.
  d) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere başkanlık görüşü oluşturmak.
  e) Denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığaönerilerde bulunmak.
  f) Bakanın gerekli gördüğü hallerde bizzat denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasıyapmak.
  g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmüuyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.
  ğ) İnceleme yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek denetçileri ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre belirlemek.
  h) Denetçi yardımcılarının işe alınması ve denetçi yardımcılığı döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak.
  ı) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
  i) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüşve uygulama birliğini sağlamak.
  j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak.
  k) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
  l) Gerektiğinde Başkanlığın iç işleyişine ilişkin genelge veya talimat çıkarmak.
  m) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.
  (3) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat
  çerçevesinde Bakana karşı sorumludur.
  Başkana yardım
  MADDE 8 – (1) Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile denetçiler arasından yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilir.
  (2) Başkan yardımcıları, denetçi sıfat ve yetkilerini haiz olup, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.
  Başkana vekâlet
  MADDE 9 – (1) Başkanın yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme gibi nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başdenetçilerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.