1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yüksek sıcaklıkta çalışmaya bağlı rahatsızlıklar

Konusu 'Kaynak ve Sıcak İşlerde Emniyet' forumundadır ve Ersin Bozkurt tarafından 5 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları
  Yüksek ›s›, merkezi sinir sistemin üzerinde tahribata yol açar. Özellikle 50 yafl
  üzerinde çal›flanlarda belirtiler daha a¤›r seyreder. Yüksek ›s› beyin ödemi, beyin kanamas›
  ve ölüme neden olabilir.
  - Vücudun ›s› dengesi: Vücut ›s›s›n›n 27 oC’nin alt›na düflmesi uyku haline yol açar,
  vücut ›s›s›n›n 25o C’nin n alt›na düflmesi ise ölüme neden olur. Vücut ›s›s›n›n 42 oC’nin
  üzerine ç›kmas› merkez sinir sisteminin çal›flma etkinli¤inin azalmas›na ve beyin
  fonksiyonlar›n›n bozulmas›na, bu durumun uzun sürmesi de ölüme yol açar. Bu nedenle
  vücut ›s›s›n›n korunmas› oldukça önemlidir.
  - Yüksek s›cakl›¤›n oldu¤u bafll›ca ifller: Günefl karfl›s›nda çal›flma, sanayi f›r›nlar›,
  yang›nlar, ocaklar ve volkan gibi etmenler insan›n termoregülasyon merkezini etkileyerek
  organizmay› ›s› ayarlama ifllevinden al›koyar. Bu durumda organizma ›s› kaybedemez
  ve sürekli ›s› birikmesi oluflur. Bu tehlikeye maruz kalanlar, genellikle demir döküm
  çal›flanlar›, seramik, cam ve dökümhane ifllerinde çal›flanlard›r.
  - Çal›flma ortam›nda s›cakl›¤›n de¤erlendirilmesi: Çal›flma ortam›ndaki s›cakl›k için
  en basit ölçme arac›, kuru ve ›slak termometrelerdir. Bununla birlikte havadaki nem
  oran›yla havan›n ak›m h›zlar›n›n da çeflitli yöntemlerle ölçülmesi daha sa¤l›kl› bilgiler
  al›nmas› aç›s›ndan gereklidir.
  - Yüksek s›cakl›¤a ba¤l› sorunlar: Çal›flma ortam›ndaki afl›r› s›cakl›¤a ba¤l› olarak
  nab›z yükselir, sinirlilik duygusu artar, kan dolafl›m› h›zlan›r, terleme ile tuz ve s›v›
  kay›plar› meydana gelir. Bu fiziksel etkilenmelerin sonucunda da dikkat azal›r, fiziksel
  ve zihinsel verim düflerek ifl kazalar› meydana gelebilir. Bunlar›n d›fl›nda meydana
  gelebilecek bafll›ca olumsuzluklar flunlard›r:
  - Is› yorgunlu¤u: Yüksek s›cakl›¤a al›flk›n olmayanlar›n, uzun zaman s›cak
  ortamlarda bulunmalar› s›cak yorgunlu¤una neden olur. S›ca¤›n etkisiyle hayati organlar
  ve ter bezleri gerekli olan s›v›y› karfl›layamaz. Bunun yan› s›ra kiflinin bulundu¤u yerin
  nem oran› yüksek ve hava ak›m›ndan yararlanma olanaklar› ayn› oranda az ise vücuttan
  at›lmayan ›s›n›n birikmesi sonucunda s›cakl›k yorgunlu¤u geliflebilir.
  - Is› kramp›: S›cak karfl›s›nda kalan insanlarda terleme ile birlikte ani ve çok
  fazla sodyum klorür kayb› oluflur. Bu da ›s› kramplar›na yol açar.
  - S›cak çarpmas›: S›cak çarpmas›yla terleme durur. Bu durumda acil olarak
  vücut so¤utulmazsa sürekli beyin hasar› veya ölümün kaç›n›lmaz olaca¤› bir durum
  meydana gelebilir. Terlemenin durmas›yla derin vücut s›cakl›¤› artar, bafl a¤r›s›, bafl dönmesi,
  bulant›, kusma, bitkinlik, afl›r› sinirlilik ve sald›rganl›k veya tam hissizlik, nefes darlığı,
  görme bozuklu¤u, dolaşım bozuklu¤u ve akci¤er ödemi gelişir. Adalelerde se¤irmeler,
  bilinç kayı› ve koma oluşur
  http://egitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/isGuv_1/5.pdf