1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Temel hukuk sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  TEMEL HUKUK  1. Kişinin kendi eylemleriyle hak kazanabilmesi ve borç altına girebilmesine ne denir?

  A) Fiil ehliyeti

  B) Hak ehliyeti

  C) Hukuki olay

  D) Hukuki işlem

  2. Aşağıdakilerden hangisi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisine sahip Anayasal bir organdır?

  A) Cumhurbaşkanı

  8) Başbakanlık

  C) Bakanlıklar

  D) Bakanlar Kurulu

  3. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare organıdır?

  A) Cumhurbaşkanlığı

  B) Başbakanlık

  C) Bakanlar Kurulu

  D) İl Özel İdaresi

  4. Kişinin, yapılan haksız bir saldırıdan kurtulabilmek için yaptığı karşı saldırı, hukuk sistemimizde aşağıdakilerden hangisi adlandırılır?

  A) Kuvvet kullanma

  B) Meşru müdafaa

  C) Zaruret hali

  D) Zorda kalma

  5. Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı kolu içinde yer alan mahkemelerden biri değildir?

  A) Asliye Hukuk Mahkemesi

  B) Sulh Ceza Mahkemesi

  C) Vergi Mahkemesi

  D) Ticaret Mahkemesi

  6. I. Resmi Gazete'de yayımlanma

  II. Cumhurbaşkanınca yayımlanması için Başbakanlığa gönderilme

  III. Kanun tasarısı veya teklifinin TBMM Başkanlığına verilmesi

  IV. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilme

  V. Komisyonlarda görüşülme

  Bir tasarı veya teklifin yasalaşıp yayımlan-J ması ile ilgili ifadeler; aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

  A) III - II - V - IV -I

  B) III - IV -V - I- II ,

  C) III-V-IV-II-I

  D) IV - III - V-II- I

  7. Türk Medeni Kanunu'na göre hak ehliyeti nasıl başlar?

  A) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla

  B) Evlenmekle

  C) Ergin olmakla

  D) Sağ olarak doğmakla

  8. I. Ergin olmak

  II. Ayırt etme gücüne sahip olmak

  III. Kısıtlı olmamak

  Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetinin şartları arasında yer alır?

  A) Yanız I B) Yalnız II

  C) Yalnız III D) I-II ve III

  9. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.

  B) Yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

  C) Cumhurbaşkanı tarafından İmzalanır.

  D) Kanunların uygulanmasını göstermek için çıkarılır.

  10. Bir borç ilişkisinde alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmekle sorumlu olduğu davranış biçimine ne ad verilir?

  A) Sorumluluk

  B) Malvarlığı ile sorumluluk

  C) Edim

  D) Maddi edim

  11. Bir sözleşmede irade beyanlarından zaman itibariyle önce açıklanana ne ad verilir?

  A) Öneri B) Kabul

  C) İmza D) Rücu

  12. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin tapu memuru önünde yapılması zorunludur?

  A) Taşınmaz satış sözleşmesi

  B) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

  C) Kira sözleşmesi

  D) Taksitli satış sözleşmesi

  13. Aşağıdakilerden hangisi tarafların her ikisine de borç yükleyen sözleşmelerden biri değildir?

  A) Eser sözleşmesi

  B) Satış sözleşmesi

  C) Bağışlama sözleşmesi

  D) Trampa sözleşmesi

  14. Hukuka aykırı fiil ile meydana gelen zarar arasında bulunması gereken sebep-sonuç İlişkisine ne ad verilir?

  A) Haksız fiil

  B) Doğruluk karinesi

  C) Nedensellik ilişkisi

  D) Belediye zabıtası

  15. Bazı istisnai durumlarda bir kimsenin yapmış olduğu hukuka aykırı fiil nedeniyle doğan zararı, kusurlu olmasa dahi ödemekle sorumlu olmasına ne ad verilir?

  A) Kusursuz sorumluluk

  B) Mutlak sorumluluk

  C) Sorumsuzluk

  D) Ciddi sorumluluk

  16. Hukukta zararın karşılığı olan yaptırım tazminat ise, suçun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ceza B) Cebri icra

  C) Hükümsüzlük D) İptal

  17. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

  A) Ceza hukuku

  B) Anayasa Hukuku C} Borçlar Hukuku D) İdare Hukuku

  18. Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme, onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepkiye ne denir?

  A) Yaptırım B) Cebri icra

  C) İptal D) Hükümsüzlük

  19. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk kurallarının

  Yaptırımı değildir.?

  A) İptal B) Cebri icra

  C) Tazminat D) Horgörme

  20. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evliliğe aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi uygulanır?

  A) Ceva B) Tazminat

  C) Nisbi butlan D) Yokluk

  21. Uluslar arası antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası'na 2004 yılında yapılan değişiklik ile girmiştir?

  A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.

  B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hüküm içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, uluslar arası antlaşma hükümleri esas alınır.

  C) Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmanın onaylanması, TBMM'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

  D) Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmaların TBMM'ce uygun bulunması zorunluluğu yoktur.

  22. İradesi, korkutma(tehdit, ikrah) nedeni ile bozulmuş olan kişi, ne kadar süre içinde sözleşmeyi iptal edebilir?

  A) Korkutmanın meydana gelmesinden itibaren 6 ay,

  B) Korkutmanın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl,

  C) Korkutmanın meydana gelmesinden itibaren 5 yıl,

  D) Korkutmanın ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl,

  23. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin koşullarından biri değildir?

  A) Mat varlığı zenginleşen kişinin kusurlu olması

  B) Bir kimsenin mal varlığında bir zenginleşmenin meydana gelmesi

  C) Mal varlığında meydana gelen zenginleşmenin haklı bir nedene dayanması

  D) Zenginleşme ite fakirleşme arasında illiyet bağının olması

  24.1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliği teklifinde bulunabilir?

  A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri

  B) Bakanlar Kurulu

  C) İktidar partisi meclis grubu

  D) Anayasa Mahkemesi

  25. Bir sözleşmenin geçerli surette meydana gelebilmesi için uyulması gereken şekle ne ad verilir?

  A) İspat şekli B) Yazılı şekil

  t.) Resmi şekil D) Geçerlilik şekli

  26.1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

  A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek

  B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak

  C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararlarını denetlemek

  D) Yüksek mahkemeler arasında çıkan görev

  ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

  27. Türk Borçlar Kanunu'na göre, haksız fiilden doğan borçların zamanaşımı süresi ile İlgili aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren

  1 yıldır.

  B) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren

  2 yıldır.

  C) Zarar gören zararı ve faili daha geç öğrenmiş olsa bile olaydan itibaren 10 yıldır.

  D) Haksız eylem aynı zamanda suç teşkil eden bir eylem, ceza yasalarının öngördüğü daha uzun ceza davası zamanaşımı süresine tabidir.

  28. Gaiplik kararının İstenebilmesi İçin, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

  A)1 ay B)3ay C)6ay D) 1 yıl

  29. Türk Borçlar Kanunu'na göre, sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir?

  A) Alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinin bulunduğu yerde

  B) Borçlunun borcunun doğduğu yerde

  C) Borçlunun ikametgahının bulunduğu yerde

  D) Borçlunun işyerinin bulunduğu yerde

  30. Bir sözleşme aşırı yararlanma (gabin) nedeniyle hangi süre içinde iptal edilebilir?

  A) Gaibin varlığının öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde

  B) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde

  C) Zor durumun bitmesinden itibaren 1 yıl içinde

  0) Zor durumun bitmesinden İtibaren 6 ay içinde

  31. Askerlerin ve emniyet mensuplarının kendilerinden bir üst rütbedekileri selamlamak zorunda olmaları, hangi sosyal hayat kuralının, hukuk kuralına dönüşmesine örnek teşkil eder?

  A) Ahlak kuralları

  B) Örf ve adet kuralları

  C) Görgü kuralları

  D) Din kuralları

  32. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğu hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  B) Medeni Kanun

  C) Borçlar Kanunu

  D) Devletler Özel Hukuku hükümlerinde

  33. Devletin islerini yürüten idarenin hukuk düzenine bağlı kalması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Demokratik devlet

  B) Laik devlet

  C) Sosyal devlet

  D) Hukuk devleti

  34. Bir yönetmeliğin iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?

  A) Anayasa Mahkemesi'ne

  B) Danıştay'a

  C) Uyuşmazlık Mahkemesi'ne

  D) Sayıştay'a

  35.1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderme yetkisi Yoktur?

  A) Ceza Kanunlarını

  B) İş Kanunlarını

  C) Ticaret Kanunlarını

  D) Bütçe Kanunlarını

  36. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir?

  A) Kişilik hakkı B) Velayet hakkı

  C) Nispi hak D) Ayni hak

  37. Bir hak sahibinin hakkını kullanırken iyi ve doğru hareket edip etmediği aşağıdaki kurallardan hangisine göre belirlenir?

  A) İyi niyet kuralı

  B) Dürüstlük kuralı

  C) Ahlak kuralı

  D) Görgü kuralı

  38. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliği sona erdiren bir nedendir?

  A) Kısıtlama

  B) Gaiplik

  C) Tutuklama

  D) Dava ehliyetinin kaybedilmesi

  39. Aşağıdakilerden hangisi, "Zamanaşımı"nın sonuçlarından biri değildir?

  A) Zamanaşımı süresinin dolması ile borç sona ermez fakat alacaklı, alacak hakkını ileri sürme imkanını kaybeder.

  B) Borçlu, usule uygun ve haklı olarak zamanaşımı savunması yapmışsa, dava kesin olarak reddedilir.

  C) Hakim, baktığı davada zamanaşımının gerçekleştiğini tespit ederse, bu durumu re'sen, görevi gereği göz önünde bulundurur.

  D) Asıl alacak zamanaşımına uğrarsa, faiz alacağı da uğrar.

  40. Aşağıdakilerden hangisi iş Hukuku'nun konularından biri değildir?

  A) Grev ve lokavt

  B} Sendikalar

  C) İş sözleşmesi

  D) Şirketler

  41. Aşağıdakilerden hangisi hukukun aslî kaynaklarından değildir?

  A) KHK'ler

  B) Kanunlar

  C) Uluslar arası anlaşmalar

  D) İçtihadı birleştirme kararları

  42. Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren hukuki düzenlemelerden hangisi Danıştay onayı alınarak yayımlanır?

  A) Yönetmelik B) Kanun

  C) Tüzük D) İçtüzük

  43. KHK'lerle (Kanun hükmünde Kararname) ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bakanlar kurulu çıkartabilir.

  B) Kanuna eşdeğer işlemlerdendir.

  C) Bir yetki yasasına dayanılarak çıkartılır.

  D) Resmi Gazete'de yayımlanmalarına gerek yoktur.

  44. Çalışma hakkı Anayasa'nın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?

  A) Siyasi Haklar ve Ödevler

  B| Sosyal Haklar ve Ödevler

  C) Kişinin hakları ve ödevleri

  DJ Ekonomik Haklar ve Ödevler

  45. Kanunlar hiyerarşisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cumhurbaşkanı kanun teklif edebilir.

  B) Kanun yapma yetkisi TBMM'nindir.

  C) Kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz.

  D) Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir.

  46. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzük hangi kurumun İncelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?

  A) Danıştay B) TBMM

  C) Yargıtay D) Sayıştay

  47. Mevzuat hiyerarşisine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A) Kanun - Anayasa - Tüzük - Yönetmelik

  B) Kanun - Tüzük - Anayasa - Yönetmelik

  C) Anayasa - Kanun - Tüzük - Yönetmelik

  D) Anayasa - Tüzük - Kanun - Yönetmelik

  48. Aşağıdakilerden hangisinde Anayasa'nın doğrudan iş sağlığı ve güvenliği konularını işaret eden iki maddesi doğru olarak verilmiştir?

  A) Madde 50 ve Madde 56

  B) Madde 50 ve Madde 61

  C) Madde 55 ve Madde 60

  D) Madde 18 ve Madde 48

  49. T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında değildir?

  A) Bakanlar Kurulu ve Bakanları atamak.

  B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

  C) Para basılmasına ve savaş İlanına karar vermek.

  D) Bakanlar Kurulu'na belli konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek.

  50. T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi çalışanların hakkıdır?

  A) Dinlenmek

  B) Yemek yemek

  C) Sportif faaliyetlerde bulunmak

  D) İşe gidiş gelişlerde servis kullanmak  CEVAP ANAHTAR!1-A 2-D 3-D 4-B 5-C 6-C 7-D 8-D 9-B 10 C 11- A 12- A 13-C 14-C 15-A 16-A 17-C I8-A 19-D 20-D 21-B 22-D 23-A 24-A 25-D 26-D 27-A 28-D 29-A 30-C 31-C 32-A 33-D 34-B 35-D 36-D 37-B 38B 39-C 40-D41-D 42-C 43D 44-B 45-A 46-A 47-C 48-A 49-A 50-A