1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yürürlükte Yapi müteahhitlerinin kayitlari ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkinda yönetmelik

Konusu 'Mevzuat Kütüphanesi' forumundadır ve Talha Taflıoğlu tarafından 11 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27787

  Amaç

  Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara, yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ve yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  ALTIN BİLGİLER
  (Tüm Sınavlara Gireceklere ve İşverenlere/Vekillerine Özel Bölüm)
  1-Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.​
  2-Yetki belgesi numarası;
  a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,
  b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,
  c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,süre ile Bakanlıkça iptal edilir.
  3-Şantiye Şefi;
  -Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şarttır,​
  -5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki yapılar hariç, yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunludur,
  -Yapı müteahhidi, bu maddedeki şartları haiz olması halinde şantiye şefliğini üstlenebilir. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmaz,​
  -Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir,​
  -Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur,
  -Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur,
  -Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.
  -Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.
  -Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.​
  -Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür,
  -Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, ayaklı su depoları, hangar yapıları ile palplanşlı, kazıklı, ankrajlı iksa yapıları ve kazıları, Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından ondördüncü fıkrada sayılanların dışındaki yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, binanın kullanım amacına uygun olarak mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.
  -Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı 30.000m2 yi geçemez. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde 30.000m2 yi geçmeme şartı aranmaz,​
  -Onikinci fıkradaki yapılar hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2000m2 yi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenler, 1500m2 yi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir.
  -Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur.(Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on beşinci fıkrası kapsamındaki işlerde görev alacak mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı şantiye şefinin 1/1/2012 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar 4857 sayılı İş Kanununa uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunludur.)
  4- EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunludur. Bu belgelerden biri ile başvurulması halinde, müdürlük veya ilgili idarece en geç üç iş günü içinde talep sahibi adına EK-3 formu düzenlenir. İlgili idare düzenlediği EK-3 formunun bir örneğini müdürlüğe gönderir.​
  Müdürlük veya ilgili idare tarafından 1/1/2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenemez. EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1/1/2017 tarihine kadar, inşaat ve tesisat işlerinde yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğuna dair müteahhitten alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler 1/1/2015 tarihine kadar ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgeleri haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca birinci fıkrada sayılan ustalık yetki belgeleri istenmez.​
  5-Geçici Ustalık Belgesi olarak Kabul Edilecek Belgeler;
  -Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen belgeler,​
  -İş Kurumu İş Gücü Uyum hizmetleri Yönetmeliğince verilen belgeler,​
  -MEB onaylı,Meslek kuruluşları,Vakıf ve Dernekler,...​
  -Uluslar arası MEB Tarafından denkliği sağlanan yerler,​
  -Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,yetki belgesi olarak kabul edilir.

  Düzenleme:İSGforum.Net
 3. isgcevmuh İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  makina müh olabilir ama harita çevre müh olamıyo konut inşatinde???
 4. Timur Yalçın İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Aslıhda Sadece Mimar ve İnşaat Mühendisleri Şantiye şefilği yapabilir. Makina Mühendisleri Odalarının gözleri çok açık olduğundan şantiye şefliği de yapıyorlar. Kanunen yapamazlar. Bkz. Şantiye şefliği yönetmeliği yada hizmet sözleşmesi. İnşaat Mühendisleri odası ise buna göz yumuyor ve suç işliyor aslında. Aslında konu meslekleri ile ilgili yapı işlerinde şantiye şefliği yapabilirlerdi. Yani bir elektrik santralinde Elektrik mühendisi, BAraş inşaatında betonarme bittiğiğinde makina mühendisi olarak yorumlanmalı idi. Ankara TMMOB'nden suat bey ile yaptığım telefon görüşmesinde de ne yani kanunda mühendis yazıyor diye ziraat ve gıda mühendisleride mi şantiye şefliği yapabilir. Öyle şey olmaz. anarada böyle bir durumda mahkeme makina mühendisinin şantiye şefliğini iptal etmiştir demiş idi.
  Sonuç: Makina mühendisleri Odası alkışa layıktır. Çünkü üyelerine bir kapı, iş kolu yaratmıştır. Malum otogaz ve araç muayene kontrelleri ellerinden alınmıştır. İnşaat Mühendisleri odası ise maalesef basiretsiz kişilerce yönetilmektedir.
 5. Erhan Çeliktürk İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  16620
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Serbest Uzman
  Doktorlara bu konuda hayranım. Uzman olmadıkları konuda hemen konsültasyon istiyor ve diğer uzman meslektaşlarına yönlendiriyor.
 6. Recep Tayyip Taşdelen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşım seni kınıyorum. Ne demek kanuni dayanağı yok. Kanuni dayanağı olmasa zaten yetkisini kullanamaz. Lütfen diğer meslek dallarına çamur atmayınız. Artı TMMOB MMO çok aktif kuruluşlardan biridir. Diğer odalara benzemez. Elbetteki kişiye çalışmasının karşılığı vardır. Neden Makinacılar şantiye şefliği yapmaktadır çünkü İnşaat mühendisliğine en yakın daldır. Bu sebeple diğer meslek dalları bu işi yapması uygun görülmemiştir.
 7. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  mühendis ünvanlı ve teknik öğretmenler şantiye şefliği yapaiblirler tebliğe bakabilirsiniz
 8. Timur Yalçın İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Madde 3-
  3-Şantiye Şefi;
  -Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şarttır,
  Açıkça yönetmelikte belirtmiş. Neden kınıyosunuz ki. Git devleti kına. Makina mühendislerini ve odasını kına.
  Ben İMO yu kınıyorum görevini yapmıyor diye. O zamanda bende makina tesisat projesi çizeyim oda onaylasın....
  Yalan yanlış bilmeden bi şey yazmıyoruz burada.​
 9. Deniz Devrim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Bence de inşaata en yakın dal makinadır. Bir makina mühendisi olarak odam ile gurur duydum, en kısa sürede birikmiş aidatlarımı ödemek ve oda seçimlerinde mevcut yönetime oy vermek görevim olsun ;)
 10. Timur Yalçın İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  CEVAP BİLE VERMİYORUM. :eek:
  Aslında hiç yazmayacakktım ama anlayış KIT olunca yazma gereği gördüm...
 11. Emre Öcal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  77218
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Elk mühendisleride şantiye şefliği yapabiliyor bilginize . Ayrıca piyasa bunu gerektiriyor zira şu sıralar 5 şantiye sınırlamasından dolayı şef bulmak çok zor ve fiyatlar tavan.
 12. Recep Tayyip Taşdelen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Haklıyı neden kınıyayım ki?
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Ocak 2014 ---
  fason çizebilirsin :D artı hertürlü projeyi çizen arkadaş var piyasada . ben laf ediyor muyum hiç?